hoogspanningsmast

380kV in Zeeland en Net op zee Borssele

PS behandelden op 3 juni het Statenvoorstel Rijksinpassingsplan Zuid-West 380kV-west, met brief GS 19 april 2016. GroenLinks kwam met een motie 'Leveringszekerheid Zeeuws-Vlaanderen' (die werd aangehouden - zie verderop). De bijdrage van Gerwi Temmink aan het debat:

Voorzitter,

Het Rijksinpassingsplan (RIP) ZW380kV - ooit bedacht omdat sommigen dachten dat er nog toekomst zou zijn voor een tweede kerncentrale - is een ingewikkeld dossier. GroenLinks kan het niet los zien van RIP “Net op Zee Borssele”. Goed om het hier in samenhang te bespreken.

GroenLinks heeft voor zichzelf het voorstel van de minister en de zienswijze daarop door GS en de drie gemeenten, na onderzoek door bureau D-Cision, op een rij gezet. We hebben onze conclusies ook gedeeld met de andere fracties, omdat er voor ons toch vragen resteren. Daar kom ik zo op.

GroenLinks hecht er aan hier direct duidelijk te maken dat de varianten van D-Cision, verwoord in de zienswijze, beter zijn dan het voorstel van de minister. Beter was geweest nog meer varianten te bekijken, zoals bv. de afvoer vanuit windparken op zee naar andere locaties. En een echte prijsvergelijking. Maar dat station blijkt gepasseerd.

Stroom afkomstig van de windparken moet nu worden doorgevoerd naar Tilburg. De variant om bij Rilland aan land te gaan, is helaas niet verder uitgewerkt met een kostenplaatje.

GroenLinks begrijpt dat aan land brengen bij Borssele hier beter past, omdat dan het daar al jarenlang geldende onderhoudsprobleem wordt opgelost. De meningen zijn verdeeld of dit echt zo is. In elk geval komen de zilveren en gouden variant van D-Cision meer tegemoet aan de wensen van de inwoners. Want ze gaan deels ondergronds, er komt geen mast in de Oosterschelde en bij die gouden variant kunnen de oude masten zelfs worden afgebroken, omdat de 150kV-kabel van WAP-Rilland ondergronds gaat.

En komen nieuwe hoge masten voor in de plaats met vier circuits 380kV. Een soort dubbele snelweg als een platgeslagen ring, die straks alle stroom de provincie gemakkelijk kan in- en uitvoeren. Echt alles. Van wat straks voor de kust en in Zeeland op land wordt opgewekt. Nu nog inclusief de opbrengst van de kerncentrale, maar als het aan GroenLinks ligt, komt daar z.s.m. een alternatief voor! Bovendien lopen op deze manier de beoogde klimaatdoelstellingen niet nog meer achterstand op. Iets waaraan GroenLinks grote waarde hecht.

Toch blijven er vragen bij deze oplossing.

GroenLinks ziet het als een steeklijn, een heen- en weerweg: alles kan maar op één manier Zeeland in en uit. In tegenstelling tot de rest van Nederland, waar de minister pleit voor ringen. Hoe is leveringszekerheid gegarandeerd als die kabels breken door bv. noodweer of ijsvorming?

Bovendien waarschuwt EZ in een filmpje op internet dat vier circuits 380kV naast elkaar grote nettechnische risico’s opleveren! Nog afgezien van magnetische velden met invloed op alles wat leeft. Waarom wordt dit voor Zeeland niet zo gezien? Sterker: waarom wordt dit juist gepresenteerd als de gouden oplossing? Gelden hier de bezwaren van EZ niet? Of is er een andere reden waarom dat hier toepasbaar is? GroenLinks is daar benieuwd naar.

Wat de leveringszekerheid betreft, komt Zeeuws-Vlaanderen er in de ogen van GroenLinks bekaaid vanaf. Zowel in het voorstel van de minister als in de zienswijze.

