Zienswijze Kingfish Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het bestemmings­plan “Landelijk gebied 2013” willen wijzigen voor de vestiging van een viskwekerij op de locatie van proefboerderij Zeeuwse Tong aan de Oost-Zeedijk bij Colijnsplaat. Het wijzigingsplan lag tot en met vandaag, 11 november, ter inzage. De fractie van GroenLinks heeft hiertegen een zienswijze ingediend:

[N.B. op 26 november jl. stelden we hierover ook vragen]

 

 

 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Noord-Beveland
Postbus 3, 4490 AA   WISSENKERKE

Betreft: Zienswijze plan NL.IMRO.1695.WPLandelykKingfish-ON01

Nieuwerkerk, 11 november 2015

 

Geacht college van  Burgemeester en Wethouders,

Namens GroenLinks Zeeland maak ik bezwaar tegen dit plan. Het doel volgens de planbeschrijving is het kweken van vis op land op grote tot zeer grote schaal. Het bedrijf zal uiteindelijk neerkomen op intensieve veehouderij met een megastal van 15.000 m2 onder water.

GroenLinks Zeeland is tegen dit plan om de volgende redenen:

  1. De Verordening Ruimte van de Provincie Zeeland sluit nieuwvestiging van intensieve veehouderij uit. Onder z is een begripsbepaling opgenomen voor “intensieve veehouderij”. De kern van deze bepaling is dat sprake is van een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf. Dit betekent dat het bedrijf niet of nagenoeg niet afhankelijk is van de bij het bedrijf behorende agrarische grond als productiemiddel. In de praktijk betekent dit dat het voer voor de dieren in hoofdzaak van buiten het bedrijf wordt aangevoerd (en niet in hoofdzaak wordt geprodu¬ceerd op tot het bedrijf behorende gronden). Volgens het bestemmingsplan is de nieuwvesti¬ging van intensieve veehouderij, de omschakeling van een bestaand bedrijf naar intensieve veehouderij alsmede het toevoegen van een neventak intensieve veehouderij niet toegestaan.
  2. Zeeland biedt volop kansen voor plantaardige zilte landbouw. Grond is schaars. Op dezelfde oppervlakte zouden zilte groenten geteeld kunnen worden die gezonder zijn voor de mens, geen schade aanbrengen aan het milieu en waarbij het dierenwelzijn niet wordt geschaad. Beschikbare grond dient volgens het omgevingsplan bestemd te worden voor grondgebonden landbouw.
  3. Er is een stijgende vraag naar zeewier, zeekraal, lamsoor en aanverwante zilte groenten, maar er is te weinig ruimte. Deze gewassen worden geïmporteerd, terwijl Zeeland de kans om hierin voorop te lopen aan zich voorbij laat gaan. De vraag naar plantaardig voedsel neemt toe. Een mooie kans voor de Provincie Zeeland om in te spelen op de vraag naar duurzame en dus plantaardige producten en het onderhavige terrein hiervoor te benutten.
  4. In het omgevingsplan wordt aangegeven: “het type aquacultuur in bedrijfsbebouwing kan op bestaande bedrijventerreinen worden gerealiseerd” (pagina 43). Deze locatie is duidelijk niet gelegen op een bedrijventerrein, maar midden in landelijk gebied. Ook in de handreiking inbedding aquacultuur wordt op bladzijde 8 gesteld dat “bedrijfsbebouwing die de uitstraling heeft van bedrijven wordt ontwikkeld op bedrijventerreinen”.
  5. De beoogde bebouwing verstoort de openheid van het landschap. De locatie is bestemd voor aquacultuur in de open lucht en niet voor het neerzetten van gebouwen. De land-schappelijke waarde gaat met de komst van een megastal erg achteruit: een verdere verrommeling van het kustlandschap. De fotogenieke locatie met wijds uitzicht over de landerijen op een toeristisch belangrijk punt (bij het begin- en eindpunt van de Zeelandbrug), wordt door het neerzetten van een visfabriek een toonbeeld van lelijkheid. De toeristische waarde neemt af. Er bestaat een grote maatschappelijke weerstand tegen de bebouwing van onze kustlijn – zie www.beschermdekust.nl. Bebouwing van deze aard kan hier ook toe gerekend worden.
  6. De omgeving Colijnsplaat is weliswaar aangewezen als clustergebied voor aquacultuur, maar dit betekent o.i. niet direct dat alle vormen van aquacultuur hier zijn toegestaan. Bovendien ontbreekt de onderbouwing dat voor deze vorm van aquacultuur elders in de omgeving geen andere mogelijkheden voor vestiging te vinden zijn, bijv. direct naast de veerhaven. De gekozen locatie is ook niet in overeenstemming met het pleidooi voor clustering, maar ligt ín the middle of nowhere’.
  7. De Yellowtail Kingfish heeft niet het door het Wereld Natuurfonds geïntroduceerde ASC-keurmerk voor een verantwoorde kweek. Certificering van de Yellowtail Kingfish zou op dit moment nog niet mogelijk zijn, omdat er geen standaard voor de soort bestaat. Ofwel: de kweek van deze vis is niet duurzaam, terwijl de Provincie Zeeland voorstaat duurzaamheid na te streven.
  8. De beoogde viskwekerij bevindt zich aan de rand van Natura2000-gebied de Oosterschelde. Het Oosterscheldewater zal worden gebruikt als spoelwater en zal vervuilingen bevatten van medicijnresten en uitwerpselen. Bovendien is er een reële kans dat vislarven van de exotische vissoort Yellowtail Kingfish (afkomstig uit de Stille Oceaan) zich voortplant in de Oosterschelde. Dit kan uitmonden in een plaag waarbij andere diersoorten worden uitgeroeid. De Yellowtail Kingfish is een roofvis die een lengte kan bereiken van 180cm en vormt daarmee een aanzienlijk groter risico dan de Tong die was toegestaan op de proefboerderij. Er is dan ook geen sprake van een soortgelijke situatie, zoals in het wijzigingsplan wordt gesuggereerd, maar van een geheel nieuwe situatie waarvan de waterhuishoudkundige aspecten nog onvoldoende zijn onderzocht.

Wij verzoeken u de viskwekerij niet toe te staan. Graag denken wij met u mee in het vinden van een passende bestemming voor deze prachtige locatie.

Met vriendelijke groet,
namens GroenLinks Zeeland,

Gerwi Temmink, Statenlid
Tuinstraat 13, 4306 BX  NIEUWERKERK
06 – 20 95 68 08 | gtemmink@zeelandnet.nl