Vragen over Inspiratiecentrum Grevelingen

Nu de exploitant van het Inspiratiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam feitelijk failliet is*, is de GroenLinks-fractie benieuwd naar de risico’s die de provincie Zeeland loopt. Dit centrum is ondanks waarschuwingen voor de te hoog ingeschatte bezoekersaantallen toch gebouwd, met een forse subsidie van € 3,25 miljoen uit o.a. het OP-Zuid programma. Blijft het bezoekerscentrum behouden, krijgt het een andere bestemming, hoe wordt leegstand en verpaupering voorkomen? GroenLinks maakt zich zorgen en stelde op 31 oktober jl.de volgende vragen: (nu met de antwoorden van GS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen

 1. Welke risico’s loopt de provincie nu, financieel en anderszins?
  De provincie loopt geen risico's. Het schap is de risicodragende partij en is financieel robuust genoeg om de risico's vooralsnog te dragen.
 2. Is de provincie betrokken bij het vinden van een oplossing voor de exploitatie en zo ja, aan welke varianten wordt gedacht en wat zijn de mogelijkheden?
  Provincie is betrokken door haar deelname in het DB van het schap. De provincie heeft geen betrokkenheid los van het schap. Er wordt met een open blik gekeken naar oplossingen binnen de juridische ruimte. Uitgangpunt blijft het informerende en educatieve element van het centrum, mede in verband met instandhoudingsplicht uit verstrekte investeringssubsidies.
 3. Aan welke regels is de destijds verleende subsidie gebonden en welke risico’s brengt dit met zich mee?
  Er zijn twee subsidies verstrekt: OP-Zuid en stimuleringsregeling Voordelta. Voor OP-Zuid geldt dat het project zich dient te houden aan de instandhoudingsplicht. Dit betekent dat tot 30 maart 2021 de functie van het gebouw niet gewijzigd mag worden (niet verkopen of afbreken). Op dit moment heeft deze situatie nog geen consequenties.
  Voor de stimuleringsregeling Voordelta geldt dat in zowel de verordening als de beschikking geen voorwaarden zijn opgenomen over het terugvorderen van de subsidie bij een vroeg beëindigde exploitatie. Er is hier dan ook geen sprake van het moeten terug betalen van de subsidie.
 4. Vrezen GS het risico op het terugvorderen van de OP-Zuid subsidie – en eventuele andere subsidies - voor dit project? Zo nee: waarom niet?
  Vooralsnog niet. We gaan er vanuit dat er een duurzame oplossing wordt gevonden voor de ontstane situatie waarmee wordt voldaan aan de voorwaarden van de subsidieverstrekkers.
 5. Hebben GS de (financiële) risico's voldoende ingeschat, aangezien de bezwaarmakende natuurorganisaties in 2013 al waarschuwden voor veel te rooskleurige voorspellingen van bezoekersaantallen?
  In 2012 is naar aanleiding van vragen over de businesscase een benchmark bezoekerscentra door een derde partij uitgevoerd. Dit onderzoek gaf aan dat, kijkend naar de aard van het  Inspiratiecentrum en de ligging, het inspiratiecentrum exploitabel zou kunnen zijn. Hierop is de onze besluitvorming gebaseerd.
 6. Denken GS dat het Inspiratiecentrum als bezoekerscentrum behouden kan blijven zonder dat er geld bij moet? Zo nee: wie is verantwoordelijk voor de verliezen c.q. schulden, wie betaalt de rekening? Voelt de provincie zich verantwoordelijk omdat zij destijds in het Schap zat (en nu nog in de rechtsopvolger)?
  De verwachting is dat het schap huurinkomsten zal missen voor een bepaalde periode. Indien er extra geld bij zou moeten is het schap de betalende partij. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het oplossen van de huidige situatie omdat wij deelnemer zijn in het schap.
 7. Hoe wordt op langere termijn leegstand en verpaupering voorkomen van een zo prominent visueel aanwezig centrum op die plaats (een 'landmark' werd het genoemd)?
  Door als schap actief naar oplossingen te zoeken gericht op het zo snel mogelijk weer openen van het inspiratiecentrum.
 *: http://www.pzc.nl/regio/schouwen-duiveland/exploitant-inspiratiecentrum-slaat-terug-1.6571988

 

In de media

PZC: Zorg over gevolgen Inspiratiecentrum
Omroep Zeeland: GroenLinks: Zorgen over INspiratiecentrum