De ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta brengen ook veranderingen mee in de kustveiligheid. Zeespiegelstijging en de nadelige effecten van de huidige Deltawerken (zandhonger, blauwalg en teruglopende waterkwaliteit) liggen hieraan ten grondslag. GroenLinks kiest voor een zo natuurlijk mogelijke aanpak, dus voor estuariene dynamiek. Dat biedt de beste kansen voor natuur, economie en mensen. Wij blijven oog houden voor het behoud van zoet water voor o.a. de landbouw. Tegelijkertijd willen we de zilte teelten stimuleren, omdat we moeten inzetten op beide. Wij dragen er graag aan bij dat de plannen die daarvoor worden gemaakt, worden gedragen door de mensen. Dat moeten we samen doen, ook in samenwerking met Zuid-Holland en West-Brabant.

Veiligheid blijft nummer een. Het provinciaal bestuur moet zich hier sterk voor maken. Om die veiligheid te bereiken, wordt die wat ons betreft steeds vaker gecombineerd met andere functies: natuur, recreatie, wonen, bedrijvigheid. En ook, zoals bv. in de Grevelingen, met energiewinning.

Het Schelde-estuarium is een door de mens en natuurlijke processen gevormd gebied. GroenLinks wil in overleg met alle bewoners en gebruikers van dit prachtige gebied – op basis van een goed begrip van wat er allemaal speelt van Gent tot voorbij Vlissingen – een nieuwe koers met bijbehorende concrete maatregelenontwikkelen. Want er is nu geen sprake van een robuuste ecologische toestand. Een nieuwe koers voor duurzame ontwikkeling van het Schelde-estuarium die de veiligheid dient en een blijvend goed milieu met bijbehorende natuurwaarden en een mooi landschap creëert.

De Deltawateren worden door verschillende gebruikers in toenemende mate gebruikt. De druk op de Deltawateren neemt daardoor toe. Zowel de recreatie- als de visserijsector vraagt de ruimte. Nog meer snelle watersporten, kite surfers, nieuwe jachthavens en mosselkweek beconcurreren elkaar om de ruimte, waarbij de natuur uiteindelijk de dupe is. Om te voorkomen dat verschillende sectoren elkaar in de weg zitten, is stevig beleid van de provincie nodig, gericht op de ecologische waarden.