Vragen bestedingsruimte 2012

Op 13 maart 2012 stelde GroenLinks vragen over mogelijke bestedingsruimte in de begroting 2012 - er zou geld over zijn. Volgens GS lag men op schema. Uit de aanbiedingsbrief bij de conceptbegroting 2013 blijkt dat GS met gemak 10 miljoen euro overhouden. GroenLinks vraagt eind september hoe dit kan en of het collegeprogramma niet herschreven moet worden. GS antwoorden vandaag (1 november) dat 'het beeld niet ingrijpend veranderd is'.

Toelichting

Op 13 maart 2012 stelde GroenLinks vragen over mogelijke bestedingsruimte in de begroting 2012. Wij verwoordden dat als volgt:
“Gelet op de magere statenagenda’s van de laatste tijd en –voor zover ons bekend- het achterblijven bij het tempo dat in begroting en collegeprogramma is gepland komt het ons voor dat er ‘geld over is’. (…) Voor zover de GroenLinks fractie na kon gaan zijn er (…) voor ruim €.8 mln. nog nauwelijks uitgaven geboekt.”

Het college antwoordde onder meer het volgende:
“In het beeld dat de uitvoering van het collegeprogramma ‘Stuwende Krachten’ achterblijft bij het gedacht tempo kunnen wij ons niet herkennen. In een aparte rapportage worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang. Daaruit blijkt dat slechts enkele acties en voornemens vanuit college- programma niet gerealiseerd worden, maar het overgrote deel van de acties en voornemens bij de uitvoering op schema ligt of zelfs al afgerond is. Genoemde rapportage wordt binnenkort naar PS gezonden.”

Uit de aanbiedingsbrief conceptbegroting 2013 blijkt dat u met gemak € 10 miljoen overhoudt.

Vragen

 1. Wat is er de oorzaak van dat het beeld binnen een halfjaar zo ingrijpend gewijzigd is?
  Het beeld op het college programma 'Stuwende Krachten' is niet ingrijpend veranderd. De voortgang van de acties en beleidsvoornemens hiervan ligt grotendeels op schema. Provinciale Staten hebben op 22 juni 2012 ingestemd met 'Het Zeeuwse Bestuurlijke profiel – model 1 ½'. Daar zijn essentiële keuzes gemaakt met betrekking tot de kerntaken van de provincie, die als basis dient voor de statenvoorstellen met beleidsnota's en keuzes voor de inrichting van de provinciale organisatie. Deze keuzes ten aanzien van deze kerntaken zijn uitgewerkt in de verschillende beleidsnota's.
  Zeker tijdens dit veranderingsproces is het uitgangspunt om flexibiliteit te behouden om de provinciale middelen in te zetten voor het nieuwe beleid en daarbij geen onnodige meerjarige verplichtingen aan te gaan zolang de beleidskeuzes nog niet gemaakt zijn. Op basis van de provinciale kerntaken op grond van het 'Zeeuwse Bestuurlijke profiel – model 1 ½' worden in de 2e ronde budgetbewaking de budgetten meerjarig doorgelicht.
  Hierop is de inschatting gemaakt van de incidentele taakstelling van € 10 miljoen.
  Zie ook de najaarsnota 2012 blz. 3 en verder op punt 4.
 2. Waarom heeft u bij de beantwoording van onze vragen de onderbesteding niet kunnen of willen bevestigen?
  In de beantwoording op 10 april 2012 is aangegeven dat een eventuele onderbesteding aangegeven wordt in de 1e ronde budgetbewaking (voorjaar) en bij de 2e ronde budgetbewaking (najaar) op basis van de dan bekend zijnde gegevens.
 3. Hoe verklaart u dat uw beantwoording van vraag 1* in maart jl. nu volstrekt onnavolgbaar is geworden?
  Conform ons antwoord op uw eerste vraag zijn wij van mening dat het beeld niet ingrijpend veranderd is.
 4. Dient het collegeprogramma (op onderdelen) niet herschreven te worden nu blijkt dat beleidsnota’s niet op tijd in de Staten behandeld kunnen worden?
  Nee. Het ambitieuze programma 'Stuwende Krachten' is omgezet in provinciaal beleid via Kerntakendiscussie en beleidsnota's en de organisatie verandering is in ontwikkeling om te komen tot een meer flexibele en daadkrachtigere ambtelijke organisatie voor de komende jaren.
 5. Is de ruimte die aanwezig was in de begroting 2012 en de thans ontstane ruimte bewust gecreëerd om de financiële gevolgen van de reorganisatie op te vangen?
  Nee.
 6. Kunt u aangeven welke totaalbedragen er de komende jaren op stelposten begroot zijn?
  In afwachting van het vaststellen van diverse beleidsnota's staat er nog budget gereserveerd op stelposten tot een bedrag van circa € 72 miljoen (respectievelijk 2013 € 23, 2014 € 24 en 2015 € 25 miljoen). Als de beleidsnota's vastgesteld zijn, dan zullen deze door middel van bestedingsplannen bestemd worden voor uitvoering van het vastgestelde provinciale beleid.

* Daaruit blijkt dat slechts enkele acties en voornemens vanuit het collegeprogramma niet gerealiseerd worden, maar het overgrote deel van de acties en voornemens bij de uitvoering op schema ligt of zelfs al afgerond is.