De fractie bracht op 29 november een werkbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen. Op verzoek van de fracties aldaar had Ernst Jonker een programma gerealiseerd. We gingen in gesprek met de gedreven mensen van Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon. Daarnaast brachten we een bezoek aan het bedrijf Heros in Sluiskil.

Onder de indruk waren we van hetgeen de Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon ons vertelde en liet zien. De economische groei (waar zij positief over zijn) heeft als neveneffect dat activiteiten in de hele Kanaalzone vanaf Terneuzen tot aan de Belgische grens Zelzate veel overlast veroorzaken bij de omwonenden. Zowel op het gebied van geluid, stank als stof. Als stichting maken zij zich sterk om een fijnmazig meetnetwerk te krijgen zoals bijvoorbeeld in het Rijnmondgebied en de Moerdijk, een systeem wat aan kan sluiten tot België. Met hulp hopen zij gezamenlijk een omgeving te kunnen creëren waarin, werken en wonen samen gaan, en niet dat bedrijven groeien en het inwonersaantal krimp doordat ze vertrekken uit een industriële omgeving of ziek worden door de vervuiling die ze inademen. Werken en wonen in balans, dat is hun streven.

Aan de hand van beelden en informatie werd verteld waardoor de overlast veroorzaakt wordt,o.a. Yara, Heros, Sagro, scheepswerf de Schroef. Daarnaast worden op het kanaal schepen varend ontgast (benzeen). De minister is van mening dat dit in deze omgeving wel kan omdat er minder mensen wonen. Maar voor de mensen die er wonen is het ongezond.

Omwonenden ervaren de totaliteit aan overlast als ongezond en zouden graag zien dat hier iets aan gedaan gaat worden. Een meetsysteem zou daarbij kunnen helpen. Onderzoek, naar de stoffen in lucht en water en het geluid, zou daarbij ook kunnen helpen en om vast te stellen welke stoffen waar vandaan komen. 

De GroenLinks fractie waardeert het werk van de stichting en wil ook dat er een efficient en effectief signaleringssyteem komt met als doel de overlast te verminderen. Zij zal dit, net als eerder al gedaan is, in de provincie aankaarten. De stichting zal de gesignaleerde problematiek zelf ook aan de provincie kenbaar maken.

Aansluitend is een bezoek gebracht aan Heros in Sluiskil. 

Heros verwerkt de restanten van verbrand huisvuil (recycling) tot nieuwe grondstoffen en producten. Wereldwijd wordt dit afgezet. Zij geven aan dat er al veel gedaan wordt om de overlast te beperken. Tijdens het gesprek wordt gesteld dat Heros mee wil werken om na te denken over een goed werkend systeem en daar ook in wil investeren. Een aanwezige deskundige stelt dat het plaatsen van meetpunten alleen (bijvoorbeeld e-noses) niet voldoende is om een gerichte aanpak te realiseren. Daar moet dan ook een vervolg aan gekoppeld worden om specifiek te meten wat er in de lucht zit en waar het vandaan komt. 

De fractie heeft voorgesteld om met alle belanghebbenden, bedrijven, burgers en de politiek gezamenlijk te kijken welke oplossingen mogelijk zijn. In het kader van het “schone lucht akkoord” zullen binnen een half jaar toch afspraken gemaakt moeten worden over goede maatregelen. Heros is daartoe bereid.

Het werkbezoek heeft inzicht gegeven in de situatie van de inwoners van de Kanaalzone. Daarnaast is opening geboden om de gesignaleerde problematiek aan te pakken.Dat gaan we verder oppakken. Al met al een vruchtbaar werkbezoek!