vragen aan Provincie over "lood in de grond"

 In de PZC van 10 oktober 2017 waarschuwt de GGD voor verhoogde concentraties lood in de Zeeuwse bodem, met name in vooroorlogse wijken en oude dorpskernen. Zie: pzc-artikel “lood in de grond”. GroenLinks wil dat hierover meer duidelijkheid komt, ook naar de burgers toe. Nu is onduidelijk wat dit betekent voor de mensen, hoe hoog de concentraties zijn en welke maatregelen ze eventueel moeten nemen. Daarom heeft Gerwi Temmink namens de fractie schriftelijk vragen gesteld aan de  Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland. Lees meer
 

 

  In opdracht van de Zeeuwse overheden zijn die gebieden digitaal in kaart gebracht.

  En is er een brochure uitgegeven met tips. Dat lood de gezondheid kan schaden was al bekend en wordt nog eens bevestigd in dit artikel. Zeker voor (spelende) kinderen. De GGD waarschuwt niet alleen voor fysieke ongemakken, maar ook voor belemmeringen in de geestelijke ontwikkeling. De fractie van GroenLinks spreekt haar waardering uit voor dit initiatief van de gezamenlijke Zeeuwse overheden en de transparantie.

  Het artikel roept de volgende vragen op bij de fractie van GroenLinks:

  1. Bent u bekend met (de uitkomsten van) dit initiatief?
  2. Op de kaart valt niet te onderscheiden waar nu precies de hoogste concentraties lood zitten en ook niet hoe ver onder de oppervlakte deze zich bevinden. Is dit bij u en/of de desbetreffende gemeente wel bekend? Zo ja, worden lokale omwonenden daar specifiek van op de hoogte gebracht? Zo nee, kunt u zorg (laten) dragen voor zo’n specificatie?
  3. Uit het artikel blijkt overduidelijk dat juist op “lege” plekken of plekken met weinig afdekking de gevaren het grootst zijn. Niet alleen voor spelende kinderen, maar ook voor mensen die groenten eten uit hun eigen moestuin. Is het u bekend of lokale volkstuinverenigingen dan wel speeltuinverenigingen, kinderopvang, scholen etc. specifiek op de hoogte zijn gebracht van deze bevindingen en wat er tegen te doen valt? Zo nee, bent u bereid daar zorg voor te (laten) dragen?
  4. Hebben de gezamenlijke Zeeuwse overheden ook nadere afspraken gemaakt om, daar waar ernstig verhoogde concentraties lood aan de oppervlakte optreden, over te gaan tot extra maatregelen, zoals bv. afgraven of bedekken met schone grond, grassen of struiken zoals het advies luidt? Of blijft dit de verantwoording van de desbetreffende overheid? Wanneer het gaat om provinciaal grondgebied, bent u bereid daar dergelijke maatregelen voor te nemen in zo’n geval? Zo nee, waarom niet?