Vragen over de Floriade

Een ambtelijke werkgroep van vertegenwoordigers van Noord-Brabant, Zeeland en Bergen op Zoom gaat onderzoeken of de organisatie van de Floriade haalbaar is en een meerwaarde heeft voor de economie en het toerisme in ZW-Nederland. De Floriade wordt gehouden in 2022. Een niet onbelangrijk besluit, waar de Staten nauwelijks over worden geïnformeerd. GroenLinks stelde op 11 mei vragen; ziehier de antwoorden van GS.

De vragen van GroenLinks met de antwoorden van Gedeputeerde Staten:

  1. Kunt u aangeven wat de aanleiding is geweest voor het onderzoek? De organisatie van de Floriade 2012 heeft ons gevraagd een Paviljoen in te richten rond het thema aquacultuur. Bij de gedachtevorming hieromtrent ontstond het idee onderzoek te (laten) doen naar de haalbaarheid een Zeeuwse Floriade te organiseren. Dit vanwege de uitstraling en economische spin off die een dergelijk evenement voor onze provincie kan hebben. Uit contacten hierover, onder andere met de Nederlandse Tuinbouw Raad, bleek ons dat ook in West-Brabant ideeën bestonden over de organisatie van de Floriade 2022. Hierop is contact gelegd met gemeente Bergen op Zoom en is besloten de mogelijkheden gezamenlijk te verkennen.
  2. Kunt u aangeven hoe ‘Zeeuws’ de insteek is? Zijn aspecten zoals biobased, mariene cultures, duurzame gebiedsontwikkeling, recreatie en toerisme op voorhand speerpunten in het vooronderzoek? De 4 betrokken overheden (provincies Zeeland en Noord-Brabant en gemeenten Bergen op Zoom en Tholen) zullen op korte termijn opdracht verstrekken tot het opstellen van een zogenaamd Globaal Plan. In dit Plan komen aspecten als locatieonderzoek, kosten/batenanalyse en inhoudelijk concept aan de orde. De thema's 'biobased economy' en 'aquacultuur' lijken ons interessante thema's voor de Floriade 2022. Dit zullen wij in onze opdrachtverstrekking meenemen. Ook duurzame gebiedsontwikkeling en recreatie en toerisme vormen wat ons betreft interessante aanknopingspunten.
  3. Is het, gelet op de samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergen op Zoom, aannemelijk dat Tholen een belangrijk zoekgebied is als mogelijke locatie? Zo ja, moet dit college dan niet direct betrokken worden bij de voorbereiding? Tholen vormt een belangrijk zoekgebied voor de locatie voor de Floriade 2022. Om die reden hebben wij de gemeente dan ook uitgenodigd deel te nemen in de ingestelde Stuurgroep en Projectgroep.
  4. Bij het bezoek d.d. 4 december 2009 aan het greenporthouse Venlo is bij onze fractie de indruk ontstaan dat de intensieve veehouderij een aanzienlijke rol speelt in het geheel. Is dat in deze voorverkenning uitgesloten? Intensieve veehouderij vormt wat ons betreft geen speerpunt voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2022 en zal evenmin een rol spelen in een eventueel in te richten Zuid-Nederlands paviljoen voor de Floriade 2012.
  5. Is het juist dat u besloten heeft de voorverkenning niet ter kennis te brengen van de Staten? Acht u het, gelet op de duale voornemens uit het collegeprogramma, niet verstandig de Staten er direct bij te betrekken? Op 10 mei jongstleden hebben wij een budget beschikbaar gesteld van € 33.000 voor de uitvoering van een voorverkenning. Dit bedrag wordt gedekt uit het beschikbare budget in de begroting 2011. In deze voorverkenning wordt aandacht besteed aan de conceptuele opzet, de financiële haalbaarheid en mogelijke locaties. Deze voorverkenning krijgt zijn uitwerking in een zg. Globaal Plan. Op basis van dit Plan zal de Nederlandse Tuinbouw Raad één of meerdere geïnteresseerde regio's uitnodigen een bidbook op te stellen en zullen de betrokken overheden besluiten dit al dan niet te doen. Het gereedkomen van het Globaal Plan en de beslissing om op basis van deze inhoudelijke informatie over te gaan tot het opstellen van een bidbook, vormt onzes inziens het moment om Provinciale Staten te informeren.
  6. Waarom zijn de Staten bij zulk een groot en ook voor Zeeland belangrijk voornemen uitsluitend via de pers geïnformeerd? Zie het antwoord op vraag 5.