Verbod varend ontgassen: uitgesteld

Met dit Statenvoorstel, als hamerstuk op de agenda van PS van 21 april, wordt beoogd een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende koolwaterstoffen op te nemen in de Provinciale Milieuverordening (PMV). Het verbod sluit goed aan bij de beleidsdoelstellingen van het Omgevingsplan. Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen en er kwamen geen reacties binnen. De commissie Ruimte heeft het voorstel uitvoerig besproken en men was het unaniem eens dat dit als hamerstuk kon worden behandeld in PS. Het liep anders...

Het beoogde ontgassingsverbod levert een positieve bijdrage aan het terugdringen van geuremissie en heeft een positief effect op de luchtkwaliteit. Zeeland zou met dit verbod aansluiten bij de verboden van Zuid-Holland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en het te ontwikkelen verbod in Gelderland. Aangedrongen wordt op (inter)nationale regelgeving.

Maar... het verbod kwam er niet, de besluitvorming werd uitgesteld. Tot onze verbazing kwam de SGP vlak voor de Statenvergadering met een motie. De SGP heeft problemen met de handhaving van het verbod, die nagenoeg onmogelijk zou zijn op dit moment. Ook het naleven van dat verbod zou volgens de SGP op dit moment redelijkerwijs onmogelijk zijn. Met een motie werd uitstel van het verbod voorgesteld, en in het voorafgaande presidium werd besloten dit onderwerp van de agenda te halen.

GroenLinks heeft zich jarenlang hard gemaakt voor dit verbod en was blij dat het eindelijk zou worden ingevoerd. De reactie van Gerwi Temmink was dat met de behandeling van het voorstel niets over het hoofd is gezien, de procedure is zorgvuldig geweest. Wat GroenLinks betreft moet er dan ook vandaag over besloten worden. D66 was benieuwd naar de nieuwe argumenten die door de SGP worden aangevoerd. De SP was van mening dat er in de commissie veel tijd aan is besteed en vindt ook dat het voorstel nu aan bod moet komen. Volgens gedeputeerde De Reu verdwijnt het dilemma niet met het verdagen van de besluitvorming.

Echter, een meerderheid van de Staten besloot het onderwerp van de agenda te halen. GroenLinks is bijzonder teleurgesteld over deze - onnavolgbare en onbestaanbare - gang van zaken.

 

 

 

Zie ook: beantwoording technische vragen GroenLinks over ontgassen