De veiligheidsrisico's in Zeeland zijn groot door de aanwezigheid van scheepvaart - onder meer op de Westerschelde, het kanaal Gent-Terneuzen en de Rijn-Scheldeverbinding - en van verschillende grote (chemische en andere) bedrijven, waaronder de kerncentrales in Borssele en Doel. De dreigende krachten van ‘het water’ zijn – in Zeeland wellicht meer dan elders - nog altijd voelbaar aanwezig. De provincie moet actief toezien op de uitvoering van de preventietaak die is opgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst (de RUD).

Veiligheid heeft twee componenten: preventie en de zekerheid dat er bij calamiteiten adequaat opgetreden kan en zal worden. De zorg voor preventie bij bedrijven is door de gemeenten en de provincie gezamenlijk opgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Vanuit haar functie zal de provincie actief en betrokken moeten toezien op het daadwerkelijk realiseren van de preventiefunctie van de dienst. Onder andere door te vragen om periodieke verslaglegging, en door te controleren of de dekkingsgraad van de werkzaamheden waarborgt dat de doelstelling wordt bereikt. Een periodieke rapportage aan de Staten is hiervoor een instrument dat ook het belang van de essentiële democratische inbedding van de RUD onderstreept.

De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het optreden bij calamiteiten. GroenLinks vindt dat de Veiligheidsregio minstens één keer per zittingsperiode door een onafhankelijke deskundige moet laten beoordelen of de voorbereiding op calamiteiten (op terreinen als mankracht, deskundigheid, organiserend vermogen, communicatie, materieel) in verantwoorde verhouding staat tot de risico's die er nu eenmaal zijn. Ook de rol van de commissaris van de Koning bij grote calamiteiten dient daarbij in beeld te komen. GroenLinks gaat ervan uit dat de provincie de resultaten openbaar maakt.