Verzoek intrekken voorstel kerntakendiscussie

GroenLinks vraagt het college van Gedeputeerde Staten het voorstel over de kerntaken terug te nemen en op basis van hernieuwde inzichten een echt kerntakenvoorstel te maken samen met de Staten. Pas dan kan het in de Staten worden behandeld. Inmiddels blijkt dat de provincie jaarlijks miljoenen overhoudt. Ook uit de nog te behandelen voorjaarsnota blijkt dat. Bezuinigen met zoveel geld over is niet nodig. Verderop de brief.

Aan het college van
Gedeputeerde Staten van Zeeland
Provinciehuis, Abdij 6
4331 BK  MIDDELBURG

In afschrift aan: Provinciale Staten en Zeeuwse gemeenteraden

Onderwerp: verzoek intrekken voorstel kerntakendiscussie       
Middelburg, 23 mei 2012

Geacht college,

Uw college heeft de afgelopen week kenbaar gemaakt fors te willen snijden in provinciale taken en voor de toekomst de aandacht te verleggen naar meer infrastructuur. Zo wilt u onder andere  bijdragen aan rijksprojecten. En passant heeft u van de gelegenheid gebruik gemaakt stevig te bezuinigen op tal van subsidies. Daarmee heeft u het terrein van de kerntakendiscussie verlaten en een eigen extra accent gegeven aan de door u gewenste inrichting van de provincie. De persoonlijke voorkeur van enkele collegeleden voor grote wielerevenementen valt daarbij het meeste op. Op zich is dat verhelderend want het document bevat nagenoeg louter politieke keuzes, terwijl een beleidsmatige / zakelijke afweging veelal ontbreekt.

Alhoewel uw college voornemens was meer aandacht te geven aan het dualisme, kan nu al worden vastgesteld dat er steeds meer sprake is van een kloostergangencultuur. Het ware verstandig geweest de Staten eerder bij een dergelijk ingrijpend voorstel te betrekken. De GroenLinks-fractie vraagt zich af in hoeverre collegepartijen eerder kennis hadden van het voorstel. Wat daarvan ook zij, het college zet (na ‘Elzinga’) met dit voorstel de weg voort van ‘eigen richting’. In dit geval mogen de Staten nog wel voor € 6 ton knabbelen.

Gevolg is dat het college als aanvankelijk voorstander van het behouden van (rijks)werkgelegenheid in Zeeland, nu inzet op banenreductie zowel bij provincie als gesubsidieerde instellingen. Reorganisatieontslagen zijn dan aan de orde. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u dit mogelijk maakt door de verwachte komst van de marinekazerne.

Immers, er wordt een groot stuk cultuur wegbezuinigd waarvan het college zegt dat dit tot de kerntaken behoort! Herhaalde bezuinigingen op instellingen en het abrupt overdragen van ‘taken’ aan gemeenten is niet alleen ongewenst, maar ook de verkeerde volgorde. Uw college heeft daarmee selectief gewinkeld en de voorkeur gegeven aan eigen stellingen boven de feitelijke kerntakendiscussie.

Dat maakt uw voorstel tegenstrijdig. Het zorgt ervoor dat een echte kerntakendiscussie wordt overschaduwd door een extra ronde bezuinigen. Instellingen zijn immers nog druk doende om reeds opgelegde bezuinigingen te verwezenlijken. Voorbeelden te over; de fusie van de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop is hiervan wellicht het bekendste voorbeeld. Gedeputeerde Van Beveren zei bij de presentatie uit de losse pols dat de bibliotheek niet beschikt over een geacclimatiseerde ruimte en dat daarom de wetenschappelijke collectie beter naar het Zeeuws Archief kan verhuizen. De werkelijkheid is dat de bibliotheek wel over een dergelijke ruimte beschikt. Een verhuizing van de collectie naar het Zeeuws Archief zou tevens het verplicht meeleveren van minimaal € 3 ton inhouden. Een vergissing?

Aan deze en andere effecten wordt in het voorstel voorbijgegaan. De nut en noodzaakdiscussie wordt nauwelijks of niet gevoerd. Te bezuinigen bedragen lijken eerder op een slag in de lucht dan op een goed gekozen en gemotiveerd beleidsinstrumentarium.

