Toekomstverkenning fietsvoetveer

Op de agenda van Provinciale Staten van 4 november 2016 het Statenvoorstel toekomstverkenning fietsvoetveer. Het fietsvoetveer is een belangrijke schakel in het netwerk van openbaar vervoer. GS hebben onderzocht wat de belangrijkste beïnvloedbare kosten zijn en via welke scenario's kosten en opbrengsten meer in evenwicht kunnen worden gebracht. Voortzetting van deze verbinding tussen Vlissingen en Breskens is namelijk van groot belang.

De toekomstverkenning bevat een notitie met vijf uitgewerkte scenario's die zijn getoetst op aantrekkelijkheid dienstregeling, vraaggerichtheid dienstregeling, kosten en risico's. Op basis van de beoordeling en rekening houdend met de financiële situatie van de provincie, hebben GS een keuze gemaakt.

 

De bijdrage van Gerwi Temmink:

Voorzitter,

Het fietsvoetveer. Er is al veel over gezegd. Maar nog niet het laatste woord. Want voor de fractie van GroenLinks is deze OV-verbinding tussen Vlissingen en Breskens van groot belang. Wij zijn destijds niet voor niets akkoord gegaan met de verplichting het fvv in stand te houden. Ook toen er geen marktpartij meer voor te vinden was en de exploitatie noodzakelijkerwijs weer in handen van de provincie is gekomen. Wel ziet onze fractie uiteindelijk een marktpartij als beste optie wanneer die aan onze wensen tegemoet kan komen. Tot zo lang dienen wij zelf aan de lat te staan.

Voor iedereen is het inmiddels wel duidelijk dat de huidige SWATH schepen (te) vaak uit de vaart zijn (geweest) voor onderhoud, qua brandstofgebruik en uitstoot niet milieuvriendelijk zijn en mede door dit soort zaken financieel veel duurder uitpakken dan voorzien. GroenLinks is blij dat het college daarom onderzoek heeft laten doen naar een vijftal varianten. Waarbij 1b – vanaf 2019 een beperktere afvaart – en 2b (vanaf 2024 een ander schip, groter en nog maar 1 x per uur) de voorkeur van GS heeft om uit te werken in een businesscase.

In de Cie Economie heeft onze fractie haar waardering laten blijken voor het werk van dhr. Keijmel. Met name de door hem voorgestelde varianten 6b en 7b zou GroenLinks graag volledig bij deze discussie betrekken omdat hier sprake is van elementen die mijn fractie bijzonder aanspreken. Elektrisch aangestuurde boten, beter voor het milieu, de werkgelegenheid en met kans op handhaving van het huidige afvaartrooster. En het levert financieel voordeel op den duur; het gaat om vele miljoenen en die hebben we nu juist nodig. Reden voor GroenLinks om als mede-indiener op te treden van een amendement dat zal worden (is?) ingebracht door de PvZ. En wij zijn niet de enige mede-indiener. Het gaat om een serieuze aangelegenheid. Hier liggen kansen voor verduurzaming en innovatie. We bepleiten daarom het alternatief van dhr. Keijmel te betrekken bij dit voorstel. Het kan en mag in de ogen van GroenLinks niet zo zijn dat het volwaardig bij de discussie betrekken van deze varianten niet mogelijk is om redenen van oud zeer of aannames als zouden deze voorstellen niet goed genoeg doordacht zijn.

Er is nog tijd genoeg om een definitief besluit over de toekomst van het fietsvoetveer te nemen. GroenLinks gaat daarom nu niet mee met het voorstel van GS, wat in onze ogen het risico van een sterfhuisconstructie in zich heeft. Voorzitter, ik sluit daarom af met een paar vragen:

Kan het college toezeggen dat de varianten 6b en 7b volwaardig betrokken zullen worden bij de discussie over het fietsvoetveer? Zo nee, waarom niet? En wij zijn ook benieuwd naar uw mening over het aangehaalde amendement. Reactie gedeputeerde: GS willen geen auto's op de boot en wil niet tweemaal per uur varen. GS zien de waarde van de adviezen van dhr. Keijmel en betrekken hem bij dit onderwerp.

Temmink reageert "dat hij het college niet meer kan volgen. Het college praat steeds over samenwerken en krachten bundelen. Vervolgens omarmt het college het voorstel voor marketing en legt het voorstel voor verduurzaming, innovatie, financieel voordeel en meer kansen op werkgelegenheid naast zich neer. Eigenlijk krijgen de Staten nu enkel te horen: alleen onze variant 2.b komt in aanmerking. Helaas vervallen GS hier in de houding "wij weten wat goed is". Dit biedt geen ruimte en tijd voor onderzoek naar alternatieven. Ontzettend jammer. Daarom vraag ik nogmaals aandacht voor het amendement voor uitstel van de besluitvorming om ook alternatieven te kunnen meenemen."

SP, GroenLinks, 50PLUS, ZL, PvZ en PVV dienen een amendement in voor uitstel van besluitvorming. Dit wordt verworpen. Het Statenvoorstel wordt aangenomen; GroenLinks stemde tegen.