Wat GroenLinks betreft zet de provincie zich in om meer burgers te betrekken bij het bestuur. Dit kan gericht - bij het maken van projecten - of in algemene termen, waarbij inwoners van Zeeland iets op de provinciale agenda willen zetten door middel van een burgerinitiatief.

Het bestuurssysteem van de overheid staat onder druk, bijvoorbeeld als gevolg van de grote privatiseringsoperaties van de laatste decennia en de neiging om de controle- en inspectietaken aan de sectoren zelf toe te vertrouwen. Ook de doorgevoerde, forse bezuinigingen beperken de mogelijkheden van de overheid. De term participatiemaatschappij roept de vraag op naar grenzen van verantwoordelijkheden. Een van de opgaven, ook voor de provincie, is in de nieuwe verhoudingen een weg te vinden die blijft voldoen aan de uitgangspunten van de democratie en die is toegesneden op de schaal van de bestuurlijke thema's.

De provincie zet zich wat GroenLinks betreft dan ook in om meer burgers te betrekken bij het bestuur. Dit kan gericht, bij het maken van projecten, of in algemene termen, waarbij inwoners van Zeeland iets op de provinciale agenda willen zetten door middel van een burgerinitiatief. Burgerparticipatie kan alleen floreren als openbaarheid en transparantie van het provinciaal bestuur gewaarborgd zijn. De openbare vergadering van de Provinciale Staten is de plek waar het college van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning informatie verstrekken en verantwoording van beleid afleggen. Dat moet niet in beslotenheid gebeuren, tenzij daar een zwaarwegend en zeer specifiek te benoemen belang bij is. GroenLinks zal de actieve openbaarheid zoveel mogelijk bevorderen.

De provincie kan alleen goed functioneren als omvang en capaciteit van de ambtelijke dienst toereikend zijn. Om de dienst goed te laten functioneren, moeten samenwerkingsverbanden gezocht worden in de driehoek Rotterdam/Moerdijk/Vlissingen-Terneuzen, vooral op economisch vlak. Er kan een flinke efficien¬cyslag worden gemaakt door ‘droge’ en ‘natte’ infrastructuur samen te voegen onder het provinciaal bestuur.