Vragen over Kustpact en Veerse Meer

De GroenLinks-fractie was verrast door het plan van de gemeente Noord-Beveland om een schiereiland aan te leggen in het Veerse Meer en stelde vragen. Ook wilde de fractie weten wat het 'convenant Kustpact' zou betekenen voor Zeeland. GS antwoorden o.a. 'dat ze de ontwikkelingen toetsen aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving'.

Toelichting

Diverse media meldden dat er een ‘convenant Kustpact’ is, wat duinen en strand moet vrijwaren van grootschalige (recreatieve) bebouwing . Op dit moment is het aan elk van de deelnemende partijen om dat convenant te ondertekenen.

Voor de provincie Zeeland betekent dit onder meer (art. 5, lid 3.):
“Dragen er zorg voor dat de actualisatie van hun beleid voor de kustzone, inclusief de zoneringen, zo spoedig mogelijk in ontwerp wordt vastgesteld en zetten zich ervoor in dat het geactualiseerd beleid, inclusief de zoneringen, met inachtneming van de daarvoor geldende procedures, door de provincie Noord-Holland en de provincie Zuid-Holland uiterlijk vóór 1 januari 2018 en door de provincie Zeeland uiterlijk vóór 1 januari 2019, wordt vertaald in regels in hun provinciale verordeningen omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.”

Deze berichtgeving roept bij de fractie van GroenLinks de volgende vragen op:

 1. Waarom beschikken de Provinciale Staten nog niet over de tekst van het convenant Kustpact?
  Enkele weken geleden heeft het ministerie een concepttekst van het kustpact verspreid. Tijdens de bijeenkomst voor PS voor de kustvisie van 31 oktober had u die tekst beschikbaar. Inmiddels heeft het ministerie / de minister aangegeven dat er nog verder gesproken zal worden over deze concepttekst. Deze is dus nog niet definitief.
 2. Is er een beoogde deadline waarop het convenant Kustpact ondertekend is door alle partijen? Zo ja: welke datum is dit?
  Nee.
 3. Provincie Zeeland heeft tot 1 januari 2019 om het kustpact te vertalen naar eigen beleid en regelgeving. Waarom krijgt Zeeland een jaar langer de tijd dan Noord- en Zuid-Holland?
  De integrale herziening van het Omgevingsplan is in 2018 voorzien. In de nieuwe Omgevingsvisie wordt de Zeeuwse kustvisie als bouwsteen gebruikt. Omdat de Omgevingsvisie eind 2018 wordt afgerond, is 1 januari 2018 niet haalbaar.
 4. Wat doet de provincie c.q. GS in die tijd, zet ze in afwachting van dit nieuwe beleid en regelgeving alle nieuwe initiatieven stop?
  Nee, PS heeft onlangs de herziening van het Omgevingsplan en de Verordening Ruimte Provincie Zeeland vastgesteld.
 5. Kunnen er projecten die op https://beschermdekust.nl door kustbeschermers zijn aangemeld door de provincie op grond van het Kustpact worden geblokkeerd? Zo ja, welke gaat GS daadwerkelijk blokkeren? Waarom wel/niet?
  Wij beoordelen nieuwe ontwikkelingen aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving.
 6. Zien GS het project Brouwerseiland als ‘nieuw’ of als ‘lopend’? Waarom?
  Wij beoordelen het project Brouwerseiland aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving.
 7. Wat betekent de in het kustpact genoemde lange termijn van ruim twee jaar voor de plannen in de pijplijn in Zeeland? Gaat GS plannen, die nog niet vergund zijn, daadwerkelijk tegenhouden tijdens deze tussenperiode van 2 jaar op? Zo nee, waarom niet?   
  Wij beoordelen nieuwe ontwikkelingen aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Inzet is dat partijen de afspraken in het Kustpact gaan doorvertalen en uitvoeren.
 8. Hoe is de uitwerking van dit pact voor Zeeland a.d.v. onder meer de volgende vragen:
  a.  Wat zijn de gevolgen voor het vigerende Omgevingsplan?
       de Provincie zal bij het opstellen van de Omgevingsvisie in 2018 de uit-gangspunten van het Kustpact en de Zeeuwse Kustvisie doorvertalen.
  b.  Wat zijn de gevolgen voor vigerende bestemmingsplannen?
       Het pact heeft geen rechtstreekse gevolgen voor vigerende bestemmingsplannen. Nieuwe beleidskaders zullen door de afzonderlijke partijen worden doorvertaald.
  c.  Moet het Omgevingsplan niet per direct worden gewijzigd om nog meer ‘snelle vergunningaanvragen’ voor te zijn en daarmee ongewenste bebouwing te voorkomen? (zie 9)
       Onze inzet is samen met partijen een Zeeuwse kustvisie op te stellen. Voor de Provincie is deze kustvisie vervol-gens bouwsteen voor de Omgevingsvisie 2018.
  d.  Gaat u Zeeuwse gemeenten - voor gebieden die het kustpact raken - adviseren voorbereidingsbesluiten te nemen, waardoor er een aanhoudingsplicht geldt voor bouw- en aanlegactiviteiten?
       Nee, dit is een gemeentelijke verantwoordelijkheid.
  e.  Zo nee: hoe wordt er dan preventief opgetreden tegen - binnen het kader van het kustpact - ongewenste plannen?
       De Zeeuwse overheden maken samen met alle belangenorganisaties een Kustvisie. Bij afronding van de Kustvisie zal elke partij de uitgangspunten van de Kustvisie doorvertalen naar
  eigen beleid en/of bestemmingsplannen.
 9. Bent u net als wij verrast door het plan van de gemeente Noord-Beveland om een schiereiland aan te leggen in het Veerse Meer voor de bouw van vakantiewoningen, appartementen, bootwoningen, een hotel en een restaurant? Of was u in het kader van het gebruikelijke vooroverleg hiervan op de hoogte? Zo ja, waarom heeft die informatie de Staten niet bereikt?
  De ideevorming voor een ontwikkeling in het Veerse Meer speelt al vele jaren. Voor de Veerse Dam is in 2009 een gezamenlijke overeenkomst gesloten. Er heeft nog geen formeel vooroverleg plaatsgevonden over het plan.
 10. Mogen wij er - net als u hopelijk - van uit gaan dat dit plan naar het rijk der fabelen verwezen zal worden? Zo nee, waarom niet?
  Wij zullen deze ontwikkeling (aan) de op dat moment geldende wet- en regelgeving en de eerder gemaakte afspraken toetsen.
 11. Kunt u de Staten zo snel mogelijk informeren over de gewenste uitwerking van het kustpact (mede gelet op 'verrassende' ontwikkelingen zoals gisteren in het Veere Meer, waarvoor o.a. GroenLinks regelmatig waarschuwt en die maar door blijken te gaan)? Wanneer verwacht u dat te kunnen doen?  
  Met het opstellen van de Zeeuwse Kustvisie geven wij met partijen invulling aan de uitwerking van het Kustpact. De Zeeuwse Kustvisie wordt naar verwachting begin 2017 afgerond.

 

In de media

PZC: ZMf en GroenLinks tegen recreatie-eiland Veersedam
Omroep Zeeland:Veel Zeeuwen boos over plan schiereiland Veerse Meer