Gebiedsvisie Veerse Meer fase 1 afgerond

In de Statenvergadering van 10 juli kwam de 1e fase van de gebiedsvisie Veerse Meer aan de orde. Maaike Walraven, namens de fractie van GroenLinks Zeeland verwoordde ons standpunt.

Voorzitter,

Allereerst  ik wil  alle briefschrijvers bedanken voor het delen van hun zorg, als betrokken inwoners. En natuurlijk ook alle betrokkenen, veel breder dan alleen grondeigenaren, die meegewerkt hebben aan het document fase 1 van de Gebiedsvisie Veerse Meer. Een intensief proces.

We kunnen ons ook vinden in de brief van PS (d.d 19 juni) met wensen en bedenkingen en zijn benieuwd naar reactie van GS.

Voorzitter, gebleken is dat de stakeholders formule niet altijd toereikend is in een ontwikkelproces  als een Gebiedsvisie Veerse Meer. Participatie als onderdeel van  de Omgevingswet verwacht van overheden intensieve aandacht voor inwoners en hun belangen en wensen.

GroenLinks ziet e.e.a. als een gezamenlijk leerproces. Conflicten moeten ook uitgepraat worden. De verschillende belanghebbenden willen allen graag gehoord worden. In de Commissie Ruimte is door GroenLinks gevraagd om in fase 2 een oranje tafel toe te voegen. Deze vraag komt voort uit de evaluatie van het proces van de kustvisie waar leefbaarheid nauwelijks aan de orde was. Burgers moeten mee kunnen denken over de gebiedsvisie Veerse Meer.   

vraag: Wij denken dat de toevoeging van de Oranje tafel van meerwaarde is. Graag een reactie van de gedeputeerde?

Antwoord gedeputeerde: ook bewoners zullen bij de tweede fase betrokken worden.

Vraag: En we willen graag horen van de gedeputeerde of de Gebiedsvisie Veerse Meer ,als Natura 2000 gebied MER -plichtig is? Zo ja, wanneer start u deze dan ?

Antwoord: gedeputeerde antwoordt dat als de gebiedsvisie klaar is er een MER ingebouwd is.

In  het document fase 1 staat dat het geen kwestie is van alles op slot zetten! U gaat er van uit dat gemeenten e.a. zullen  handelen in de geest van fase 1 ,maar is dat voldoende tussentijdse  borging?  

We willen voorkomen dat de lange lijst van genoemde pijplijn-projecten het verdiepingsproces in de 2de fase extra zal belasten en stellen. Wij willen dat de projecten in hun totaliteit qua nut en noodzaak bekeken worden en later besloten wordt of ze doorgang kunnen vinden. 

Onze zorg  werd verwoord in de motie Veerse Meer Visie van SP, D66 en 50Plus, die we met hen ingediend hebben.

De gedeputeerde reageert op de motie dat het overgangsrecht nu voorkomt dat er wilgroei ontstaat. 1 augustus is een datum waarop alle projecten een status zullen hebben, rood (nee), oranje (misschien) en groen (doorgang). Maar die invulling is na 1 augustus aan de betreffende gemeenten.

De motie werd verworpen.