Statenvoorstel Jaarplan 2014 Economische Agenda

leder jaar stellen GS een jaarplan op met daarin de details van uitvoering van het provinciaal economisch beleid. In het Jaarplan 2014 van de Economische Agenda een rapportage over de uitgevoerde acties en doelstellingen uit 2013; de voor 2014 geplande acties en daarbij benodigde budgetten (bestedingsplan). GS vragen bijzondere aandacht voor: strategic board, revolverende fondsen en cofinanciering Europese programma's. De bijdrage van Leen Harpe >>

[N.B. Het Jaarplan 2014 Economische Agenda is te vinden via het vergaderoverzicht van de Provincie Zeeland.]

 

Als ik een titel zou mogen verzinnen voor deze nota, zou dat zijn "Weinig geld voor veel dingen". Dat geeft twijfel over de effectiviteit, maar het enthousiasme hoeft er niet minder om te zijn. Ik noem een aantal kernpunten uit de nota.

Biobase economy
De biobase economy wil kringlopen sluiten; er wordt gewerkt aan restwarmte, er loopt een project voor de grote industrie met hetzelfde doel. Allemaal prima, maar daar zijn investeringen voor nodig in de (ondergrondse) infra. Let daarbij vooral op het Vlaamse achterland. In deze zou grensoverschrijdende samenwerking heel toepasbaar kunnen zijn.

Zeeland Seaports
Zeeland Seaports wil zich in de markt profileren als een duurzame en een aantrekkelijke havenautoriteit, die een sterk onderscheidend profiel heeft ten opzichte van concurrerende vestigingsplaatsen. Prima! Het richt zich hierbij op duurzame en innovatieve 'groene' industrieën. Vanuit dit speerpunt ontstaan innovaties gericht op duurzaam (her)gebruik van reststromen. Voorwaarde voor benutting van reststromen en het ontsluiten van een markt voor verhandeling hiervan is een infrastructuur om verschillende gebruikers met elkaar te verbinden; dit is de Multi Utility Provider (MUP).  Hoe is de stand van zaken mbt de MUP (Multi Utility Provider)  in de Kanaalzone?

Co-financiering
En waar is het budget cofinanciering voor Europese investeringen in deze 'buzen en puupe'? Hier komt echt een probleem aan: de overheid zorgt voor infra: dat geldt zelfs in de telecom, waar KPN de boel overeind moet houden. En wat te denken van energie en water. Dat geldt ook voor verbindingen tussen industrie. Als we geen plan / strategie hebben voor deze tak van sport, stranden allerlei projecten van de industrie in schoonheid. Overigens: niet alleen investeren, ook exploiteren!

Havens
Wat is de rol van ZSP t.o.v. de provincie? Bv onderzoekjes naar positie haven en PR-campagnes voor €10.000,--. Kan ZSP dat niet zelf? En wat doe je met zo’n bedragje voor promotie: een doekje voor het bloeden? Wanneer ik in de EA de activiteiten lees die in of bij ZSP moeten gebeuren, bekruipt mij de gedachte 'wisten ze dat niet of zijn ze dat vergeten?' Concurrentiepositie, dat is toch dagelijks werk? Voortgang 2013 containerisatie blz. 21 – geen haalbaarheidsstudie. Het blijft aanmodderen. Dat wisten wij toch al? Voorzitter, dat is verspilde energie en geld!

Maintenance
Maintenance; dat ontbrak een paar jaar op de agenda. Nu komt het weer terug. Komt er nu ook (weer) een programma 'maintenance' voor windturbines? Met de ambities in ZW-Nederland (meer dan 600 MW komt erbij) en dan komt er ook nog 1.000 MW op zee. Dat rechtvaardigt een stevig programma in de TOP-sector. Kan mooi bij het Maintenance Value park in Terneuzen. Dat past toch zeker bij de windambities van DELTA en mogelijk anderen? Kortom: hoe halen we meer geld uit Brussel, hoe benutten we de kansen die wij wel hebben?

Monding Westerschelde - baggeren
Voorzitter, GroenLinks is best enthousiast over de meeste plannen, ondanks het mindere budget. Eén echt minpunt: u trekt geld uit voor het baggeren in de monding van de Westerschelde. De opdracht gaat via de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC). Dat gebeurt dus niet in het zicht van de Staten en dat kan alleen maar tot onduidelijkheid leiden. Binnen de VNSC is een politiek college bestaande uit de twee verantwoordelijke ministeries van Nederland en Vlaanderen en er is een ambtelijk college, waar Zeeland getalsmatig sterk is ondervertegenwoordigd. Vlaanderen kijkt en luistert hoe Zeeland pleit voor "het weghalen van maritieme drempels" in de monding van de Westerschelde tot 16.5m; de vraag is: is dat met of zonder kielspeling? Mocht dat ooit gebeuren, dan kunt u met mij voorspellen, dat de haven van Antwerpen ook plots een aantal maritieme drempels heeft ontdekt. Met dit heilloze plan geeft u Vlaanderen een ticket naar de 16 meterverdieping, exclusief kielspeling. Komt u dan bij GroenLinks niet aan met weer een amendement: "het is niet wenselijk, maar onvermijdelijk".
Het zou overigens een goede zaak zijn de Staten regelmatig bij het wel en wee van de VNSC te betrekken. Tot op heden heb ik daar nooit iets over gehoord. Er worden belangrijke beslissingen genomen, waar achteraf vaak discussie over is.

Voorzitter, een suggestie voor het vervolg. Bekijk nog eens goed of een aantal bedragen (groot en klein) nog wel nodig is. Moeten wij bijvoorbeeld 94.000 euro betalen aan frictiekosten voor de VVV en 100.000,00 voor de fusie van die organisatie? Of  5.000,00 euro voor verzamelen jurisprudentie voor een jachthaven in Breskens? Moeten wij de bijdrage voor topsportevenementen + lobby voor een bedrag van ruim 4 ton op dit niveau blijven supporten? Het kan niet langer en / en zijn, wij moeten naar of / of  c.q. politieke keuzes. En daar doen wij graag aan mee.