Thoolse samenwerking met Brabant

Tholen heeft een hechte samenwerking opgebouwd met Noord-Brabant. GroenLinks deed met de visienota "De grootste provincie van Nederland is te klein" al eerder een voorzet voor hechtere bestuurlijke samenwerking tussen Zeeland en Brabant. Met name is er veel voordeel te halen in de economische driehoek Vlissingen/Terneuzen-Moerdijk-Rotterdam door gestructureerde bestuurlijke samenwerking. GroenLinks stuurt hier op aan met de volgende vragen:

Toelichting

De gemeente Tholen heeft een redelijk hechte samenwerking met de provincie Noord-Brabant opgebouwd. Burgemeester W. Nuis doet daarvan verslag in de PZC dd. 25 mei 2011. En passant noemt hij de ‘Zeeuwse ziekte’, kennelijk voor hem een reden om ook naar Brabant te kijken.

De GroenLinks Statenfractie heeft in de brochure “De grootste provincie van Nederland is te klein” een voorzet gegeven voor een hechtere bestuurlijke samenwerking tussen Zeeland en Noord-Brabant. Met name zouden er in de economische driehoek Vlissingen/Terneuzen, Moerdijk, Rotterdam veel voordelen te behalen zijn door een gestructureerde bestuurlijke samenwerking.

Vragen

  1. Zeeland heeft voor zover ons bekend geen gestructureerde bestuurlijke samenwerking met (regio’s in) Noord-Brabant. Is het niet de hoogste tijd hiertoe over te gaan mede gelet op het gestelde in het collegeprogramma*, hoofdstuk 2?
  2. GroenLinks heeft de voordelen van het koppelen van dossiers in deze regio onder meer in beeld gebracht in de visienota “Een groene New Deal voor het havenbeleid in de Schelde-Rijndelta.” Ziet het college de voordelen van een dergelijke samenwerking om zo o.a. een slag te maken op het gebied van efficiency en duurzaamheid?
  3. Acht het college het denkbaar om in het komende Interreg programma Vlaanderen-Nederland voor de samenwerking tussen Zeeland en (West) Brabant en Vlaamse provincies daarvoor concrete doelen en programma’s te formuleren, inclusief de benodigde middelen?
  4. Hoe ziet u in dat verband de productie van de tweede generatie biobrandstoffen en de ontwikkeling van biobased chemie in relatie tot de mogelijkheden voor de Zeeuwse havens?
  5. Bent u met ons van mening dat een hechtere, geformaliseerde samenwerking binnen de economische driehoek op tal van terreinen voordelen heeft en dat dit op zijn minst moet worden onderzocht, zodat wij als provincie aan kunnen sluiten bij de Thoolse lente?

*: De strategische ligging van Zeeland in het Deltagebied, omringd door de Randstad, de Brabantse stedenrij en de 'Vlaamse Ruit', biedt de regio interessante kansen voor de toekomst.