kustlandschap, Zeeuwse kust, Vlissingen
Zeeuwse kust, open kustlandschap, Vlissingen, strand

Vragen kustbebouwing

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wilde het bouwverbod aan de kust loslaten, maar trok dit plan 21 januari jl. door de stem van een enorm aantal ondertekenaars van www.beschermdekust.nl en de druk van de Tweede Kamer weer in. Ze kondigde vervolgens aan met betrokken overheden en organisaties in gesprek te gaan om een kustpact te sluiten waarin afspraken staan over hoe we omgaan met onze kust.

GroenLinks heeft zorgen om het prachtige, open kustlandschap en Statenlid Gerwi Temmink stelde op 10 februari jl. vragen:

Toelichting

GroenLinks heeft zorgen om het prachtige, open kustlandschap. Ook binnen het huidige beleid van de provincie zijn er namelijk nog veel (on!)mogelijkheden voor kustbebouwing. De provincie Zeeland werkt aan het opstellen van een kustvisie. Voor GroenLinks stelt dit niet voldoende gerust. Wat nu verdwijnt komt nooit meer terug. De Zeeuwse natuur is eenmalig! Bovendien is door de aanleg van de Deltawerken al veel natuur (strand en platen) verloren gegaan. Dat heeft o.m. tot gevolg dat er natuur bij moet, zie als voorbeeld de zandsuppletie op de Galgeplaat. De zandhonger, het afkalven van slikken, platen en schorren, vormt ook een serieuze bedreiging.

Vragen

 1. Betekent de totstandkoming van een kustvisie dat er nu sprake is van een stand still principe, ofwel tot de inwerkingtreding van het nieuwe omgevingsplan 2018-2024 kan er echt niets gebouwd worden of eerst afstemmen met Provinciale Staten en maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld in de provinciale Commissie Groene Ruimte)? Zo nee, waarom niet en wat is dan het nut van het traject om een gezamenlijke, gedragen visie op te stellen?
  Het Omgevingsplan en de Verordening Ruimte Provincie Zeeland (VRPZ) zijn de provinciale kaders waarbinnen nieuwe ontwikkelingen worden beoordeeld. In de kustvisie willen wij samen met de Zeeuwse overheden en belangenorganisaties nadere afspraken maken over de belangen en kaders in de kustzone.
  De kustvisie omvat een groter geografisch gebied dan alleen het kustfundament zoals het Rijk en de herziening van het Omgevingsplan deze hanteert. Ook is de inhoudelijke discussie in de kust breder dan de huidige provinciale kaders op hoofdlijnen.
  De uitkomsten van de kustvisie zijn input voor de Omgevingsvisie in 2018, maar moeten daarnaast ook concrete actiepunten opleveren waar de provincie samen met maatschappelijke organisaties mee aan de slag gaat.
 2. Als we spreken over de kust / het kustlandschap en kustbebouwing: kunt u aangeven of hiermee ook het gehele Schelde-estuarium wordt bedoeld, of wordt alleen gefocust op de Noordzeekust? In hoeverre wordt het achterland meegenomen in de kustvisie, waar momenteel de meeste bouw plaatsvindt?
  Het Rijk benoemt in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) het kustfundament als de zone tussen grofweg de -20 meter NAP dieptelijn op zee en de binnenste duinvoet. Het voorstel voor de Zeeuwse Kustvisie is om primair aandacht te schenken aan de Noordzeekust. Hierbij wordt ook naar het gebied direct achter de duinen gekeken, dat dus niet onder het kustfundament valt. Conclusies en afspraken in de kustvisie, kunnen input zijn voor een verdere uitwerking voor het gehele Schelde-estuarium.
 3. Zijn de door GroenLinks verfoeide hotspots en andere ondoordachte plannen / voornemens (o.a. Nollebos), in afwachting van die kustvisie, nu helemaal van tafel, staan die stil of gaan die ontwikkelingen gewoon door? Als ontwikkelingsplannen gewoon doorgaan op welke manier kan de provincie in dit stadium dan voorkomen dat die plannen uitgewerkt en/of uitgevoerd gaan worden? Of hangt dat vooral van de betrokken gemeenten af?
  Nieuwe ontwikkelingen van gemeenten worden beoordeeld in het kader van het Omgevingsplan en de VRPZ. Indien ontwikkelingen strijdig zijn met de provinciale kaders, kan de provincie hier via planologische procedures op reageren.
 4. “Maak je niet druk”, zegt de gedeputeerde Carla Schönknecht. „Er zijn in Vlissingen geen uitgewerkte plannen. Bovendien zijn er echt voldoende regels waaraan eventuele plannen getoetst kunnen worden.”* Dit als reactie op de inmiddels teruggetrokken Schultz-plannen. Is de gedeputeerde werkelijk van mening dat wij rustig kunnen gaan slapen en er niets (meer) gebeurt? Zo ja, hoe verklaart zij dan de berichtgevingen als zou er nog steeds nagedacht worden over concretisering?
  De Minister heeft op 15-02-2016 het opstellen van een kustpact aangekondigd. In dit kustpact wil de minister samen met alle belanghebbende organisaties en overheden afspraken maken over de toekomst van de Nederlandse kust. Wij gaan er vanuit dat de Minister de huidige regels handhaaft tot er nadere afspraken zijn gemaakt in het kader van het kustpact.
 5. Zo neen, is het college dan bereid een moratorium in te stellen tegen nieuwe plannen voor kustbebouwing in Zeeland?
  De herziening van het Omgevingsplan biedt een vangnet voor bebouwing in het kustfundament indien de Minister besluit het Barro alsnog aan te passen.
 6. Kunnen GS aangeven wanneer en hoe Provinciale Staten en maatschappelijke organisaties inbreng kunnen geven in het proces naar de totstandkoming van een kustvisie? En vooral: wanneer kunnen wij hiervoor een definitieve tijdsplanning tegemoet zien?
  Wij zijn eind 2015 gestart met een inventarisatie rond de opgaven in de kust bij maatschappelijke partijen en Provinciale Staten (PS). Begin maart 2016 moet dit leiden tot een gezamenlijke probleemanalyse en opstap naar oplossingsrichtingen. Maatschappelijke partijen zijn nadrukkelijk een belangrijke actor in dit proces en worden via werkgroepen zeer nauw betrokken.
  De planning is om eind 2016 de kustvisie voor te leggen aan PS. PS worden tussentijds op de hoogte gesteld via een nader in te stellen werkgroep en een Zicht op Beleid sessie.
 7. Kunt u aangeven hoe scherp de op te stellen regels moeten zijn, m.a.w. maakt een duidelijke kaart met zonering daar onderdeel van uit, met voorbeelden van landschappelijke inpassing? Naar onze mening moet dit heel helder zijn, dus niet zo globaal als bij de ‘hotspots’; ondernemers zijn eveneens gebaat bij duidelijkheid.
  Wij delen uw mening dat de kustvisie duidelijkheid moet bieden voor belangorganisaties, burgers, overheden en ondernemers. De definitieve uitkomst van de kustvisie staat nog niet vast en is (deels) afhankelijk van het proces met belangenorganisaties en Zeeuwse overheden.
* http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/01/06/deze-gouden-rand-is-ook-voor-de...