BETER WONEN

Er ligt een forse woonopgave voor ons, die individuele gemeenten niet alleen kunnen oplossen

 1. We willen dat de provincie zich veel actiever bemoeit met de woningbouw in Zeeland en daarvoor gebruik maakt van de suggesties die de Rekenkamer Zeeland hiervoor gegeven heeft. Hieronder valt ook het tegengaan van de opkoop van huizen voor toeristische verhuur en het tegengaan van spookdorpen.
 2. We (ver)bouwen zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom en op een klimaatadaptieve en natuur-inclusieve manier. Door duurzaamheidseisen te stellen bij nieuwbouw-, herbouw- en renovatieprojecten, creëren we een afzetmarkt voor duurzaam hout en hergebruik van materialen.
 3. We stimuleren de bouw in dorpen en kleine kernen om daar de leefbaarheid op peil te houden en op een verantwoorde manier de voorzieningen te kunnen blijven bieden.
 4. Door sociale eisen in de regionale woonbouwprogrammering op te nemen, sturen we op de betaalbaarheid van woningen: bij de bouw van nieuwe woningen moet de meerderheid bestemd zijn voor huishoudens met lage en middeninkomens (sociale huur, middenhuur en sociale koop).
 5. We willen betaalbare ruimte bieden voor nieuwe samenlevingsvormen: woongemeenschappen (diverse doelgroepen, combinaties, ook specifiek voor oudere inwoners, jongeren, mensen met een beperking, begeleid wonen, nieuwkomers) waarbij we ook kijken naar het efficiënt inzetten van de niet benutte bestaande wooncapaciteit.
 6. Er liggen verschillende initiatieven om snel en duurzaam flexibele “tiny houses achtige” projecten te realiseren die voor verschillende doelgroepen gebruikt/ingezet kunnen worden en bovendien verplaatst kunnen worden. De Provincie dient hier actief aan bij te dragen. Wij pleiten voor de realisatie van minimaal 1000 tiny houses.
 7. We willen dat de provincie actiever in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten en EnergiekZeeland.nl zo spoedig mogelijk huizen met een slecht of matig energielabel gratis van advies voorziet voor verduurzaming en gratis eerste verbeteringen uitvoert.
 8. We willen dat de provincie stimuleert dat bouwbedrijven en boeren gaan investeren in natuurlijke materialen voor de bouw, zoals hennep, vlas, lisdodde en hout. Daarmee ontstaan nieuwe, innovatieve verdienmodellen die CO2 vastleggen, bijdragen aan de natuur en bestaanszekerheid opleveren voor de boeren.
WONEN gezin
goed onderwijs bieden

Goed onderwijs bieden

Goed onderwijs op alle niveaus is een belangrijke basis voor de brede welvaart.

 1. We willen dat de provincie bijdraagt aan het bereikbaar houden van basisscholen en middelbare scholen in Zeeland en dit zo nodig inbrengt in de nieuwe vervoersconcessie.
 2. Wij ondersteunen de investeringen die de provincie doet voor de instandhouding en uitbreiding van middelbaar en hoger beroepsonderwijs in Zeeland, waarbij we extra aandacht besteden aan de rol van vakkrachten als (part-time)docenten.
 3. We ondersteunen de initiatieven om maatschappelijk relevant onderwijs en onderzoek op MBO, HBO en universitair niveau te verbinden via interdisciplinaire onderzoekscentra zoals het Delta Climate Center, Nederlands Instituut Onderzoek van de Zee, Werkplaatsen Sociaal Domein en het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning. We verbreden de agenda van Campus Zeeland naar het bevorderen van de brede welvaart en het versterken van alle relevante Zeeuwse sectoren – waaronder kunst en cultuur - in plaats van alleen het bedrijfsleven.
 4. We stimuleren betaalde, omscholingstrajecten in de zorg, dit geldt ook voor nieuwkomers. Zorginstellingen en bedrijven worden gestimuleerd om hun toekomstbestendigheid te garanderen door te investeren in deze omscholingstrajecten en in een ‘leven lang leren’.
 5. Een aanzienlijk deel van de bevolking in Zeeland is laaggeletterd (ongeveer 10%). In samenwerking met de gemeenten zet de provincie zich in om dit percentage omlaag te krijgen.
 6. De provincie start een onderzoek naar de oorzaken van kansenongelijkheid in het onderwijs en gaat in samenspraak met gemeenten en onderwijsinstellingen na op welke wijze deze effectief bestreden kan worden.
 7. We vinden dat leerlingen via het onderwijs veel sterker verbonden moeten worden met groen en de natuur en ons doel is dat voor 2035 alle Zeeuwse schoolpleinen groen en klimaatadaptief ingericht zijn. Buitenonderwijs en natuur- en klimaateducatie staan centraal.
 8. We ondersteunen initiatieven om in kleine kernen scholen te behouden. Scholen zijn van onschatbare waarde voor een dorp en het verdwijnen ervan zorgt voor een sneeuwbaleffect op de voorzieningen in een dorp. Behoud is het uitgangspunt.

