Waar het op neerkomt is: een andere benaderingswijze van de economie. Dit vraagt om een visie op herontwerp van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren en de wijze waarop partijen samenwerken. Van lineair naar circulair; dat gaat niet vanzelf. Dit vraagt om nieuwe kennis en competenties in de beroepssectoren, in het onderwijsveld en bij de burger. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie, waarin kringlopen - behoud en hergebruik van grondstoffen - en herontwerp de kern vormen. De provinciale schaal is daarvoor een uitstekende positie.

GroenLinks stelt voor om dit in interprovinciaal (IPO)-verband verder vorm en inhoud te geven. Zo kan er samen met partners gewerkt worden aan een duurzamere samenleving. De provincie moet optimaal gebruikmaken van Europese subsidies of structuurfondsen die bijdragen aan een duurzame samenleving.

In de kern betekent een circulaire economie: geen afval meer maken, maar alle grondstoffen terugbrengen in de kringloop (zoals biobase), dus in de economie. Zo sparen we niet alleen grondstoffen, we lossen ook een milieuprobleem op, en het genereert werk. Dat betekent een systeemverandering, met veranderingen in de wijze van belastingheffing. Dat lukt als alle spelers (productie en consumptie) dezelfde kant uit bewegen. Aan overheden de taak de optimale voorwaarden te scheppen. Dat kan met regels: wanneer is iets afval? En mag het wel of niet de grens over? Denk bovendien aan financiële prikkels: belastingen en premies helpen ook. Of met ‘milieuruimte’: we bedoelen dan bijvoorbeeld een serie bedrijven die de kans krijgt om op de slimste manier aan eisen te voldoen, in plaats van dat alles tot op drie decimalen wordt voorgeschreven. En vergeet niet dat onderzoek een rol kan spelen om nieuwe verdienmodellen te vinden.

We noemen als voorbeeld het afgraven van vuilstorten in Zeeland. Deze bieden een schat aan organisch materiaal, plastic en metalen - naast natuurlijk gif, kolengruis en dergelijke. Daar zijn ongelooflijk veel koolstofmoleculen te vinden die teruggebracht kunnen worden in de grondstoffenkringloop van de chemie. Het scheiden van afval en grondstoffen kan gebeuren met warm water; daarvan hebben we meer dan genoeg in het Sloegebied en de Kanaalzone. Overbodig te zeggen dat daar onderzoek en kennisontwikkeling bij horen… kansen voor Zeeland!

Al met al gaat het om een systeemtransitie en GroenLinks wil zich daar sterk voor maken en kansen aangrijpen.