kust duinen Schouwen-Duiveland

Verzoek om extra Statenvergadering over kustbebouwing

GroenLinks, D66, 50PLUS, PVV en PvZ dienen vandaag een verzoekschrift in om een extra vergadering van Provinciale Staten. Deze partijen uitten eerder hun zorgen over de ontwikkelingen rond kustbebouwing. Met een extra vergadering beogen zij o.a. meer duidelijkheid te krijgen over de status van de Zeeuwse kustvisie en een zgn. bestuursakkoord tussen provincie en gemeenten. "We moeten nu op de rem trappen om niet straks met ongewenste bouwwerken te worden geconfronteerd. Rust en ruimte zijn de grote trekkers van Zeeland."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht - 8 september 2016

 

Verzoek extra vergadering PS om duidelijkheid kustvisie

D66, GroenLinks, 50PLUS, PVV en PvZ dienen vandaag een verzoekschrift in bij Gedeputeerde Staten om een extra vergadering van Provinciale Staten op grond van art. 17, lid 2 van de Provinciewet.

Deze partijen uitten eerder hun zorgen over de ontwikkelingen rond de kustbebouwing en worden steeds vaker benaderd met vragen hierover. Onduidelijkheden over de rol van de op te stellen kustvisie worden de laatste weken aangewakkerd door actualiteiten in de media, zoals berichten over hotelkamers op het strand. Projectontwikkelaars en recreatieondernemers buitelen over elkaar heen om bij de kustgemeenten bouwplannen in te dienen. Aan de woordvoerders in PS over dit onderwerp is gemeld dat er een bestuursakkoord zou zijn gesloten tussen de provincie en gemeenten. Wat is de status van dat akkoord? Gecombineerd met onduidelijkheden over wat de status van de Zeeuwse kustvisie gaat worden, willen deze partijen in een extra Statenvergadering hierover helderheid krijgen.

“We moeten nu op de rem trappen om niet straks met ongewenste bouwwerken te worden geconfronteerd. Rust en ruimte zijn de grote trekkers van Zeeland. Op het strand en langs de kust is die ruimte vaak nog onbegrensd. Die mag niet sluipenderwijs worden aangetast. Dat is niet wat een meerderheid van PS beoogt, getuige de aangenomen motie van 3 juli 2015. Daarom willen wij nu een extra PS“, zo verwoorden de initiatiefnemers hun verzoek.

Vandaag is het verzoekschrift ingediend bij Gedeputeerde Staten met goedkeuring van negen  Statenleden. De Provinciewet schrijft in art. 17, lid 2 van de Provinciewet als voorwaarde dat minimaal 20% van het aantal Statenleden om zo’n vergadering moet vragen; dat aantal is gehaald.

Meer informatie:

Rutger Schonis - D66 – 06 52666468
Gerwi Temmink – GroenLinks – 06 20956808
Willem Willemse – 50PLUS – 06 83 408824
Caroline Kooman – PVVcva.kooman@zeeland.nl
Francois Babijn – Partij voor Zeeland – 0117- 45 29 45

 

Verzoekschrift voor uitschrijven van een extra vergadering van Provinciale Staten op grond van Artikel 17, lid 2 van de Provinciewet

8 september 2016        

Redenen voor dit verzoekschrift:

 • Bij de behandeling van (de kadernota voor) de herziening van het Omgevingsplan op 3 juli 2015 hebben Provinciale Staten bij motie Gedeputeerde Staten de opdracht gegeven om een visie op te stellen voor de kust; de Zeeuwse kustvisie.
 • Bij het aannemen van de motie van 3 juli 2015 hebben Provinciale Staten daarbij duidelijk te kennen gegeven dat tot het moment dat de nieuwe Omgevingsvisie en het daarbij behorende nieuwe Omgevingsplan 2018 -2024 in 2018 gereed is, terughoudend met nieuwe bebouwing langs de kust moet worden omgegaan (handhaving van de status quo).
 • Op 11 juli 2016 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden met de woordvoerders van de fracties vertegenwoordigd in Provinciale Staten. De ambtelijke vertegenwoordiging heeft de woordvoerders tijdens de bijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken van het proces met betrekking tot de in voorbereiding zijnde de Zeeuwse kustvisie.
 • Alle aanwezigen tijdens die bijeenkomst zijn verrast door de mededeling dat op 1 juli van dit jaar een bestuursovereenkomst zou zijn gesloten tussen de Zeeuwse overheden. In deze overeenkomst zouden afspraken zijn gemaakt over het al dan niet bouwen in de Zeeuwse kustzone.
 • De ambtelijke vertegenwoordigers konden tijdens deze bijeenkomst niet duidelijk aangeven wat de toekomstige status van de Zeeuwse kustvisie is.
 • Voortdurend worden bij gemeenten nieuwe bouwplannen ingediend voor projecten in en rond  de kustzone. Recent dook bijvoorbeeld een plan op in de PZC om hotelkamers te realiseren bij strandpaviljoen Kon-Tiki in Vlissingen.
 • Omdat:
  o    onduidelijk is wat de status is van het bestuursakkoord dat kennelijk op 1 juli dit jaar is besproken;
  o    onduidelijk is wat Gedeputeerde Staten met de Zeeuwse kustvisie beogen en welke rol dit bestuursakkoord daarin heeft;
  o    gemeenten kennelijk de vrijheid hebben van Gedeputeerde Staten om bouwprojecten op het strand te ontwikkelen terwijl dat duidelijk in strijd is met de motie die Provinciale Staten op 3 juli 2015 hebben aangenomen.

Op grond van het bovenstaande, verzoeken de hieronder genoemde Statenleden de commissaris van de Koning om een extra vergadering uit te schrijven van Provinciale Staten waarop de stand van zaken rondom de Kustvisie is geagendeerd.

GroenLinks: Gerwi Temmink
D66: Ton Veraart - Patricia van Veen - Rutger Schonis
50PLUS: Willem Willemse
PVV: Ruud Haaze - Caroline Kooman - Roland de Wit
PvZ: François Babijn