Jongeren richting laten geven

Jongeren blijven de komende jaren een groot deel uitmaken van de Zeeuwse bevolking. We willen er daarom voor zorgen dat Zeeland voor hen nog aantrekkelijker wordt om te wonen, werken en studeren.

 1. In de woningplannen voor de toekomst besteedt de provincie expliciet en extra aandacht aan de noodzaak voldoende en betaalbare woningen voor jongeren te realiseren, zoals kleine studio’s, woongroepen en tiny houses.
 2. De provincie zorgt er voor dat er meer evenementen en plekken komen waar jongeren zich kunnen ontwikkelen, zowel binnen als buiten, en in goede afstemming met de gemeenten, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen.
 3. De provincie heeft in het vervoersplan ook zorg voor OV-verbindingen na 24.00 uur om zo het zelfstandig en veilig uitgaan van jongeren te waarborgen.
 4. De provincie moet er zorg voor dragen dat bestaande MBO, HBO en WO-opleidingen in stand blijven en nieuwe opleidingen ontwikkeld worden, zodat het voor Zeeuwse jongeren makkelijker is om dit in de provincie te volgen. Ook steunen we jongerenplatform Jouw Zeeland.
 5. Om er voor te zorgen dat jongeren mee kunnen blijven praten over de toekomst van de provincie gaan we door met het Jongerenparlement en gebruiken we andere middelen om ze, via zoals een jongerenpanel, structureel mee te laten denken over belangrijke onderwerpen. Een jongerencommissaris met jongeren-gedeputeerden moet jaarlijks worden gekozen. Die kaarten jongerenproblemen in de provincie Zeeland aan.
 6. De provincie ondersteunt activiteiten, evenementen en organisaties die als doel hebben om jongeren bij de politiek te betrekken.
 7. Omdat de Zeeuwse Ombudsman niet meer bestaat, vragen we de provincie om in overleg met de gemeenten na te gaan hoe de ombudsfunctie voor jongeren in Zeeland ook in de toekomst gewaarborgd kan blijven.
 8. We willen dat de provincie bijdraagt aan het bereikbaar houden van zorgvoorzieningen in eerste en tweede lijn in Zeeland en dit zo nodig inbrengt in de nieuwe afspraken over het openbaar vervoer.
jongeren richting laten geven
naar de overkant

Zeeland voor iedereen bereikbaar houden

Snel en gemakkelijk van A naar B kunnen reizen is een essentieel onderdeel van brede welvaart.

 1. Zeeland wordt een proeftuin voor (bijna) gratis openbaar vervoer met goede duurzame lijndiensten tussen de knooppunten en vervoer op aanvraag. Voor dertien euro kan je drie maanden reizen tussen alle dertien Zeeuwse gemeenten.
 2. Het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens wordt gratis. We doen verder een haalbaarheidsonderzoek voor een fietsvoetveer tussen de eilanden Tholen, Schouwen- Duiveland en Zuid-Beveland.
 3. De provincie zet in op behoud van de Breda-bus en de veerpont van Sluiskil. Ze zet in op betere treinaansluitingen richting Breda en Antwerpen en een treinverbinding tussen Terneuzen en Gent. Op de kortere termijn willen we inzetten op een directe busverbinding tussen Gent en Terneuzen.
 4. De provincie ontmoedigt onnodig (auto)verkeer, zeker waar dit ten koste gaat van de veiligheid of de leefbaarheid. De Deltaweg wordt niet verdubbeld en waar mogelijk gaat de maximale snelheid op provinciale wegen omlaag. De provincie gaat meer werk maken van het handhaven van de maximale snelheid op provinciale wegen.
 5. De provincie investeert in het uitbreiden van fietsverkeer door paden te verbreden, snelfietsroutes aan te leggen en voorzieningen zoals stalling, oplaadpunten en toiletvoorzieningen aan te leggen
 6. De provincie bevordert het fossielvrij maken van het (openbaar) vervoer, het gebruik van elektrische (deel)autos en stimuleert en ondersteunt gemeenten bij de aanleg van publieke laadpalen
 7. We zijn voor de onmiddellijke afschaffing van de tol in de Westerscheldetunnel voor personenvervoer en maken ons sterk voor een goed sociaal plan voor medewerkers die hierdoor hun baan verliezen. Om te voorkomen dat vrachtverkeer gebruik gaat maken van de Midden-Zeelandroute willen we tolbetaling voor vrachtverkeer in de Westerschelde tunnel handhaven en dienen vrachtwagens gebruik te blijven maken van het hoefijzermodel na de tunnel, dus via de A58 en A4. De provinciale wegen door Zeeland – zoals de N57, N59 en N256 – moeten regionale verbindingswegen blijven.
 8. Bij de entree van Zeeland bij de A58 willen wij een uitnodigende, toegankelijke rustplaats met toiletvoorzieningen en laadpalen. Bezoekers van Zeeland moeten zich welkom voelen in Zeeland.

