ZMf en visie op Deltawateren

In de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 28 maart jl. lezen we dat GS voldoende redenen zien om de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) in 2017 een subsidie te verstrekken. Daarvoor worden (prestatie)afspraken gemaakt. Een van deze afspraken is dat er een visie wordt opgesteld voor de Deltawateren (conform systematiek Kustvisie Noordzeekust). Dat vinden we goed om te horen, en we hebben dan ook enkele vragen (d.d. 30 maart 2017). De antwoorden van GS zijn vaag:

 1. Wat is de geplande oplevering van deze visie?
  De Deltawateren kan één van de programma's zijn die in de loop van 2019-2020 zal worden opgesteld en worden verankerd in de Zovi. Op dit moment wordt de Zeeuwse Omgevingsvisie (Zovi) 2018 voorbereid.
 2. Wie worden inhoudelijk betrokken bij de totstandkoming van deze visie?
  In principe worden belanghebbenden betrokken bij de totstandkoming van een programma voor de Deltawateren.
 3. Op welk moment en hoe worden Provinciale Staten betrokken bij de totstandkoming van deze visie?
  Op het moment dat het programma voor de Deltawateren zal worden opgesteld zal nagegaan worden hoe en wanneer Provinciale Staten betrokken worden.
 4. Worden burgers betrokken bij de totstandkoming van deze visie?
  Ook dat zal op het moment bekeken worden dat een start wordt gemaakt met het programma voor de Deltawateren.
 5. Hoe is de inspraak geregeld?
  Dat is nu nog niet bekend.
 6. Moet de visie op de Deltawateren gezien worden als bouwsteen voor het nieuwe Omgevingsplan 2018-2024, zoals dit ook het geval is met de kustvisie en de Oosterscheldevisie? Zo ja: hoe en wanneer is de integratie voorzien? Zo nee: waarom niet?
  Vooralsnog zal dit niet het geval zijn. Eerst wordt de Zovi (2018) gemaakt.
 7. Hoe verklaart u de meermaals geuite verwachtingen van gedeputeerde Schönknecht dat er geen visie op de Deltawateren komt ten opzichte van de hier vermelde prestatieafspraak dat die er juist wel moet komen?
  In de Zovi wordt (nieuw) beleid gedefinieerd ten aanzien van bestaande en nieuwe functies aan de randen van de Deltawateren. Daarbij is de gehele waterkeringszone het aandachtsgebied, met locatieafhankelijk een binnendijkse aanpalende zone van indicatief 1000 meter. Hiervoor is geen afzonderlijke visie voor de Deltawateren vereist.