Hier is evenmin sprake van ringvorming noch van echte leveringszekerheid, als we uitgaan van de strenge normen die EZ voor de rest van Nederland hanteert. Feitelijk loopt de enige verbinding van Zeeuws-Vlaanderen op het Nederlandse net via een 150kV-kabel onder de Westerschelde. Terwijl juist daar veel grootverbruikers zitten! Industrie die aangeeft nog liever vandaag dan morgen om te willen switchen naar het verbruik van duurzame energie. En feitelijk dus smacht om aanvoer vanaf windparken op zee. Bovendien is de verbinding op het Belgische net matig tot slecht geregeld, zeker wanneer dit vergeleken wordt met Nederland-Duitsland.

Waarom accepteren GS dat Zeeuws-Vlaanderen er zo bekaaid vanaf komt? Hoe zien GS dit met de leveringszekerheid op termijn? En vinden GS het ook gewenst dat de connectiviteit met België sterk wordt verbeterd?

GroenLinks bekijkt dit soort grote dossiers en uitdagingen liever provincie-, ja zelfs landoverstijgend. GroenLinks vindt dat de energiemarkt en alles wat daar mee samenhangt alleen Europees opgepakt kan, nee moet worden! Zeker wanneer we ook alle klimaatdoelstellingen willen halen. Daarom dient GroenLinks een MOTIE in om bij de nationale regering – en via de bevoegde Nederlandse minister bij de ambtsgenoten in België – aandacht te vragen voor hoe de gewenste leveringszekerheid in Zeeuws-Vlaanderen, de noodzakelijk geachte toevoer van duurzame energie aldaar en een verbetering van de verbindingen met België tot stand gebracht kan worden. Op een manier die tekortkomingen uit het plan van de minister en de varianten daarop (op den duur) toch grotendeels opheft. Deze MOTIE dien ik hierbij in. Tot zover onze 1e termijn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B. Onderstaande motie werd aangehouden na suggestie van diverse partijen en de toezegging van de gedeputeerde om dit onderwerp te agenderen en bespreken in de commissie Ruimte.

GroenLinks stemde vóór het Statenvoorstel Rijksinpassingsplan Zuid-West 380kV-west

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MOTIE
ZW380kV en leveringszekerheid Zeeuws-Vlaanderen van het lid Gerwi Temmink

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 3 juni 2016;

Overwegende dat:

  • Zeeuws-Vlaanderen in het voorstel ZW380kV op het Nederlandse net slechts verbonden blijft via een 150kV-leiding (zowel in het plan van de minister als bij de daarop ingediende zienswijze).
  • Ook in Zeeuws-Vlaanderen Zeeuwse industriële grootverbruikers zijn gehuisvest.
  • Deze bedrijven druk bezig zijn met vergroening – ook via elektrificatie - en daarbij steeds meer gebruik willen maken van duurzame energie.
  • De connectiviteit tussen Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen matig tot slecht geregeld is, zeker in vergelijking met de energiebanen die Nederland kent met Duitsland.  
  • De verwachting is dat België op korte of lange(re) termijn gebaat is bij een sterke(re) connectiviteit met Nederland.

Spreken als hun mening uit dat:

  • Dit het moment is om aandacht te vragen voor bovenstaande punten en een handreiking te doen voor een totaaloplossing.
  • Waardoor ook over 10 jaar en verder leveringszekerheid (van duurzame energie) gegarandeerd is voor o.a. Zeeuws-Vlaanderen, de industrie daar en de verbeterde connectiviteit met het Belgische net.

Verzoeken daarom Gedeputeerde Staten:

  • Bij de verantwoordelijke Nederlandse ministers voor zowel energie als infrastructuur - plus de verschillende partijen in ons parlement - de vraag neer te leggen of en hoe Zeeuws-Vlaanderen zo direct mogelijk gebruik kan maken van energie afkomstig van windparken als gevolg van de groeiende vraag naar duurzame energie en vanwege de verbeterde connectiviteit.
  • Dit signaal via de daartoe bevoegde Nederlandse minister ook te laten horen in België.
  • Deze motie bovendien te zenden aan de drie betrokken Zeeuwse gemeenten.

En gaan over tot de orde van de dag.

………………………………    
Gerwi Temmink | GroenLinks