Gezond leven bevorderen

We komen er vaak pas achter hoe belangrijk gezondheid is, wanneer het wat minder gaat en we een beroep op de zorg moeten doen.

 1. We willen betaalbare ruimte bieden voor nieuwe samenlevingsvormen: woongemeenschappen (diverse doelgroepen, combinaties, ook specifiek voor oudere inwoners, jongeren, mensen met een beperking, begeleid wonen, nieuwkomers) waarbij we ook kijken naar het efficiënt inzetten van de niet benutte bestaande wooncapaciteit.
 2. Er liggen verschillende initiatieven om snel en duurzaam flexibele “tiny houses achtige” projecten te realiseren die voor verschillende doelgroepen gebruikt/ingezet kunnen worden en bovendien verplaatst kunnen worden. De Provincie dient hier actief aan bij te dragen. Wij pleiten voor de realisatie van minimaal 1000 tiny houses.
 3. We willen dat de provincie actiever in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten en EnergiekZeeland.nl zo spoedig mogelijk huizen met een slecht of matig energielabel gratis van advies voorziet voor verduurzaming en gratis eerste verbeteringen uitvoert.
 4. We willen dat de provincie stimuleert dat bouwbedrijven en boeren gaan investeren in natuurlijke materialen voor de bouw, zoals hennep, vlas, lisdodde en hout. Daarmee ontstaan nieuwe, innovatieve verdienmodellen die CO2 vastleggen, bijdragen aan de natuur en bestaanszekerheid opleveren voor de boeren.
 5. We willen dat de provincie bijdraagt aan het bereikbaar houden van zorgvoorzieningen in eerste en tweede lijn in Zeeland en dit zo nodig inbrengt in de nieuwe afspraken over het openbaar vervoer.
 6. Wij stimuleren innovatie in de zorg en samenwerking tussen verschillende zorgverleners en maken ruimte voor het realiseren van voorzieningen waar verschillende disciplines beter met elkaar samenwerken, zoals professionals die bij huisartsenpraktijken werkzaam zijn en welzijnswerkers.
 7. Samen met de Zeeuwse Zorgcoalitie investeert de provincie in de opleiding van nieuwe werknemers in de zorg en maakt zij werken in de zorg in Zeeland aantrekkelijk.
GEZOND LEVEN BEVORDEREN
kunst en cultuur

Kunst, cultuur en erfgoed beleven en bewaren

 1. Cultuur is van intrinsieke waarde en kan niet zonder ruimhartige publieke ondersteuning van de provincie. We ondersteunen de richting die daarvoor is uitgezet in de ontwikkelagenda cultuur. We houden de impact van de Corona- en energiecrisis op inkomsten en uitgaven van musea en podia goed in de gaten en springen waar nodig bij.
 2. We ondersteunen initiatieven vanuit de kunstwereld zelf en met name kunstenaars die geen zitting hebben in reguliere overlegorganen en/of outsiderskunst om steden, zorg, onderwijs, toeristen en alle andere humuslagen van onze provincie met cultuur te verbinden. Wij ondersteunen het initiatief om tot een ‘kunstvereniging Zeeland’ te komen.
 3. De provincie ondersteunt het kunst- en cultuuronderwijs in Zeeland en blijft via de cultuurbus het bezoek van scholieren aan cultuur binnen en buiten de provincie stimuleren. De provincie onderzoekt of de doelgroep van de cultuurbus verbreed kan worden naar dorpsraden, wijkraden, stadsraden, dorps- of stadsgemeenschappen.
 4. We zorgen ervoor dat de provincie het cultureel erfgoed blijft beschermen en daarin investeert via Erfgoed Zeeland en de daar ontwikkelde projecten als Zeeuwse Ankers. We investeren in de oprichting van het Kenniscentrum Slavernijverleden en stellen middelen beschikbaar voor onderzoek, onderwijs en culturele activiteiten rondom dit thema.
 5. De Cultural Board Zeeland blijft zich opstellen als een waardevolle kritische vriend van de cultuursector en jaagt verbreding, vernieuwing en de verbinding met andere sectoren aan, met daarbij een goed oog voor de specifiek Zeeuwse context.
 6. De provincie werkt samen met de gemeenten om Zeeland in 2033 culturele hoofdstad van Europa te maken
 7. Waar mogelijk stimuleert de provincie het tot stand komen van producties door in Zeeland verblijvende, scheppende kunstenaars op het gebied van de muziek (composities), film, toneel(teksten), dans (choreografieën) en de beeldende kunsten
 8. De provincie Zeeland past de Fair Practice Code in Zeeland toe. Op cultuur mag de provincie niet bezuinigen. De cultuursubsidies van de provincie stijgen met de indexering mee.

