Sloeweg: aangepast ontwerp en dekking meerkosten

GS stellen voor het project N62 Sloeweg vanwege de forse overschrijding op budget en planning in aangepaste vorm uit te voeren. De variant met een rotonde met bypasses op de aansluiting Sloeweg - Bernhardweg, had de voorkeur. Daarvoor moet aanvullend krediet van € 20,5 miljoen worden gevonden in: bestemmingsreserve Sluiskiltunnel € 10,825 mln; bijdrage ministerie I&M € 5 mln; onderhoudsbudget € 4,0 mln; Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ) € 0,675 mln.

Een meerderheid van de Staten wil de rotonde niet. GS kwamen daarom met aangepast dictum; doel: geen vertraging oplopen en het verder oplopen van kosten te vermijden. Daarmee zou de Joure-variant (met rotonde) vooralsnog niet worden gerealiseerd, maar worden wel de noodzakelijke stappen gezet. Zodoende is er meer tijd een afweging te maken voor de beste variant. GroenLinks kon zich wel vinden in de 'Joure-variant' met rotonde en wil een zo sober mogelijke weg.

 

 

 

Bijdrage Gerwi Temmink in PS van 3 juli:

 

In reactie op de brief van GS van 25 juni 2015 met rapportage Necker van Naem

De Sloeweg is een drama waar wij nog een blijspel van zouden kunnen maken volgens GS en Necker van Naem, ook al loog dat rapport er niet om. GroenLinks kijkt al jaren kritisch naar dit dossier en vindt dat je met een overschrijding van minimaal 35% niet over een blijspel of pareltje kunt spreken. Hoe graag ook het bedrijfsleven, de havens, gemeente Borsele en andere partijen nog duurdere, ongelijkvloerse versies uitgevoerd zien worden. Daarover straks meer.

De punten waar GroenLinks zich vanaf 2010 druk over heeft gemaakt: de kosten komen veel hoger uit (140 miljoen euro voor Sloe- en Tractaatweg), de NAR heeft wel degelijk effect op dit project en PS hadden zeker eerder geïnformeerd moeten worden. Het siert gedeputeerde Van Heukelom – en het college – dat hij deze constateringen in de commissie van 29 juni jl. ook hardop erkent. We staan dan ook nog steeds achter onze conclusies zoals we die in de vorige vergadering trokken. Het feitenrelaas, de conclusies en de aanbevelingen vanuit het rapport NvN bevestigen dat die helemaal niet flinterdun waren of weggewuifd konden worden onder de noemer 'niet goed gekeken'. Helaas hadden we gelijk en hebben we gelijk gekregen, al beseft GroenLinks dat we daar nu niets meer aan hebben. We moeten vooruitkijken.

Goed dat het college van GS al begonnen is een aantal stappen te zetten. Dhr. Vrijdag als nieuwe projectleider is een voorbeeld van hoe meer grip te krijgen op planning en control bij dergelijke grote projecten.

GroenLinks is ook benieuwd naar de heftigste conclusies uit het rapport: de informatievoorziening en vooral de bestaande (angst)cultuur; dit moeten we doorbreken. Daartoe kijkt GroenLinks reikhalzend uit naar oktober/november wanneer zowel GS als de onderzoekscommissie PS met vervolgstappen en verdere aanbevelingen komt om de wisselwerking tussen ambtenaren, GS en PS te verbeteren. GroenLinks zet zich daarvoor in, zoals zij ook voor transparantie blijft.

In reactie op het (gewijzigde) voorstel van GS:

Vandaag buigen we ons over het voorstel van GS om de Sloeweg toch af te kunnen maken. In de commissie bleek dat GroenLinks het collegevoorstel steunde, daar waar het gaat om de goedkoopste variant. Andere partijen vinden de overschrijding kennelijk nog niet groot genoeg . Waarom GroenLinks die rotonde wel wil? Omdat deze 'Joure-variant' - laten we hem 'Zeeuwse rotonde' noemen - eigenlijk geen 'Joure-variant' is. Dit is precies wat we zoeken: af- en aanvoer op de rotonde worden goed gescheiden, het is veilig, het is toereikend voor zeker 20 jaar, het past in de toegezegde tijd (dus geen tijdboetes) en het is het goedkoopst. Met 20,5 miljoen euro nog altijd een overschrijding van 35% op de oorspronkelijke begroting...

Ongekend dat ander partijen nu bereid zijn de portemonnee nog meer te trekken. Zijn zij vergeten dat er nog veel meer extra kosten boven het hoofd van de provincie hangen? En dat de financiële situatie van de provincie in korte tijd is afgegleden naar 'best zorgelijk'? Het beleid van de provincie zou meer moeten gaan in de richting van begeleiden, verbinden -  hoor ik alle partijen zeggen bij de behandeling van de Economische Agenda. En juist niet meer fungeren als pinautomaat. Luisterend naar de oproep van de SGP om de voorstellen van andere partijen mee te nemen, roept GroenLinks partijen op zich toch te scharen achter het eerste collegevoorstel, de Zeeuwse rotonde dus. Bezwaren hiertegen vanuit het bedrijfsleven, de gemeente Borsele e.a. zijn volgens GroenLinks ook op een andere manier te ondervangen.

Durf nou eens samen in te zetten op een duurzamere oplossing. We kunnen de uitstoot verminderen, werk aan meer transport over water/spoor, automatische besturing  = treintje op weg = capaciteitverhogend: dit dwingt om mee te denken in die richting. Laten we ook hier gaan voor Zeeland als voorbeeld, in plaats van weer alles bij het oude laten en alleen inzetten op meer asfalt. In 20 jaar is er zoveel veranderd; er kan nog veel meer veranderen. Durf nu eens. 20,5 miljoen is voor GroenLinks echt het maximum. GroenLinks komt hier op terug.

In reactie op gedeputeerde Van Heukelom:

U zegt dat iedereen een ongelijkvloerse kruising wil. Dat is niet zo; GroenLinks kiest voor uw eerste voorstel. Dit geeft ook de meeste kans op een bijdrage van het ministerie. Daarom het verzoek: neem alle voorstellen mee in de afweging, en hierbij nogmaals de oproep om het oorspronkelijke plan te steunen.

Conclusie

PvdA komt met een amendement om in het dictum de aansluiting met de Bernhardweg uit te zonderen; dit wordt aangenomen (GroenLinks stemt tegen). Stemming over het Statenvoorstel: aangenomen. Dit betekent dat de ongelijkvloerse kruising uit het voorstel is. Een ruime meerderheid volgt het uiteindelijke voorstel van GS: knip het Sloeweg-project in tweeën. Het overgrote deel van de werkzaamheden kan doorgaan; voor de inrichting van kruispunt Bernhardweg-Westerscheldetunnelweg-Sloeweg wordt meer tijd genomen. Hiermee wordt de uitvoering van de Sloeweg alweer duurder en moeten nog enkele miljoenen gevonden worden voor dit project.

In de media:
PZC: Staten kiezen voor onderzoek naar ongelijkvloerse kruising Sloeweg
Omroep Zeeland: Besluit rotonde uitgesteld
PZC: Provincie ziet af van rotonde in Sloeweg
PZC: Weinig kans op rotonde in Sloeweg

Zie ook elders op deze website:
Blog Gerwi: Spoor bijster
Sloeweg en motie van wantrouwen