Vragensessie: stand van zaken AZC-plaatsen

Tijdens de vragensessie in PS van 30 september stelt Gerwi Temmink vragen naar aanleiding van het PZC-artikel Tot 2018 geen nieuwe vluchtelingenopvang in Zeeland:

Onderstaande informatie is gebaseerd op mededelingen van burgemeester Verhulst van Goes op 8 sept. 2016 en een PZC-artikel van 27 september jl.

Toelichting

Tot eind 2016 zijn er 12.500 reguliere AZC-plaatsen - dus geen noodopvang - in realisatie. Het COA gaf in de VNG-taskforce aan dat deze zullen worden afgemaakt. Dat betekent dat er op diverse plekken voorzieningen met leegstand recent zijn opgeleverd.

Daarnaast zijn er 34.000 AZC-plekken in de planning. Volgens de VNG worden deze 'on hold' gezet. De in voorbereiding zijnde plannen voor verschillende Zeeuwse gemeenten gaan dus vooralsnog in de koelkast. De Zeeuwse gemeenten zijn daarover door de provincie geïnformeerd.

Echter, een buffer is noodzakelijk. Want er zijn nog veel vluchtelingen in Italië, Griekenland, Turkije. Komen deze naar Nederland, dan worden ze bij voorkeur opgevangen in bestaande, (gedeeltelijk) leegstaande AZC’s. Gedacht wordt over regionale spreiding, zodat asielzoekers die een status toegekend krijgen, kunnen blijven wonen in dezelfde regio. Weliswaar is op dit moment de instroom laag en vindt er uitstroom plaats vanwege vergunningverlening en terugkeer naar land van herkomst, maar gezien eerdere Europese afspraken is de verwachting gerechtvaardigd dat die situatie zo kan veranderen. Daarom heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen:

Vragen - met de antwoorden van de commissaris van de Koning (cdK), als rijksorgaan actief met dit onderwerp:

  1. Wat gebeurt er met de plannen in voorbereiding voor verschillende Zeeuwse gemeenten? Gaan deze echt 'on hold', en blijven beschikbaar voor het geval dat...? Of komt van uitstel afstel? Met het risico dat er bij veranderende omstandigheden en een (snel) toenemende instroom weer halsoverkop en hapsnap maatregelen genomen moeten worden?
    Over de plannen die in Zeeland in voorbereiding waren, zal verder gesproken worden met het COA. De druk is er wat af. Voor de middellange termijn zou dit betekenis kunnen hebben. Asielstroom is grillig; op dit moment zijn er voldoende opvangplekken in Nederland. Men schat in dat dat voor 2016/2017 voldoende zal zijn.
  2. Hoe groot is de noodzakelijke buffer voor vluchtelingen die vanuit Zuid-Europa naar Nederland gaan komen; landelijk en hoeveel daarvan in Zeeland? Want daarop moeten we snel en adequaat kunnen inspelen. Welke criteria worden voor die “bufferplaatsen” gehanteerd? Hoeveel “bufferplaatsen” zijn er in bestaande voorzieningen en hoeveel moeten er eventueel nog worden gerealiseerd?
    Op dit moment is sprake, ook op landelijk niveau, dat er op bestaande locaties meer uitstroom is dan instroom. Dit betekent dat die buffer er op dit moment is, ook in reguliere opvangcentra.
  3. Is er al meer bekend over de regionale spreiding van AZC-plaatsen? Hoe gaat deze eruit zien en wat betekent dat voor Zeeland?
    Regionale spreiding: op dit moment dragen we bij met regulier opvangcentra in Middelburg en Goes en zullen we voor de middellange termijn kijken hoe Zeeland ook in de toekomst een bijdrage kan blijven leveren. De verwachting is: voor 2016 en 2017 zijn er voldoende locaties, maar tegelijkertijd kan de situatie opeens veranderen.

En een toelichting van de cdK:

De landelijke regiegroep heeft geconstateerd dat sprake is van een dalende instroom. Wat betekent dit voor de plannen in uitvoering en voorbereiding? Naar aanleiding van een bijeenkomst van de regionale regietafel is een brief (zie bijlage) opgesteld. Deze zal worden verspreid zodat de Staten kunnen kennisnemen van de stand van zaken.

Geconstateerd is dat de crisisopvang door alle gemeenten succesvol is opgepakt. Zeeland zal ook bijdragen aan het realiseren van noodopvang voor het huisvesten van vluchtelingen voor langer tijd. En wat betreft de voorbereiding van de reguliere opvang: alle gemeenten treffen voorbereidingen en leveren een bijdrage, maar de plannen zijn nog niet in uitvoering.

Op dit moment zou de reguliere opvang in Nederland met de plannen in uitvoering voldoende moeten zijn voor 2016 en 2017. Dit betekent voor Zeeland dat het COA kijkt wat wij op de middellange termijn kunnen bijdragen. De druk is er wat af, maar voor de reguliere opvang – in Middelburg en Goes – lopen de contracten tegen 2019-2020 af. Daarom is het COA in gesprek met gemeenten in Zeeland over wat er aan voorbereiding nodig is. Dat overleg vindt nu plaats.