Recreatie en toerisme in balans brengen 

Zeeland is mooi en divers, heeft ruimte en geeft rust

 1. We willen dat de provincie samen met de gemeenten de omslag maakt naar een kwalitatieve visie op toerisme. Die bestaat uit een stop op de verdere uitbreiding van overnachtingsmogelijkheden en het behouden van recreatiemogelijkheden voor diegenen die weinig te besteden hebben.
 2. We willen dat de provincie stopt met het zich algemeen profileren als vakantiebestemming. Wel kan er meer werk gemaakt worden van het promoten van duurzame vormen van toerisme zoals wandelen, fietsen, kamperen, en de infrastructuur die daar voor nodig is zoals rondje met het pontje en fiets- en wandelroutes.
 3. De provincie moet veel meer regie nemen over het beleid met betrekking tot recreatiewoningen en de negatieve effecten op de woningmarkt en de leefbaarheid.
 4. We bevorderen het gebruik van elektrische, schone voertuigen en willen (de verhuur van) milieubelastende voertuigen zoals buggies, motoren, offroad brommers, waterscooters etc. zoveel mogelijk tegengaan.
 5. De provincie vraagt van de recreatiesector een substantiële bijdrage om de piekvraag naar acute zorg in het hoogseizoen op te kunnen vangen zodat dit niet te koste van de gewone zorg gaat.
 6. Voor zover er nieuwe initiatieven zijn in de toeristische sector willen we inzicht in de impact die dat heeft op de omliggende natuur en laten die uitkomsten zwaar meewegen in verdere besluitvorming.
 7. Bij elke gevraagde uitbreiding vragen we inzicht in de impact die het toenemende toerisme heeft op de omliggende natuur en laten die uitkomsten zwaar meewegen in verdere besluitvorming.

 

recreatie en toerisme in balans
burgers in beweging houden

Burgers in beweging houden

 1. De provincie kan meer doen om de openbare ruimte beweegvriendelijk in te richten en dit verder te stimuleren, in samenwerking met gemeenten en sportverenigingen.
 2. We willen dat de provincie kijkt naar de manier waarop sportverenigingen hun essentiële rol kunnen blijven vervullen en nieuwe vormen van ondersteuning onderzoekt via verbindingen met preventie.
 3. We willen dat de provincie sportevenementen blijft ondersteunen die grote groepen mensen stimuleren, zoals bijvoorbeeld de Kustmarathon, Ride for the Roses en het HZ schaaktoernooi en de marathon van Zeeuws Vlaanderen.
 4. We willen dat de provincie actief toeziet op het onderhoud en doorontwikkeling van recreatieve fiets- en wandelpaden en de bijbehorende infrastructuur.

De voedselketen verduurzamen

 1. We maken de omslag van een landbouwbeleid naar een voedselbeleid en stimuleren daarbij alle initiatieven voor de verduurzaming van productie en consumptie.
 2. Zeeland volgt de in Europa geformuleerde boer tot bord strategie. De provincie zet in op een omslag naar biologische kringlooplandbouw. Dit betekent een substantiële uitbreiding van biologische teelt naar 25 % in 2030 en gelijktijdig een afname van de huidige, niet biologische, landbouwproductie. Wij informeren de burgers over de meerwaarde van biologisch en duurzaam geproduceerd voedsel, opdat de 25% biologisch geteelde gewassen ook afgezet kunnen worden.
 3. We werken samen met boeren en burgers en stimuleren coöperatieve en innovatieve vormen van landbouw inclusief voedselbossen via modellen zoals Herenboeren, Land van Ons, en andere vormen van Community Supported Agriculture.
 4. In het landbouw en visserijbeleid – waaronder het subsidiebeleid - van de provincie krijgt de omslag naar biologische kringlooplandbouw en de eiwittransitie prioriteit. Bij het formuleren van dit beleid neemt de provincie de aanbevelingen van de Rekenkamer Zeeland over het landbouwbeleid over.
 5. We zetten in op het versterken van de kweek van schelpdieren en zeewier als bijdrage aan een duurzame eiwitproductie.
 6. Door de inzet van de rijksgelden en actief beleid van de provincie is de intensieve dierhouderij in 2030 uit de provincie verdwenen. De pluimveehouderij krijgt in deze opschoning prioriteit vanwege het onbeheersbare gebleken vogelgriepvirus. De hoge graad van besmettelijkheid van het virus vormt een bedreiging voor zowel de dieren in de pluimveesector als ook de wilde avifauna met een reële kans op het uitsterven van soorten. Tegelijk is er een grote risico voor het ontstaan van een zoönose. We verlenen geen vergunningen voor nieuwe intensieve veebedrijven. Van stoppende veebedrijven worden de stikstofrechten uit de markt genomen, desnoods doordat de provincie deze rechten opkoopt.
 7. De provincie stimuleert het verbod op bestrijdingsmiddelen, als eerste op eigendommen van de provincie. Er komt een verbod op het gebruik van glyfosaat op (pacht)gronden van de provincie. Als het gaat om milieubelasting, willen wij voorop lopen door alvast aan te sluiten bij de adviesnormen zoals voorgeschreven door de WHO in haar meest recente adviezen. De provincie moedigt een versnelde afbouw van bestrijdingsmiddelen aan en volgt hierin de ambities van de Europese Commissie. Ze zet zich actief in op het terugdringen van diergeneesmiddelen waarmee de kwaliteit van het oppervlaktewater een kans krijgt te verbeteren.
peultjes voedselketen verduurzamen

