De provincie zet zich wat GroenLinks betreft in om meer burgers te betrekken bij het bestuur. Dit kan gericht, bij het maken van projecten, of in algemene termen, waarbij inwoners van Zeeland iets op de provinciale agenda willen zetten door middel van een burgerinitiatief. Burgerparticipatie kan alleen floreren als openbaarheid en transparantie van het provinciaal bestuur gewaarborgd zijn.

De openbare vergadering van de Provinciale Staten is de plek waar het college van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning informatie verstrekken en verantwoording van beleid afleggen. Dat moet niet in beslotenheid gebeuren, tenzij daar een zwaarwegend en zeer specifiek te benoemen belang bij is. GroenLinks zal de actieve openbaarheid zoveel mogelijk bevorderen.