Schijnoplossing Bleker voor Hedwigepolder - persbericht Liesbeth van Tongeren

Nederland komt met de zoveelste 'schijnoplossing' in deze poldersoap. Bleker wil slechts een deel van de Hedwigepolder onder water zetten en de rest van de afgesproken natuurcompensatie elders bij elkaar sprokkelen. De Zeeuwen hebben nog steeds geen duidelijkheid over hun polders en natuur. Het dagelijks Provinciebestuur van Zeeland heeft altijd moeite gehad met ontpolderen; verderop een persbericht van de Provincie Zeeland.

GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Na de vele onderzoeken en vele jaren uitstel denkt Bleker dat het verantwoord is om nu te kiezen voor deze gekunstelde oplossing. Ondanks de woorden van de staatssecretaris moet nog duidelijk worden of België en Europa ermee akkoord gaan. We hebben de heer Bleker eerder gehoord met nogal positieve inschattingen over de positie van Vlaanderen en de EU.”

Het voornemen om de Hedwigepolder in Zeeland maar voor een deel terug te geven aan de natuur is volstrekt onbegrijpelijk. Van Tongeren: “Met dit slappe gepolder maak je niemand blij. Het is slecht nieuws voor de natuur, voor onze Vlaamse buren en voor de schatkist. De polder teruggeven aan de natuur komt steeds als beste en goedkoopste optie uit de onderzoeken.”

Het gaat natuurlijk allang niet meer om die polder of de natuur. Elders wordt veel meer landbouwgrond geruisloos omgezet in wijken om wegen. Van Tongeren: “Het is een prestigestrijd voor deze staatssecretaris die alleen om machtspolitieke redenen een twijfelachtig en duur voorstel blijft doordrukken."

Het zou de vierde keer zijn dat de Nederlandse overheid weigert de eerder gemaakte afspraken niet na te komen. Ook is onduidelijk of dit nu een voornemen of een volwaardig kabinetsbesluit is. GroenLinks wil zo snel mogelijk, komende week een debat met de staatssecretaris over de plannen.

Persbericht - 13 april 2013 - Liesbeth van Tongeren
______________________________________________

Provincie Zeeland, 13 april 2012: Zeeland ziet nog obstakels bij uitvoering plan Bleker

Het dagelijks Provinciebestuur Zeeland heeft altijd moeite gehad met ontpolderen. Dat gold voor het onder water zetten van de Hedwigepolder, en dat geldt voor het compromis van staatssecretaris Bleker. Hij stelt voor een derde deel van de Hedwige onder water te zetten en nog drie andere polders te ontpolderen.

We staan tegelijkertijd met de rug tegen de muur. De EU dwingt Nederland te ontpolderen om het natuurherstel van de Westerschelde te realiseren.
Zeeland ziet bij de uitvoering van het plan Bleker nog vele obstakels. Niet alleen vanwege het feit dat er nu op vier plaatsen wordt ontpolderd, maar ook vanwege de voorziene kosten. Daarnaast zijn er nog een groot aantal open einden: het ontpolderen van de Welzinge-en Schorerpolder vereist medewerking van ZSP, voor de Appelzak is een acceptabel verplaatsingslocatie voor de golfbaan en schietsportcentrum nodig.
Het provinciebestuur verwacht dat de uitvoering van plan Bleker nog vele reacties zal oproepen omdat voor de Zeeuwen nog lang niet alle consequenties te overzien zijn.
Wat behelst het plan Bleker

Het pakket van Bleker levert 295 hectare nieuwe zogenaamde 'estuariene' natuur in de Westerschelde op. Het gaat om de ontpoldering van de Welzingepolder en een deel van de Schorerpolder (125 hectare) bij Vlissingen, een deel van de Hedwigepolder (100 hectare) en het golf en schietterrein de 'Appelzak' (65 hectare) in het meest oostelijke deel van de Westerschelde. Door een deel van de zogeheten 'gasdam' in het Verdronken land van Saeftinghe onder de grond te leggen, ontstaat nog vijf hectare extra aan natuur in de Westerschelde en verbetert de natuurkwaliteit.

13 april 2012, Marjan van Stijn, (0118) 631399
____________________________________

In de media

PZC

Waarom de Westerschelde?

Bleker ontpoldert meer

Geen Kamermeerderheid plan Bleker door opstelling PVV

OMROEP ZEELAND

Hedwidepolder moet deels onder water