De biodiversiteit en waterkwaliteit verbeteren

 1. In de aanpak van de stikstofproblematiek in Zeeland nemen we het herstel van de biodiversiteit en de natuur als vertrekpunt en tornen we niet aan het vastgestelde tijdpad. We willen dat alle sectoren – inclusief scheepvaart en industrie - bijdragen aan de reductie en zetten daarbij ook in op een reductie vanuit het buitenland in samenspraak met het Rijk.
 2. We vinden dat de provincie alles op alles moet zetten om de PFAS lozingen op de Westerschelde te stoppen: via overleg met bedrijven en andere overheden maar ook via de juridische weg als dit te lang duurt of te weinig effect sorteert. Zeeland doet daarnaast mee aan het landelijk bevolkingsonderzoek naar PFAS en zorgt dat dit zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.
 3. De provincie zet zich in voor de verbetering van de waterkwaliteit in de Zeeuwse binnenwateren en de monitoring daarvan, waaronder het Veerse Meer en de Grevelingen. We gaan respectvol om met Natura2000 gebieden. Vanzelfsprekend hebben we hierbij aandacht voor de onderwaternatuur en het behoud daarvan. Daarnaast maken we ons hard voor Schone Scheldes door deze als rechtspersoon aan te merken. Voorts willen we de aanleg van een doorlaatmiddel in de Brouwersdam bespoedigen. Dit is essentieel voor een betere waterkwaliteit en een hogere biodiversiteit in het Grevelingenmeer.
 4. Geef prioriteit aan biodiversiteitsherstel in agrarisch gebied en stimuleer ecologisch dijk-, berm- en groenbeheer door waterschap en gemeenten en geef zelf als provincie het goede voorbeeld. Het valt niet uit te leggen dat er veel geld gaat naar akkerranden en agrarisch natuurbeheer en dat overheden op hun eigendommen achter blijven.
 5. De provincie stimuleert via agrariërs en particuliere grondeigenaren om aan landschapsverbetering te doen en laat zich daarbij inspireren door de in Noord-Brabant bestaande Stimuleringsregeling Landschap (StiLa).
 6. Maak Natuurnetwerk Zeeland af en continueer zorg voor natuurbeheer. Daarbij moeten de doelen op het gebied van waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaat in één perspectief  worden gezien en worden afgestemd op de transities die in het Zeeuwse landelijk gebied nodig zijn. Daar waar nodig leggen we faunapassages of ecoducten aan.
 7. Maak een taskforce ‘Natuurlijk groen in Zeeuwse steden en dorpen’, waarin gemeenten en provincie samenwerken aan groene steden en dorpen. Ontwikkel een businesscase voor de afzet van bermmaaisel en groenafval en stel een ‘Zeeuwse Groenprijs’ in om originele ideeën voor de realisatie van de doelen voor groen in stad en dorp.
 8. Organiseer in samenspraak met Waterschap Scheldestromen experimenten op het gebied van vasthouden van water in de winter in combinatie met een meer natuurlijk peilbeheer.
 9. De provincie zet een tandje bij met subsidie voor groene daken.

 

biodiversiteit en waterkwaliteit verbeteren

De ruimte koesteren en het landschap klimaatbestendig maken 

 1. Bescherm de grote open ruimten en gave horizonnen in de provinciale omgevingsverordening door hoogbouw buiten de steden uit te sluiten.
 2. Gebruik de mogelijkheden van de bossenstrategie om de landschappelijke kwaliteit van Zeeland te versterken. Denk daarbij met name ook aan het beplanten van overhoekjes en heggen. We stimuleren boeren te investeren in akkerranden bestaand uit houtachtige, dus meerjarige vegetatie of heggen om ecologische verbindingszones te realiseren.
 3. Laat beheerders (waterschap, natuurbeheerders), in samenspraak met de inwoners, per regio een langjarig kap- en beplantingsplan voor wegen en dijken maken, om te voorkomen dat grote gebieden in één keer van al hun bomen worden ontdaan.
 4. Continueer beleid om gebieden - waar mogelijk- beleefbaar te maken en te houden, voor zover de natuur dit toelaat. Denk daarvoor niet alleen aan wandel- en fietspaden, maar ook aan beleving op en rond het agrarisch bedrijf (bijv. theetuin en -pluktuinen, verkoop streekproducten, excursies etc.).
 5. Versterk de handhaving om zo te voorkomen dat mensen de natuur vernielen of vervuilen.
 6. Stel - net als de Provincie Zuid-Holland - een provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit aan die gevraagd en ongevraagd adviseert over het behoud en het verder ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteiten van Zeeland
 7. Verken het lange termijnperspectief voor de Zeeuwse kustveiligheid. Verken alle opties en breng daarover het gesprek in de Zeeuwse samenleving op gang. Denk hierbij zeker ook aan nader onderzoek naar building with nature voor de kust.
 8. Breng proefprojecten klimaatadaptatie op gang in relatie tot thema’s als kustveiligheid, verzilting en hittestress en maak hier ruimte voor in de onderzoeksprogramma’s van het Delta Climate Center.
gele bloemen in veld

