Leefbaar platteland

Zeeland is dunbevolkt en kent veel kleine kernen, wat het overeind houden van voorzieningen bemoeilijkt. Door schaalvergroting komen voorzieningen verder weg te liggen. Voor deze kernen komt het accent meer en meer te liggen op de waarden van rust en ruimte, de ligging in het omringende landschap; als woonplaats voor degenen die een dergelijk woonklimaat ambiëren. Die kwaliteiten moeten op peil gehouden worden, zo nodig door het aanpakken van verstorende bebouwingselementen. Niet alle voorzieningen kunnen overal in stand blijven, en zullen soms elders worden aangeboden. Zie eerder de GroenLinks-gedachten over openbaar vervoer in relatie tot dit onderwerp.

 

Het gaat om problematiek die speelt in bijna alle gemeenten. Daarom bepleiten wij een actieve rol van de provincie om hier tot vernieuwende initiatieven te komen. Initiatieven vanuit de kernen zijn waardevol; die moeten worden gestimuleerd en ondersteund. Wij bepleiten een provinciaal budget wat zonder veel administratieve rompslomp aan initiatiefnemers beschikbaar gesteld kan worden. Bijvoorbeeld onder de voorwaarde dat de desbetreffende gemeente een zelfde bedrag verstrekt (het Brabantse model van de "doe-budgetten"). Krimp biedt ook kansen!