Werkbezoek ZLTO

De Statenfractie GroenLinks, aangevuld met raads- en bestuursleden, bracht op 3 december een werkbezoek aan de ZLTO. We spraken met Peter de Koeijer (voorzitter) en Ko de Regt (provinciaal secretaris). Gesproken werd onder andere over het de gevolgen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), biobase en voedselproductie, bodemvruchtbaarheid, de gevolgen van het stikstofbeleid / de PAS, ruimtelijke kwaliteit en agrarisch natuurbeheer, het Zeeuwse ganzenakkoord, verzilting, en de problemen in de pluimveesector. Een verslag:

De Statenfractie GroenLinks, aangevuld met raads- en bestuursleden, bracht op 3 december een werkbezoek aan de ZLTO. We spraken met Peter de Koeijer, voorzitter, en Ko de Regt, provinciaal secretaris. Gesproken werd onder andere over:

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB – 2014 t/m 2020), waarin de nadruk ligt op het stimuleren van duurzame landbouw en nieuwe landbouwtechnieken. Gevolg is o.a. de opdracht 5% vergroening.

ZLTO ziet groenbemesting maar mondjesmaat gebeuren, dus met dit GLB levert het niet veel op qua biodiversiteit. “Misschien moeten we terug naar oude technieken; iets gaat er nu niet goed, maar we weten niet wat. We worden gevoed door de vooruitgang in techniek.”

GL: Het landschap heeft ook andere functies dan die van de landbouw, zoals natuur en recreatie. Hoe ziet de ZLTO de weging van belangen? Er gaat veel subsidie naar de landbouw. ZLTO: Daar kun je weinig aan doen, dit moet je provinciaal niet willen sturen. Het gaat om voedselveiligheid en –zekerheid. GL: veel wordt echter geproduceerd voor dieren; moet het beleid niet worden aangepast op meer produceren voor mensen? ZLTO: “Als wij het niet doen, doet een ander het wel, Brazilië bv. – de Chinezen willen ook een stukje kip.” GL: Misschien moet de prijs omhoog, zodat voedsel de waarde krijgt die het verdient?

Bodemvruchtbaarheid

ZLTO: om de bodem goed te houden, zijn ‘beestjes’ in de grond van groot belang, die bewustwording is meer en meer aanwezig. Het gebruik van organische mest is normgebonden (Europa). Complicerende factor is dat die mest uit Brabant moet komen, en uitrijden op één dag lukt niet. ZLTO wil daarom meer silo’s in Zeeland, voor opslag van mest.
GL is vindt het plaatsen van silo’s en mestscheiders rond bebouwing een slecht idee; silo’s in het landschap zijn ook niet mooi. Milieutechnisch wel in orde. Waarom niet op industrieterreinen? Dat is nog niet gelukt, aldus ZLTO.

Biobase en voedselproductie – agro & food is 10% van de Zeeuwse economie

ZLTO ziet hier niet veel in: Nederland is dichtbevolkt, voedselproductie komt op de eerste plaats. Voor Zeeland is biobase voor energie geen oplossing. ZLTO ziet eerder kansen op veredeling van inhoudsstoffen, zoals bepaalde soorten tarwe. Zo is er een lange koolstofketen te maken. Maar we zijn afhankelijk van de olieprijs en daar kun je niet tegenop.

GroenLinks refereert aan het FD dat vandaag komt met het nieuws dat suikerbieten ‘hot’ zijn als grondstof voor bioplastics. Wat betreft veredeling en vermeerdering: dan komt de houdbaarheid in het gedrang. Als intensivering toeneemt: hoe zit het dan met de duurzaamheid? ZLTO: we hopen op een weerbaarder systeem en rassen die ons daarbij kunnen helpen.

Agrarisch natuurbeheer

Wat GroenLinks betreft zijn er grenzen aan de productie. Bovendien is er vaak geen opvolger ; zo zorgt schaalvergroting voor leegstaande boerderijen/schuren. Had Europees beleid niet stringenter moeten zijn? Agrarisch natuurbeheer is volgens GL een aardige optie. Landelijk vindt concentratie plaats in kansrijke gebieden. Vogeltellingen hebben geresulteerd in ‘vlekken op de kaart’. De provincie wil gedurende twee jaar juist op die plaatsen agrarisch natuurbeheer realiseren. ZLTO vindt dat die vlekken niet samenvallen met  plekken waar boeren kansen zien. Met deze systematiek wordt door de provincie niet ingezet op draagvlak, aldus ZLTO. GL: De ruimte staat onder druk; is het niet een gezamenlijk belang dit te onderkennen? Wij koesteren de open ruimte. GL pleit voor agrarisch natuurbeheer; kunnen we samen optrekken?

Stikstofbeleid / PAS

Zeeland zit zo goed als op slot. Dit is voor niemand goed; gevolg is dat de discussie zich herhaalt. GL: De discussie had misschien anders aangevlogen moeten worden: op aard van effecten? ZLTO: eens, maar 11 provincies zijn hiermee akkoord gegaan.

Ganzenakkoord

Op 18 november 2014 hebben de Faunabeheereenheid Zeeland en de Provincie Zeeland een akkoord gesloten over ganzenbeleid en –beheer. Doel van het Zeeuws akkoord is om ganzenpopulaties in Zeeland op een duurzame manier in stand te houden, waarbij een goed evenwicht wordt gevonden tussen de omvang van de van nature voorkomende populaties en de risico's, zoals landbouwschade, die daarmee samenhangen.

ZLTO is akkoord gegaan met de inhoud, maar is het niet eens met de financiële vergoeding. Dit heeft ook te maken met communicatie, aldus ZLTO. GroenLinks constateert dat het agrarisch belang een steeds geïsoleerder positie inneemt in de samenleving. Met elkaar in gesprek blijven is van belang.

Aanpak verzilting Volkerak-Zoommeer

Lastig in dit dossier is dat een enorme bijdrage wordt gevraagd van de regio, aldus ZLTO. GL: het Rijk voert de plannen uit, mits de provincie (en de regio) meebetaalt; dat zijn lastige afwegingen. ZLTO zoekt naar pilots om slimmer om te gaan met regenwater.

Pluimveesector en vogelgriep

Een hartenkreet van GroenLinks: laat de vertegenwoordigers van de sector meer verbinding hebben met de samenleving! Dank aan ZLTO voor de gastvrijheid en het gesprek; we hopen op een constructief vervolg in de toekomst. Wat GroenLinks betreft is dat wenselijk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namens GroenLinks waren aanwezig:
Leen Harpe, Gerwi Temmink, Els Reimt, Alex Soplantila, Marten Wiersma en Janine Cooijmans