ENERGIE BESPAREN

 1. Voor woningen is besparing een absolute noodzaak in de strijd tegen energie-armoede. Juist de mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen, hebben hulp nodig om te besparen; dus raad, daad en geld. De provincie monitort de aanpak hiervan door gemeenten en springt waar nodig extra bij.
 2. De Regionale Energiestrategie omvat een stevig programma om woningen te verduurzamen. Dat is het echte antwoord op de energie-armoede. Als het nodig is helpt de provincie de gemeenten om dat programma uit te voeren.
 3. Ook in het domein van de mobiliteit is nog veel te winnen, het beleid van de provincie richt zich daarop en zoekt verbinding met nieuwe -fossielvrije- vervoersconcepten die meer vraag gestuurd en lokaal gedragen worden: deelauto’s, vervoer op maat, buurtbussen e.d.
 4. De provincie geeft het goede voorbeeld door een snelle verduurzaming (isoleren, besparen) door te voeren voor alle eigen gebouwen en auto’s (inclusief die van de uitvoerende of 100% gesubsidieerde organisaties).
 5. De provincie gaat via de omgevingsdiensten veel actiever en intensiever toezien op het handhaven van de energiebespaarplicht van bedrijven. Indien de extra door het Rijk beschikbare middelen daarvoor onvoldoende zijn, investeren we daar meer geld in.

 

elektrische auto

SAMEN ENERGIE OPWEKKEN

 1. We willen dat burgers veel sterker bij de besluiten over hernieuwbare energie betrokken worden, bijvoorbeeld via het organiseren van een burgerforum (zoals in de provincie Gelderland). We hechten er belang aan dat de duurzame droom voor iedereen bereikbaar is. Ons uitganspunt is dat iedere Zeeuw, ongeacht de inkomenssituatie, kan deelnemen aan lokale energiecoöperaties. De provincie neemt samen met de gemeenten het voortouw bij het organiseren van deze burgerparticipatie onder meer via de Regionale Energiestrategie 2.0 en verder.
 2. In lijn met de afspraken uit het klimaatakkoord zetten we in op minstens 50% lokaal eigenaarschap van de opwek van duurzame energie op land. We onderzoeken de mogelijkheden voor zonneparken op land die een dubbeldoelstelling hebben: wateropvang, schaduwwerking, geluidswal, bescherming gewassen. Plannen voor zonneparken op water worden getoetst op effecten op waterkwaliteit en biodiversiteit.
 3. We maken extra ruimte voor windenergie op goed inpasbare locaties. Daarbij treedt de provincie in overleg met gemeenten en worden zij gevraagd een representatieve bijdrage te leveren. In nieuw te realiseren windparken nemen inwoners en bedrijven deel en de omgeving van windparken profiteert.
 4. We zijn tegen grootschalige opwek van energie op landbouwgrond. Voor zonneparken gebruiken we de zonneladder: eerst zon op dak en vervuilde of verweesde grond. We gebruiken alleen landbouwgrond als dit aantoonbaar noodzakelijk is om aan de klimaatafspraken te kunnen voldoen.
 5. De provincie gebruikt de opbrengst uit de overwinst van PZEM om samen met de gemeenten (de andere aandeelhouders) een Zeeuws fonds op te richten ter stimulering van de verduurzaming, primair gericht op de huishoudens en bedrijven die dat het hardst nodig hebben.

