GroenLinks ziet grote kansen voor aquacultuur en zilte teelten, ook in het licht van de stijgende vraag naar eiwitten voor voedsel. Zeeland kan kennis en kunde exporteren als gevolg van de verduurzaming van de sector. Zo speelt ook de algen- en zeewierteelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de biobased economy.

De Zeeuwse Delta is prima geschikt als kraamkamer voor veel vissoorten en schelpdieren. Omschakeling naar duurzame vormen van visserij betekent een grote, maar noodzakelijke inspanning. GroenLinks stimuleert dit. Natuurlijk sluisbeheer werkt bevorderend voor de trek van vissen en heeft daarom tevens onze aandacht.

De schelpdiersector is van oudsher een pijler van de Zeeuwse aquacultuur. Om de internationaal erkende functie te behouden, zijn verdergaande innovatie en verduurzaming nodig. Bij de traditionele schelpdierkweek in het buitenwater zijn al grote vorderingen gemaakt, onder andere via het mossel-convenant. Verdere ontwikkeling van binnendijkse kweek is vooral van belang om vervolgstappen te maken in kweekinnovatie. Voor de provinciale overheid ligt daar een rol om het MKB te faciliteren. Dit uit oogpunt van het belang van aquacultuur voor Zeeland, en ook voor verbreding van de landbouweconomie.