Standpunt Afghanistan

Binnen GroenLinks is een stevige discussie ontstaan over de voorgenomen missie van het kabinet. Het kabinet wil deze missie mede rechtvaardigen op de door GroenLinks en D66 april vorig jaar ingediende motie om een missie uit te zenden van politietrainers naar Kunduz, Afghanistan. Naar aanleiding van de gevoerde discussie stelt GroenLinks Zeeland zich op het volgende standpunt: (lees verder)

Bestuur en Statenfractie van GroenLinks Zeeland zijn tegen de door het kabinet voorgenomen missie in Afghanistan, voornamelijk omdat opnieuw militairen worden uitgezonden en  ook F16’s deel uitmaken van de missie. Van civiele politietraining (waar door GroenLinks en D66 in de bedoelde motie om werd gevraagd) is geen sprake. Onder de 545 personen die het kabinet wil uitzenden, bevinden zich 500 militairen die het Afghaanse politiepersoneel moeten opleiden.

Het voornemen staat bovendien haaks op de uitgangspunten van GroenLinks. De Nederlandse bijdrage aan de oorlog in Afghanistan kan nu definitief beëindigd worden. Die kans mag GroenLinks niet laten lopen. Het valt te prijzen dat de Tweede Kamerfractie alle argumenten zorgvuldig wil afwegen, maar de inzet en doelstellingen van GroenLinks liggen te ver af van die van het kabinet. De GroenLinks Tweede Kamerfractie moet klip en klaar duidelijk maken dat deze missie op de manier zoals het kabinet die voor ogen staat voor haar onbespreekbaar is.  

Het civiele karakter van deze missie blijkt zeer eenzijdig uit te pakken. De missie heeft een sterk militair karakter. Van de 545 in te zetten personen zijn er slechts 45 civiel. Daarbij is de nieuwe missie niet louter een trainingsmissie, aangezien er vier F16’s worden ingezet met 120 man personeel. Indien nodig zullen zij ook gevechtsoperaties uitvoeren. Voorgaande kabinetten beloofden dat Nederland na afloop van de operatie in de provincie Uruzgan uit Afghanistan weg zou gaan en er geen nieuwe grote missie zou komen. Het kabinet Rutte start hiermee wel een grote nieuwe missie.

De kosten lopen op tot bijna een half miljard euro in drie jaar en die wil het kabinet gedeeltelijk gaan dekken met ontwikkelingsgelden. Deze nieuwe missie staat dan ook haaks op eerdere afspraken die de kabinetten Balkenende met de Tweede Kamer hebben gemaakt. Het is naïef te geloven dat de beveiliging van politietrainers niet tot militaire acties zal leiden, hoezeer wij ook begaan zijn met de burgerbevolking van Afghanistan. Het standpunt van GroenLinks Zeeland werd vóór de partijraad afgelopen zaterdag kenbaar gemaakt aan het landelijk bestuur.

Voor GroenLinks Zeeland geldt: geen missie naar Afghanistan!