Vragen Sloeweg / Tractaatweg

De vragen van GroenLinks zoals die door ons op 11 mei jl. aan de orde zijn gesteld in de Commissie Economie over de Sloeweg/Tractaatweg en de antwoorden van GS d.d. 20 mei 2015:

 

GroenLinks-vragen n.a.v. Commissie Economie d.d. 11 mei 2015 – project Sloeweg

 1. Hamvraag: had het doen toekomen van informatie en de transparantie daarover niet al veel eerder moeten plaatsvinden richting PS via gedeputeerde en GS? Vraag vloeit voort uit de openbare info uit verklaring van dhr. Van Beveren, brieven van GS, feitenrelaas en het rapport van de Taskforce.
 2. Eerdere berekeningen in 2010 wezen al uit dat de Sloeweg en de Tractaatweg samen 140 miljoen euro zouden gaan kosten. Daarop is een second opinion gevraagd die uiteindelijk lager uitkwam. Destijds werd een GroenLinks-motie over dreigende overschrijdingen afgeraden. Heeft het huidige college van GS kennis genomen van deze waarschuwingen, en zijn deze in het proces betrokken?
 3. Waarom is gekozen voor risicovolle aanbesteding (RAW) en nog wel via ongebruikelijke elektronische veiling. Was dit omdat op die manier 10-15% korting verwacht werd, wat net binnen het budget is?
 4. Blijkbaar was er niet genoeg deskundigheid (meer) voorhanden om GS te waarschuwen voor de risico’s bij definitieve aanbesteding. Feit is dat juist toen veel ervaren ambtenaren vertrokken (zijn) als gevolg van de Non-activiteitsregeling (NAR). Het verbaast GroenLinks dat GS hier met geen woord over reppen in hun brieven en verklaringen. Waarom is er niets over vermeld?
 5. Erkennen GS dat vertrek van zoveel deskundigheid van invloed is geweest op het uiteindelijke resultaat: de enorme overschrijdingen op het project Sloeweg in tijd en geld? En wellicht dus ook op project het Tractaatweg?
 6. Het rapport van de Taskforce en het feitenrelaas ondersteunen de mening van GroenLinks dat dat wel degelijk van invloed was. Zodoende betalen we straks  het “dubbele” voor de NAR: 55 miljoen euro incl. een boete van 16 miljoen euro, plus maximaal ook nog eens zo’n 30 miljoen euro extra voor de Sloeweg! En wie weet wat ons rond de NAR nog meer boven het hoofd hangt, maar
  GroenLinks beperkt zich hier tot de genoemde bedragen uit de openbare informatie. Heftig genoeg.
 7. In 2014 werd duidelijk dat er een bedrag van 5,3 miljoen euro bij de 53 miljoen euro van het rijk moest. Opeens blijkt dat men een post van zo’n 4 miljoen euro vergeten is t.l.v. dat krediet te brengen. Hoe kan dit? De oplossing werd gevonden door deze dan maar onder te boeken als onderhoudskosten. Was er op die post ineens zoveel ruimte? En waarom zoiets niet gemeld aan PS?
 8. Waarom heeft gedeputeerde voor zowel het project als de financiën PS toen al niet ingelicht? In november 2014 was toch duidelijk afgesproken bij het ter beschikking stellen van 5,3 miljoen euro extra vanuit de provincie dat toekomstige tegenvallers hieruit bekostigd dienden te worden (dus ook die 4 miljoen in de ogen van GroenLinks)?
 9. Uit het feitenrelaas blijkt in jan./febr. 2015 dat het project echt uit de hand dreigt te lopen. Dhr. Van Beveren neemt alvast een voorschot door voor te stellen het positieve resultaat van de Sluiskiltunnel voor te bestemmen voor het te verwachten tekort aan de Sloeweg/Tractaatweg. Dit gaat om 10 tot 12 miljoen euro.. Voorgesteld wordt ook het projectmanagement te versterken. Dhr. Vrijdag moet een taskforce samenstellen. GS besluiten hiervoor doelbewust van de inkoopprocedure af te wijken: op 9 maart 2015 kan de Taskforce officieel aan de slag. Op 12 maart wordt het werk op last van ambtenaren deels stilgelegd, alles ruim voor de verkiezingen. Daarom kardinale vraag: Klopt het dat gedeputeerde Van Beveren het gehele college vanaf januari overal (lees alle stappen) op de hoogte heeft gehouden? En waarom niets gemeld aan GS? Noch door gedeputeerde, noch door GS?
 10. Wilden GS het over de verkiezingen heen tillen?
 11. Wat verstaan GS eigenlijk onder de actieve informatieplicht? Volgens GroenLinks was dit heel hard nodig in dit dossier.
 12. N.a.v. nota GS van 3 februari is de heer Vrijdag gevraagd te blijven zoeken naar bezuinigingen. Inhoud tot nu toe geheim. Waarom werd de heer Vrijdag ingehuurd met opdracht alles in beeld te brengen, te kijken waar bezuinigd kon worden en wat er van geleerd kon worden? De heer Van Heukelom verklaarde dat dit was om bezuinigingen te zoeken binnen het gestelde budget. Maar dit begrijpt de fractie van GroenLinks niet. Daarvoor hoeft GS toch geen taskforce te benoemen op 9 maart. Of werd hij met zijn taskforce ingehuurd omdat er grotere overschrijdingen verwacht werden? En waarom ook toen niets gemeld richting PS?
 13. Net als de PVV vraagt ook GroenLinks om openbaarmaking van dit stuk van 3 februari. (Dient o.i. niet het provinciale belang in mogelijke onderhandelingen).
 14. Tot slot: wanneer kunnen we een antwoord verwachten op bovenstaande vragen? We gaan er nu van uit dat dit lukt binnen de toegezegde termijn van een week (uiterlijk 19 mei a.s.).

Gerwi Temmink, 11 mei 2015

 

Zie ook: De Sloeweg en de miljoenen

In de media:

PZC: Staten willen nader onderzoek naar fiasco Sloeweg
PZC: 'Gedeputeerden wisten niet eerder van debacle Sloeweg'
Omroep Zeeland: Provinciebestuur kan voorlopig blijven zitten