 

Zonnepanelen op dak

FOSSIELE ENERGIE AFBOUWEN

 1. De discussie over de rol van overheid en markt in onze energievoorziening is door de recente energiecrisis in volle gang. We houden de verkoop van de aandelen van de Sloecentrale daarom vooralsnog aan en organiseren een burgerdialoog over de toekomst van de energievoorziening in Zeeland, waarin publiek, privaat en coöperatief eigenaarschap een belangrijk thema is.
 2. We ontwikkelen een toekomstgerichte visie op de energie intensieve industrie waarin we prioriteit geven aan maatregelen ‘aan de voorkant’ zoals het gebruik van circulaire grondstoffen, hernieuwbare energie, zoals groene waterstof, en minder energievretende productieprocessen. We stappen zoveel mogelijk af van end of pipe oplossingen, zoals CO2 opslag.
 3. We zijn tegen de verdere verlenging van de levensduur van de kerncentrale in Borsele. Door deze pas in 2033 te sluiten is er voldoende ruimte om in de tussentijd de transitie naar duurzame energie te maken.
 4. We zijn tegen de bouw van nieuwe kerncentrales: kernenergie is niet goedkoper dan duurzame energie en het is veel onveiliger voor de wijde omgeving. Daarbij levert het radioactief afval op dat nog 100 jaar in Borssele moet worden opgeslagen en voor de eindberging voor duizenden jaren daarna zijn nog geen oplossingen in beeld. Kernenergie is ook niet nodig in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Zeeland heeft met het Sloegebied goede kaarten om een centrum te worden voor duurzame energie (offshore wind, waterstof).
 5. Provinciale beleidsplannen en subsidieregelingen kennen een ‘energietoets’. De trits van de ‘trias energetica’ wordt daarbij toegepast: waar/hoe kan worden bespaard, waar/hoe kan duurzame opwek plaatsvinden en waar/hoe kan fossiele energie worden uitgefaseerd.
 6. De provinciale organisatie is uiterlijk 2035 energieneutraal.
kerncentrale

SAMEN DE ECONOMIE INZETTEN VOOR BREDE WELVAART

 1. We stellen een provinciale taskforce in die erop toeziet dat iedere arbeidsmigrant gegarandeerd is van een eerlijk loon, fatsoenlijke huisvestiging en een menswaardige behandeling. De aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Commissie Roemer) vormen hiervoor het startpunt.
 2. Als provincie investeren we in de banen van de toekomst. Dat betekent dat wij stimuleren dat mensen zich laten opleiden of kunnen laten omscholen naar banen in de duurzame industrie. Dit doen we onder meer door ons onderwijsaanbod aan te passen op de behoefte aan arbeidskrachten in de duurzame industrie op korte en lange termijn.
 3. De provincie neemt het voortouw in het verder ontwikkelen van scholing die goed aansluit bij de praktijk, in samenspraak met het onderwijs en bedrijfsleven. Denk aan een verdere ontwikkeling van het Beroeps begeleidende leerweg model (BBO) uit het MBO, zodat we arbeidskrachten met de juiste vakkundige kennis, sneller beschikbaar hebben voor de bedrijven.
 4. De activiteiten als genoemd in de punten 3 en 4 zijn de basis voor een actieve regie vanuit de provincie om de werkgelegenheid die Zeeland biedt te transformeren naar nieuwe werkgelegenheid, passend in een duurzame economie. De in Zeeland aanwezige bedrijven, vooral de productiebedrijven, zullen met kracht worden gestimuleerd om via innovatie om te schakelen naar meer duurzame productiemethoden of zelfs om te schakelen naar andere eindproducten die meer passend zijn in een duurzame economie.
 5. Er is in de recreatiesector geen ruimte meer voor structurele uitbreiding van overnachtingsmogelijkheden, gezien de druk die dit geeft op verkeer, voorzieningen en de natuur. We zetten in op het instandhouden van kleinschalige, duurzame en betaalbare vormen van verblijfsrecreatie en het verlengen van het seizoen. We willen een stop op de nieuwbouw van recreatiewoningen.
 6. We stimuleren coöperatieve vormen van ondernemerschap in diverse sectoren waaronder de zorg. De provincie ondersteunt netwerkvorming van ZZP-ers en de vorming van broodfondsen als onderlinge vorm van sociale zekerheid. We zetten in op faciliteiten voor online werken: snel internet verder bevorderen en flexibele werkplekken in openbare ruimten.

 

