Verkoop Netwerkgroep DNWG (PZEM NV)

Op 12 juni 2017 vindt een Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) PZEM NV (vh DELTA NV) plaats. In deze AvA wordt de aandeelhouders gevraagd om goedkeuring van de verkoop van de netwerkgroep (DNWG) aan Stedin. GS lichten hun standpunt toe; PS hebben de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van dit voorgenomen besluit

De bijdrage van Gerwi Temmink in de Statenvergadering van 9 juni 2017:

Voorzitter,

Datgene waar ieder van ons driekwart jaar geleden nog pal voor stond – het netwerk van DNWG moet in Zeeuwse handen blijven – lijkt nu toch losgelaten: na de verkoop van o.a. Indaver, een windpark en de Retail, wordt nu zelfs het tafelzilver verkocht, het netwerk. Een dramatisch besluit voor de Zeeuwse politiek dat wordt gepresenteerd als een soort overwinning.

Natuurlijk is GroenLinks ook blij met de vooruitzichten dat de meeste mensen kunnen blijven werken in Zeeland. Maar wij houden tal van bedenkingen tegen de voorgenomen verkoop van het totale netwerk. Immers:

  • Van een totaaloplossing voor DELTA NV, nu PZEM, kan geen sprake zijn zolang de problematiek rond de kerncentrale niet is opgelost.
  • Die problematiek overstijgt de Zeeuwse mogelijkheden en bevoegdheden, is ook een nationale verantwoordelijkheid.
  • In december waren alle partijen in de Staten eensgezind in hun oproep richting Den Haag: als er geen oplossing komt met de huidige minister, dan moet de kerncentrale maar onderwerp worden bij de formatie.
  • De splitsingsdatum nadert, het netwerk moet apart gezet worden, maar GroenLinks vindt de totale verkoop van dat netwerk niet de oplossing.
  • Specifieke kennis van geografische obstakels en de markt, de korte lijnen, het vertrouwen, de kansen/noodzaak op nieuwe vormen van transport en vergroening met schone energie – allemaal zaken die wij zo voorstaan en die de commissie-Balkenende onderschrijft – vereisen dat de zeggenschap in Zeeuwse handen blijft.
  • De gemeenteraad van Rotterdam heeft straks meer te zeggen over de Zeeuwse netwerken dan de Zeeuwen.
  • Bovendien bevatten de tijdens de informatieavonden in mei getoonde scenario’s nog zoveel onzekerheden – met name rond de energieprijzen – dat met deze oplossing volgens GroenLinks alleen Dijsselbloem en Kamp in hun vuistje zullen lachen. Dit kost 15 jaar lang elke dag 160.000 euro!

Toen GroenLinks o.a. in december 2016 alternatieven aanreikte, werden die van tafel geveegd. Ik heb alle stukken nog eens gelezen, echter nergens gezien dat combinatiemogelijkheden van bijvoorbeeld de verkoop van minderheidsaandelen van het netwerk met eventuele beleningsconstructies op Evides serieus zijn onderzocht. Terwijl dat in onze ogen minstens evenveel geld had kunnen leveren als nu het geval is. En waarbij de Zeeuwen zelf zeggenschap zouden houden over belangrijke publieke taken en kansen op vergroening, meer banen etc.! Enfin, dit is een gepasseerd station.

Voor GroenLinks zit er ook iets principieels in; een netwerk hoort in publieke handen. Aan die voorwaarde is weliswaar voldaan, maar wel ten koste van de zeggenschap en invloed van het Zeeuwse publieke domein.

Al met al moge duidelijk zijn dat GroenLinks geacht wordt tegen de voorgenomen verkoop van het totale netwerk van DNWG te hebben gestemd!

Wil de gedeputeerde, mw. Schönknecht, het standpunt en de bedenkingen van GroenLinks overbrengen aan de vergadering van aandeelhouders?

Naast haar bedenkingen heeft de fractie van GroenLinks ook een paar wensen die te maken hebben met het vervolg van de PZEM.

Allereerst sluit ik me aan bij (of verwijs ik naar) de inbreng van de fractie van D66, die wijst op drie aandachtspunten voor Provinciale Staten als aandeelhouders: de voornamelijk commerciële kant van wat er overblijft voor PZEM, het publieke belang van Evides, en het z.s.m. vinden van een adequate oplossing voor de kerncentrale op nationaal niveau. Zaken die GroenLinks al meermaals heeft aangestipt.

Wat Evides betreft: hiervoor dien ik zo een MOTIE in met de strekking dat nu als eerste de aandelen Evides apart gezet moet worden onder een eigen overheidsorgaan, iets waar PS al meerdere malen op heeft aangedrongen.

Een tweede MOTIE heeft raakvlakken met de verkoop van het netwerk en de nieuwe constructie rond PZEM, waartoe nog steeds de kerncentrale behoort. GroenLinks wil graag de zekerheid dat het restant aan gelden voor innovaties uit het Borsseleconvenant ook die bestemming houden en niet in de bodemloze put verdwijnen.

Als volksvertegenwoordiger constateer ik meer en meer dat (voormalige) klanten van DELTA NV en haar opvolger, PZEM, zich vervreemd voelen van de ooit zo trotse Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij. Dan heb ik het over particulieren, maar ook het MKB. Men stapt over of richt zelf energiecorporaties op. Met allemaal dezelfde administratieve en beheerlasten. Signalen dat zij graag zouden aansluiten bij een overkoepelende maatschappij, leiden er voor mijn fractie toe een derde MOTIE in te dienen om te onderzoeken of er kansen zijn voor een Nieuwe Zeeuwse Energie Maatschappij. Waarbij de invloed en zeggenschap in Zeeuwse handen blijven.        

----------------------------------------------------------------------------------------

Het Statenvoorstel werd aangenomen met een ruime meerderheid van stemmen; SP en GroenLinks stemden tegen.

Stemming over de moties: (volgt later)

  • Motie 'Evides': vóór waren SP, 50PLUS, ZL en GL, waarmee de motie werd verworpen.
  • Motie 'restant innovatiefonds Borsseleconvenant: SP, 50PLUS en GL => verworpen.
  • Motie 'Zeeuwse energiecoöperatie': aangehouden omdat gedeputeerde De Reu dit idee wil meenemen in de opstelling en uitvoering van de gezamenlijke agenda energietransitie.