GroenLinks wil nieuwbouw alleen als er een vraag is; bij de gemeenten zit er – alles bij elkaar opgeteld - nog genoeg in de planning, of waarschijnlijk teveel. GroenLinks vindt vasthoudende regie van de provincie op het gebied van de ruimtelijke ordening dan ook hard nodig. Handhaven van de regels rond hoogbouw, en een samenhangend plan voor inpassing van windmolens in het landschap.

GroenLinks koestert de ruimte in Zeeland. Dat zuinig omgaan met de ruimte geldt ook voor bedrijfsterreinen: revitalisering en reconstructie vóór nieuwe aanleg, en wat betreft woningbouw: inbreiding vóór nieuwbouwwijken. Sterker nog: op sommige plaatsen moeten we slopen, woningen onttrekken aan de voorraad. Want als we het onroerend goed niet op peil houden, verliest de samenleving niet alleen kapitaal, maar ook kwaliteit. Duurzame en energieneutrale woningen behouden hun waarde! GroenLinks wil nieuwbouw alleen als er een vraag is; overigens zit er bij de gemeenten – alles bij elkaar opgeteld - nog genoeg in de planning, of waarschijnlijk teveel. GroenLinks vindt vasthoudende regie van de provincie op het gebied van de ruimtelijke ordening dan ook hard nodig. Wat GroenLinks betreft geldt dit ook voor het handhaven van de regels rond hoogbouw en voor een samenhangend plan voor inpassing van windmolens in het landschap.

In deze zittingsperiode van Provinciale Staten moet een nieuw Omgevingplan worden vastgesteld. Het huidige Omgevingplan legt een grotere verantwoordelijkheid bij de gemeenten. We zien dat iedere gemeente weer een eigen bedrijventerrein ontwikkelt, zonder te kijken naar de samenhang met andere gemeenten. Hetzelfde geldt voor nieuwe woningbouwlocaties. Een onduidelijke visie heeft er bijvoorbeeld nu al toe geleid dat publieke stranden te maken krijgen met verstening door strandwoningen. En bouwen op zichtlocaties zorgt voor aantasting van de ruimtelijke kwaliteit. De provinciale regie moet weer terug.

De samenhang van functies moet meer aandacht krijgen, anders zitten ze elkaar in weg en wordt de kwaliteit van de open ruimte aangetast. De ruimte op het water, in het bijzonder de Oosterschelde, is ook beperkt. Voor GroenLinks is de Oosterschelde een Nationaal Park waar verschillende functies, o.a. visserij, natuur en recreatie een plek hebben. De hoofdfunctie blijft echter: natuur! De provincie moet daarom sturen op een evenwichtige verdeling van functies.