Werkbezoek GGD Zeeland

Op 3 april brachten we met GroenLinks Zeeland een werkbezoek aan GGD Zeeland in Goes. We kregen uitleg over het werkterrein van de GGD in zijn algemeenheid, en - op ons verzoek - over de thema’s veehouderij en gezondheid, en gewasbeschermings-middelen en volksgezondheid. Thema’s die bij GroenLinks volop de aandacht hebben. Een zeer interessant bezoek, lees maar:

Het team Medische Milieukunde (MMK) binnen de GGD houdt zich bezig met het ontwikkelen van beleid (advies groen in de wijk, GES* bij nieuwbouw) , met vragen van de gemeente of van burgers (gezondheidseffecten van wonen onder hoogspanningsmasten), met  voorlichtingsactiviteiten (voorlichting asbest) en met onderzoeken en projecten (luchtverontreiniging en gezondheid rondom het Sloegebied). De werkvelden zijn talrijk: binnenmilieu, asbest, bodem-, lucht & waterverontreiniging, leefomgeving, incidenten met gevaarlijke stoffen, ongerustheid over ziekten, verstoring, en ongedierte. Een breed spectrum, en vaak moeten er keuzes worden gemaakt, want er is te weinig tijd en te weinig geld.

In het bijzonder spraken we over zoönosen – infectieziekten die worden overgedragen van dier op mens. Dit gebeurt door aaien of een beet, via de lucht en via vectoren (teken, muggen). Denk aan vogelgriep en rabiës (hondsdolheid). Dat 75% van de infectieziekten bij mensen afkomstig is van zoönosen, vinden we schokkend om te horen (zie bv. http://vandieropmens.nl/uploads/GGD_nieuwsbrief_voor_huisartsen_juli_2014.pdf). Overigens niet verwonderlijk gezien het aantal dieren in Nederland…

Antibioticaresistentie kwam ter sprake. Goed te horen dat het gebruik van antibiotica bij dieren een stuk naar beneden is bijgesteld. Antibioticaresistentie is namelijk een reëel dreigend gevaar en ligt op de loer. Veel boeren ontkennen dat ze antibiotica gebruiken. Hoe zit het echt?

Er was volop gelegenheid voor vragen en discussie en onderwerpen als (varend) ontgassen op open water, houtstook / houtrook en luchtkwaliteit (incl. overlast voor mensen met luchtwegproblemen), geuroverlast van intensieve veehouderij (m.n. op Tholen), (de relatie tussen) lelieteelt en leukemie kwamen aan de orde. Naar aanleiding van een Zembla-uitzending enkele jaren geleden hebben we regelmatig vragen gesteld over het gebruik van ‘gewasbeschermingsmiddelen’ (m.n. monam) bij de lelieteelt en de gezondheidsrisico’s.

Houtrook is een lastig probleem waar de GGD al jaren mee bezig is. Bouw- en Woningtoezicht weten niet hoe ze het moeten aanpakken. Te vaak zit het in het juridische, in plaats van met gebruikers en omwonenden te praten en/of te controleren. Zeker houtstook als hoofdverwarming is een ernstig probleem met veel overlast. De gemeente zou dit moeten handhaven; een notitie hierover werd toegestuurd aan gemeenten. GroenLinks schenkt hier ook aandacht aan.

Tot slot sprak de GGD haar zorgen uit over Zeeuwse thema’s. In zijn algemeenheid is er sprake van een gebrek aan middelen: men werkt op ‘waakvlamniveau’ (capaciteit 1,8), terwijl bijna het dubbele (3,4) nodig zou zijn om aandacht te schenken aan alle zorgpunten. Zorgen zijn er met name op het gebied van:

  • de (zware) industrie (Sloegebied en Terneuzen/Sas van Gent); met meer tijd zou de situatie beter in kaart gebracht kunnen worden;
  • fruitteelt en gebruik bestrijdingsmiddelen, m.n. in Zeeuws-Vlaanderen;
  • scheepvaart en ontgassen: GGD zou willen kunnen meten (ook gezien de recente fusie met België). Bv. de gele kleur boven de Westerschelde als het niet te hard waait, baart zorgen;
  • kerncentrale Doel: hier is ongerustheid over!

We spraken af dat er een vervolg komt op dit werkbezoek; er is wederzijds behoefte aan een follow-up. We danken GGD Zeeland voor de tijd die gestoken is in dit bezoek en de heldere en uitgebreide informatieverstrekking.

*: GES = gezondheidseffectscreening