GroenLinks ziet, mede op basis van het rapport van de Rekenkamer, eerder mogelijkheden voor een vergroening van de provincie dan geld steken in meer rijkswegenaanleg. Dat laatste is typisch geen kerntaak! Dit wordt nog eens ondersteund door het gestelde op blz. 15 van de voorjaarsnota inzake de invoering van de Wet HOF. Ondertussen geeft u in dezelfde nota ook € 2,5 miljoen weg voor ‘havengerelateerde zaken’ i.c. de zeesluis bij Terneuzen.
Zouden de Staten uw voorstel volgen, dan houdt dit een sterke verschraling in van de provinciale cultuur. Ook het economisch draagvlak komt dan in het geding. De kerntakendiscussie zal er toe leiden (of heeft wellicht zelfs tot doel) de provinciegrenzen te verleggen. Ook die discussie zal voorafgaand aan een kerntakendiscussie gevoerd moeten worden. Wat dat betreft heeft GroenLinks u reeds een voorstel gedaan in de nota “De grootste provincie van Nederland is te klein”. Er is een gerede kans dat de voorgestelde ingrepen de sociaal-culturele infrastructuur beneden de kritische grens brengen. Óf op provinciaal niveau óf in de gemeenten, maar waarschijnlijk bij beide. Dat alleen al zal aanleiding zijn om de schaal van gemeenten en provincie nader te bezien.

Een reden temeer om nu te verzoeken het voorstel terug te trekken is wat ons betreft: de gemiste kans voor vernieuwing. Uw college gaat vrijwel geheel voorbij aan de gevolgen van de economische transitie die Zeeland te wachten staat. Trefwoorden: omgang met zout water, niet meer met de rug naar het (zoute) water, inzet van groene grondstoffen, transities in de landbouw, andere beheersvormen voor natuur etc. Daarvoor is stevige inzet nodig van burgers en betrokken organisaties. Waar in de coalitieakkoorden van tal van provincies krachtige passages zijn aan te treffen over de kansen voor deze inzet, kiest uw college voor een verdergaande afsplitsing van het sociaal-culturele domein. Waarom kiest u niet voor een stevig experiment om juist op het terrein van economisch-culturele transities SCOOP, ZB, ZMf en IMPULS te laten samenwerken? En waarom zouden de kosten daarvan niet mede via Europese programma’s gefinancierd kunnen worden?

Ons voorstel is om, gelet op de onvolkomenheden, de weinig vernieuwende manier van kijken naar de samenleving en de inmiddels ontstane indruk van haastwerk, dit voorstel terug te nemen. Naar voorbeeld van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Drenthe* ware een Statencommissie te benoemen (commissie duaal?) die de problematiek én de perspectieven met actoren in kaart brengt en daarvan verslag uitbrengt aan de Staten. Een Zeeuws lenteakkoord kan! Waar de provincie de laatste vijf jaar gemiddeld € 6,5 miljoen overhoudt op de jaarrekening, ware dit niet onbelangrijke aspect daarin tevens te betrekken. Ook de miljoenenruimte in de voorjaarsnota pleit voor een hernieuwd voorstel in overleg en samenwerking met de Staten.

Gaarne uw zeer spoedige reactie.
Met vriendelijke groet,

Leen Harpe, fractievoorzitter
Scholeksterstraat 76, 4332 CC  Middelburg
-------------------------------------------------------------

*:
- Zuid-Holland: in het vorige collegeakkoord (2007-2011) heeft het college van Zuid-Holland afgesproken om de kerntakendiscussie met Provinciale Staten te voeren onder de titel ‘Provincie Nieuwe Stijl’. Deze discussie is dus geïnitieerd door GS, maar daarna wel in samenhang opgepakt met Provinciale Staten.
- Drenthe: In Drenthe heeft PS de eerste stap gezet door een aparte PS-commissie in te stellen die de kerntakendiscussie heeft aangezwengeld via het rapport ‘Amen is geen Amsterdam’. http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2008/Rapport....

____________________________________________________

In de media:

PZC, 29 mei 2012: Zeeuwse instellingen willen uitstel besluit bezuinigingen

PZC, 31 mei 2012: Geen meerderheid voor bezuinigingen provincie