nertsenfokkerij - foto: Animal Rights

Zienswijze vergunning uitbreiding nertsenfarm

Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn voornemens vergunning te verlenen aan Nertsenfarm Walhout (Stavenisse) voor uitbreiding van 10.000 naar 15.000 nertsen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Uitbreiding van de pelsdierhouderij is op grond van het 'nertsenfokverbod' niet toegestaan. Wij zijn dan ook van mening dat het verlenen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet strijdig is met artikel 2 van de Wet verbod pelsdierhouderij. Daarom diende GroenLinks een zienswijze in tegen deze aanvraag: [N.B. zie ook de vragen die wij stelden op 2 december]

 

 

 

 

 

 

Provincie Zeeland
t.a.v. het college van Gedeputeerde Staten
Postbus 6001
4330 LA  MIDDELBURG

Nieuwerkerk, 3 december 2015

Betreft: Zienswijze op ontwerpbesluit aanvraag vergunning ex artikel 19d in samenhang met artikel 19km, lid 1, sub b, Natuurbeschermingswet 1998, Nertsfarm Walhout NB.15.078 (Stavenisse)

Geacht college,

Bij deze dienen wij onze zienswijze in.  

  1. Het verlenen van de vergunning is in strijd met artikel 2 van de Wet verbod pelsdierhouderij. Uitbreiding van de pelsdierhouderij is niet toegestaan. Dit verbod is sedert het op 10 november 2015 door het Gerechtshof Den Haag uitgesproken arrest thans weer onverkort van kracht. Het is daarom onlogisch een vergunning te verlenen op grond van de Natuurbeschermingswet, terwijl noch het Omgevingsplan noch de Wet verbod pelsdierhouderij dit toestaan. Een doodlopende weg, dus waarom hiervoor vergunning verlenen?
  2. Stichting Animal Rights heeft de Staatssecretaris gevraagd het verbod te handhaven, in die zin dat de uitbreidingen die na de inwerkingtreding van het verbod hebben plaatsgevonden, ongedaan gemaakt dienen te worden. Animal Rights vraagt het Openbaar Ministerie de staatssecretaris overeenkomstig dit verzoek te adviseren. Dit betekent dat zeker nieuwe aanvragen om uitbreiding niet gehonoreerd zouden moeten worden.
  3. Wij vragen ons af hoe uitbreiding van het aantal dieren wel kan worden toegestaan, terwijl niet ook een vergunning wordt aangevraagd voor het uitbreiden van de huisvesting van de nertsen. Wat betekent dit voor de ruimte die elk dier ter beschikking heeft? Er zijn nu 10.000 nertsen en de bedoeling is uit te breiden tot 15.000. Intussen krijgen de nertsen 4-6 jongen per vrouwtjesdier. Ook deze jongen vragen weer veel ruimte. Dus zou het logisch zijn dat tegelijkertijd uitbreiding van het oppervlak wordt aangevraagd in het kader van het Omgevingsplan. Wetende dat dit niet is toegestaan (want dit behoort tot de intensieve veehouderij en die mag in Zeeland niet uitbreiden), is dit een kansloze onderneming en daarmee naar onze mening overbodig.
  4. Nertsen hebben in de natuur een eigen territorium. Dat ligt eigenlijk altijd langs een rivier of beek; het zijn uitstekende zwemmers. Nertsen zijn solitair levende roofdieren: ze hebben liever geen soortgenoten in hun buurt. In de nertsenindustrie leven de dieren in kooitjes van 70 cm lang, 40 cm breed en 45 cm hoog waar de nerts in gevangenschap zijn hele leven doorbrengt. Ze worden gek van frustratie, bijten hun eigen staart kapot en lopen steeds maar weer dezelfde rondjes. Van dierenwelzijn is daarom geen sprake. Dieren worden te vaak behandeld als een commercieel product. GroenLinks wil het welzijn van dieren verbeteren.
  5. Het gaat hier om (voornamelijk wilde) dieren die enkel voor hun vacht worden gefokt en gedood. Dieren gefokt in bontfokkerijen lijden extreem en worden gedood voor een zinloos modeproduct, zoals een bontkraag, een bontrandje op schoen, muts of aan een sleutelhanger. De Wet verbod pelsdierhouderij is niet voor niets tot stand gekomen: Nederland wil deze vorm van industrie gepaard gaande met extreem dierenleed, niet meer.
  6. De internationale koepelorganisaties Fur Free Alliance en Eurogroup for Animals maken zich sterk om bont op de Europese agenda te krijgen. Dat is intussen gelukt. De roep om meer bontfokverboden in Europa vindt weerklank bij een groeiende groep Europarlementariërs.

Wij verzoeken u de uitbreiding van deze nertsenfarm niet toe te staan.

Met vriendelijke groet,

Statenfractie GroenLinks Zeeland | Gerwi Temmink, fractievoorzitter
Tuinstraat 13, 4306 BX  NIEUWERKERK | gtemmink@zeelandnet.nl | 06 – 20 95 68 08