Dieren worden te vaak behandeld als een commercieel product. GroenLinks wil het welzijn van dieren verbeteren.

Het goede voorbeeld

De provincie geeft bij de eigen inkoop van producten van dierlijke oorsprong het goede voorbeeld door te kiezen voor biologische of vegetarische producten. Ze vraagt bedrijven en instellingen die provinciale steun krijgen hetzelfde te doen.

Stoppen met intensieve veehouderij

De intensieve veehouderij heeft zich ontwikkeld tot een industrie waarin zoveel mogelijk dieren worden geproduceerd. Dit gaat gepaard met veel dierenleed. Dit willen we een halt toeroepen. Zeeland kent een beperkt aantal intensieve veehouderijbedrijven. Uit oogpunt van dierenwelzijn en emissiebeperking is intensieve veehouderij / bio-industrie niet gewenst. Bovendien past dit niet in het Zeeuwse landschap. Wat GroenLinks betreft stoppen we met de intensieve veehouderij.

'Ganzenakkoord'

Wat betreft de ganzenproblematiek in Zeeland en de hier en daar gepaard gaande ganzenoverlast, geeft GroenLinks er de voorkeur aan het advies van de Dierenbescherming (c.s.) op te volgen en vast te houden aan de uitgangspunten van het in 2011 overeengekomen ‘ganzenakkoord’. Met name adviseren wij het compenseren van de schade door zomerganzen, het op diervriendelijke wijze terugdringen van de populatie, en rust voor trekganzen in de wintermaanden van 1 november tot 1 maart. De provincie maakt het hele jaar door gebruik van opvanggebieden voor ganzen.

Visserij: diervriendelijke methoden

Voor de visserij bepleiten we duurzame en diervriendelijke kweek- en vangstmethoden. De provincie heeft in juli 2014 (terecht) bezwaar gemaakt tegen de vergunningaanvraag van de garnalenvisserij voor de Natura2000-gebieden. GroenLinks staat daar achter.

Terugdringen (landbouw)gif - denk aan de vogels en de bijen

Eveneens bepleit GroenLinks het sterk terugdringen van het gebruik van (landbouw)gif uit oogpunt van de volksgezondheid. In de eerste plaats van omwonenden, maar ook vanwege het lot van de bijen, de vogels (waarvan een aantal soorten in groten getale achteruitgaat) en de biodiversiteit in zijn algemeenheid. Wat GroenLinks betreft maakt het provinciebestuur dit tot beleid en stimuleert zij de Zeeuwse gemeenten om het gebruik van gif (verder) te beperken.