GroenLinks is altijd voorstander geweest – en zal dat blijven – van de realisatie van de ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder als een van de compensatiemaatregelen voor het uitdiepen van de Westerschelde. Op nationaal niveau zijn deze afspraken gemaakt om zodoende de alarmerende achteruitgang van de estuariene natuur tegen te houden, op peil te krijgen. Vanaf 2008 zouden deze afspraken gerealiseerd worden.

Anno 2022 zijn die nog steeds niet gerealiseerd! Als milieupartij zette de Statenfractie van GroenLinks als eerste de enorme PFAS en PFOS vervuiling van de Westerschelde op de provinciale agenda dankzij art44 vragen. Toen bekend werd dat het inlaten van dit vervuilde water over de Hedwigepolder versneld zou worden uitgevoerd leidde het contact met onze Tweede Kamerfractie tot het stellen van vragen aan de minister O.a. met de vraag of dit vervroegd inlaten niet zou leiden tot ongewenste resultaten voor die getijdennatuur. 

Dat lijkt niet het geval wanneer je de antwoorden van het ministerie leest. GroenLinks zet daarom thans in op 2 parallel lopende sporen: gezien de urgentie van het herstel van de estuariene natuur doorgaan met de ontpoldering van de Hedwigepolder (en geen ruimte bieden aan partijen die deze maatregel liever terugdraaien). Tegelijkertijd dient alle aandacht zich te richten op die andere hoofdzaak: het terugdringen en stopzetten van de vervuiling van de Westerschelde door PFAS en PFOS, maar ook door andere vervuilers. Natuur- en belangenorganisaties onderschrijven deze zienswijze. Want natuurlijk blijft het voor GroenLinks van belang dat het water dat in de Hedwigepolder stroomt zo schoon mogelijk is. Niet voor niets hebben we eerst gevraagd om een pas op de plaats en zetten we nu in op 2 parallelle sporen.

Uiteindelijk moet PFAS Europees worden aangepakt. Nationale overheden dienen concrete  maatregelen te nemen. Daarbij zijn de gezondheid van Zeeuwen en provinciale planten/dieren in het geding. GroenLinks zal zich blijven inzetten voor de realisatie van de 2 hoofddoelen