Veiligheid bij risico-bedrijven in relatie tot de reorganisatie bij de provincie?

Na ‘Moerdijk’ is er veel te doen geweest over de veiligheid van bedrijven. NRC berichtte dat bedrijven ook na ‘Moerdijk’ traag zijn met het inventariseren van risico’s. Nationale regelingen worden vervangen door EU-regelgeving. GroenLinks is bezorgd om het niveau van de handhaving, mede als gevolg van de reorganisatie bij de provincie Zeeland, en stelde op 10 okt. vragen. GS antwoorden dat de veiligheid gewaarborgd is, maar nog niet alles is uitgewerkt en vastgelegd (lees door).

Toelichting
Na ‘Moerdijk’ is er veel te doen geweest over de veiligheid van bedrijven. Hierbij ging het met name om de zgn. BRZO-bedrijven. De NRC van 10 oktober 2012 bericht dat bedrijven ook na ‘Moerdijk’ traag zijn met het inventariseren van risico’s. Geheel in de stijl van de politieke realiteit van vandaag worden nationale regelingen vervangen door EU-regelgeving. “We hebben afgesproken als er EU-regelgeving is, wij daar geen kop bovenop zetten. (…) Wij denken dat je gevaarlijke stoffen mee kunt nemen in het normale inspectie- en onderzoekstraject van de arbeidsinspectie. Dat gaan we dus ook doen.” Aldus minister Henk Kamp. Na ‘Moerdijk’ zou de minister beter moeten weten.

Daarenboven maakt de GroenLinks Statenfractie zich bezorgd om het niveau van de handhaving als gevolg van de reorganisatie bij de provincie Zeeland. Ook bij de afdeling handhaving zullen er mensen, en met hen de kennis en inzet, verdwijnen.

Vragen

 1. Is het juist dat er nu al sprake is van inhuur om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren?
  Nee. Er is voldoende kwaliteit aanwezig, maar omdat enkele medewerkers momenteel niet volledig inzetbaar zijn, vindt tijdelijk in-huur plaats.
 2. Kunt u aangeven hoeveel formatie er per heden is c.q. zou moeten zijn en hoe dit is na invoering van de reorganisatie per 1 januari a.s.?
  Op dit moment is 12,3 fte beschikbaar voor toezicht en handhaving bij Brzo-bedrijven. Daarmee voldoen wij aan de landelijk geldende kwaliteitscriteria. Het functieboek voor de reorganisatie gaat uit van eenzelfde formatieomvang.
 3. Welke effecten heeft de reorganisatie op de RUD, in het bijzonder in relatie tot BRZO-bedrijven?
  Landelijke afspraak is om de uitvoering van VTH-taken bij Brzo-bedrijven onder te bren-gen bij 6 daarvoor aangewezen RUD's (de zgn. Brzo-RUD's). Voor Zeeland en Zuid-Holland worden deze taken vanaf 1 januari 2013 uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Brzo-RUD in Rijnmond. Dit moet lei-den tot een verbeterde kwaliteit van de uitvoering.
 4. Kan er voldaan worden aan de (personele) verplichtingen t.o.v. de Milieudienst Rijnmond (DCMR)?
  Ja.
 5. Zijn mandatering en bevoegdheden van de betrokken partijen uitgewerkt en op operationeel niveau vastgelegd?
  Nog niet. Wij doen dit zodra de landelijke voorstellen, die daarvoor worden voorbereid, beschikbaar zijn.
 6. Is inmiddels duidelijk welke taken naar de RUD overgaan?
  Ja. Wij hebben besloten om alle VTH-basistaken (38,4 fte) over te dragen aan de RUD. Dat geldt ook voor de plustaken externe veiligheid, geluid, bodem, handhaving groene wetten, luchtvaartterreinen, vuurwerk, kwaliteitszorg, monitoring, zwembaden/zwemplaatsen en nazorg stortplaatsen (23 fte).
 7. Treedt de gemeenschappelijke regeling zoals aan staatssecretaris Atsma is toegezegd per 1 januari a.s. in werking?
  Planning voor de RUD-Zeeland is dat het bedrijfsplan en de gemeenschappelijke rege-ling op 1 januari 2013 gereed zijn en de RUD in september 2013 operationeel is.
  Voor de Brzo-RUD's is de planning 1 januari 2013.
 8. Tenslotte: is de veiligheid in de omgeving van risicovolle bedrijven voldoende gewaarborgd en is bij een eventuele calamiteit de hulpverlening daar adequaat op ingericht?
  Ja.

_______________________________________________________________________________________

In de media:

PZC: GroenLinks Zeeland bezorgt over toezicht risicovolle bedrijven