scholing nieuwkomers

DE  PROVINCIE INCLUSIEF EN DUURZAAM MAKEN

 1. We willen dat de provincie laat zien dat iedereen welkom is in Zeeland en erbij hoort. De provincie doet dit door haar organisatie letterlijk en figuurlijk drempelloos te maken, nog meer in te zetten op een inclusief personeelsbeleid en in de interne en externe communicatie niemand uit te sluiten.
 2. De provincie bevordert de uitvoering van het VN-verdrag handicap, onder meer via het programma Onbeperkt Meedoen en doet dat in samenspraak met gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
 3. Iedereen mag zichzelf zijn, onafhankelijk van gender of geaardheid. De provincie ondersteunt initiatieven daartoe en maakt meer werk van haar status als regenboogprovincie. De provincie blijft op Coming-Outdag de regenboogvlag hijsen.
 4. De provincie blijft vluchtelingen verwelkomen. Ze moet de gemeenten om tafel roepen en met hen afspreken hoe Zeeland zijn aandeel in de landelijke behoefte waar kan maken, door voldoende opvang in de gemeenten, zowel voor noodopvang, voor asielzoekers in procedure, als statushouders.
 5. Het is van belang dat vluchtelingen zo goed en snel als mogelijk integreren. Daarbij helpen taalcursussen en het doen van betaald en vrijwilligerswerk. Iedere vluchteling (of gezin) moet een buddy kunnen krijgen. Vluchtelingenwerk Nederland wordt actief ondersteund.
 6. De Provincie Zeeland biedt de komende statenperiode excuses aan voor haar rol in het slavernijverleden.
 7. In het subsidiebeleid nemen we de mate waarin voorstellen duurzaamheid en inclusiviteit bevorderen op als criteria bij de beoordeling van aanvragen, voor zover deze daar nog geen deel van uitmaken.
 8. We geven als provincie het goede voorbeeld via een duurzaam inkoop- en mobiliteitsbeleid en scherpen het Maatschappelijke Verantwoord Inkoop beleid aan. We zorgen bij de catering van evenementen voor een ruim aanbod van gezonde en plantaardige opties.
 9. We zetten ons in voor een vuurwerkvrije provincie, uitgezonderd de door gemeenten aangewezen plekken waar vuurwerk wel mag worden afgestoken. Dit is veiliger voor mens en dier.
regenboog

PARTICIPATIE BEVORDEREN EN EFFECTIEF BESTUREN

 1. Bij de door de provincie te formuleren participatievisie willen we ervoor zorgen dat de kennis en kunde van burgers maximaal wordt benut door het instellen van burgerberaden. We beginnen met het instellen van ad -hoc burgerberaden bij de belangrijkste onderwerpen. Hiervoor betrekken wij externe organisaties, gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van dit soort processen.
 2. Via een burgerforum laten we een representatieve groep Zeeuwen nadenken over belangrijke keuzes die we in Zeeland moeten maken rondom de energietransitie, ruimtelijke ordening, klimaatbeleid, OV, jongeren of andere onderwerpen die van belang zijn.
 3. Via een burgerinitiatief stellen we burgers in staat om zaken op de agenda van Provinciale Staten te zetten
 4. We kijken met een frisse blik naar de rol en status van overleg- en adviesorganen (Cultural Board, Economic Board, Campus Zeeland, Scheldemondraad, etc). We zorgen dat ze een eigenstandige positie hebben ten opzichte van het bestuur en politiek. We bevorderen een diverse en representatieve samenstelling van deze adviesorganen.
 5. We investeren in het versterken van de inhoudelijke expertise van het provinciaal apparaat, direct en via samenwerking met andere provincies en in het opschroeven van de handhavingscapaciteit van de provincie zelf en de uitvoeringsdiensten.
 6. We kijken kritisch naar de inhuur van externe, tijdelijke kwartiermakers, en procesmanagers en doen dit alleen wanneer de provincie op korte termijn zelf niet in staat is om dit te doen.
 7. We maken beter gebruik van de beleidsevaluaties van de Rekenkamer Zeeland en zorgen voor een doorwerking van de bevindingen in het beleid. We zorgen voor voldoende middelen om de Rekenkamer en andere onderzoeksinstituten onafhankelijk beleidsonderzoek te laten doen.
 8. We ondersteunen de kritische blik op het provinciaal beleid van pers en publiek door transparant te zijn in de informatievoorziening en adequaat en tijdig informatieverzoeken te beantwoorden,
 9. We blijven investeren in een goede behartiging van de Zeeuwse belangen in Den Haag en Brussel, en doen dat in samenspraak met Zeeuwse gemeenten en waar nodig met andere provincies.
 10. We blijven in samenspraak met gemeenten en het waterschap kijken naar de vraag hoe het openbaar bestuur in Zeeland zo democratisch en effectief mogelijk georganiseerd kan worden en bekijken op welke terreinen Zeeland een proeftuin voor nieuwe benaderingen kan zijn.

 

PARTICIPATIE BURGERBERAAD

FINANCIËN VERDUURZAMEN

 1. Om te zien hoe het beleid bijdraagt aan de brede welvaart nemen we in beleidsvoorstellen en de begroting de sociale en duurzaamheidsopbrengsten expliciet mee als beoordelingscriteria.
 2. Het kabinet wil de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting vervangen door andere provinciale belastinginkomsten. We willen dat daarbij gekozen wordt voor een  systeem waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, bijvoorbeeld via een provinciale OZB, toeristenbelasting en vestigingsheffing voor bedrijven.
 3. We vragen de provincie haar financiën onder te brengen bij een duurzame bank.
 4. De winsten van de PZEM worden mede benut voor de bestrijding van de energiearmoede bij huishoudens. Daarbij zoekt de provincie samenwerking met de gemeenten, zodat een Zeeuws-brede aanpak kan worden bereikt.
FINANCIEN VERDUURZAMEN