Samenwerking met anderen (gemeenten, waterschap enz.) is nodig om tot resultaat te komen. Wil je dergelijke documenten leesbaar maken is minder wollig taalgebruik broodnodig. GroenLinks vindt voortgang in maatschappelijke opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, slimme mobiliteit en de omgeving van groot belang. Hieronder  kunt u lezen wat Gerwi Temmink namens de fractie aangekaart heeft. 

Jaarrekening 2020

Voorzitter, 

Aan de orde de jaarrekening van de  provincie Zeeland over 2020. Oftewel de verantwoording van wat is er vorig jaar bereikt is. Tekstueel en cijfermatig. Laat ik de bijdrage van GroenLinks beginnen met een cijferreeks: 190 - 200 - 220 - 260.

En een vraag voor u en liefhebbers van cijferpuzzels: wat zou het volgende getal in de reeks moeten worden?

Ik gun u enige bedenktijd. Die gebruik ik om deze getallen te duiden: ze staan voor het gestaag oplopende aantal bladzijden uit de jaarrekeningen van 2017 t/m deze van 2020. GroenLinks constateert hierbij een omgekeerd evenredige ontwikkeling aan die van de begroting. Sinds de zero based operatie in 2016 is die nl. helder onderverdeeld in maatschappelijke opgaven, grote projecten en vaste programma’s met concrete doelen.

Helaas ontbreekt die helderheid voor de fractie van GroenLinks bij het doornemen van de teksten. In plaats van te laten zien wat daadwerkelijk bereikt is zijn ze vaak doorspekt van processen. Die gevolgd zijn of nog verwacht worden. Nog eens netjes herhaald  in de voorjaarsnota. Wat te denken bijvoorbeeld van blz. 35: “De afspraken vanuit de kustvisie over concrete gebiedsvisies, recreatieve ontwikkelingen en projecten zijn verder juridisch geborgd in relatie tot de nieuwe Omgevingsverordening.” De praktijk leert dat de nieuwe Omgevingsverordening langer op zich laat wachten en dat die gebiedsvisies er nog lang niet zijn. 

VRAAG: Voor GroenLinks is dit een te wollig taalgebruik. Verwacht GS werkelijk dat mensen zoiets ervaren als een vordering van afspraken uit de kustvisie?

Ander voorbeeld. De afspraak met de RUD en DCMR dat in ieder geval de BRZO-inspecties in 2020 gepubliceerd zouden worden op een website kon niet worden waargemaakt. Het verzamelen van informatie lukte niet. Dan schuiven we dat maar door naar begin 2022.

Natuurlijk heeft GroenLinks begrip voor het feit dat corona van grote invloed is geweest op tal van onderdelen. Diverse Zeeuwse sectoren voelen en voelden die effecten. Toch een vraag aan GS:

VRAAG: zou een deel van de niet behaalde doelen voort kunnen komen omdat Zeeuwse overheden en partners (nog) niet op 1 lijn zitten? Dat wordt toch al duidelijk rond bijvoorbeeld de visies op ‘t Veerse Meer en de RUD? Wat wil GS hier aan doen?

GS ging nadrukkelijk in op de opmerkingen over de RUD, Omgevingsverordening en de partners daarbij. Men houdt gemeenten aan afspraken uit die verordening en veronderstelt nog altijd iedereen aan boord te hebben op weg naar gedragen toekomstvisies voor het Veerse Meer en de RUD. De gedeputeerde is ervan overtuigd dat GroenLinks bovenop deze ontwikkelingen zal blijven zitten. Zo kent hij ons.

Kijken we naar een belangrijk controle-onderdeel van de verantwoording, het cijferdeel voorzitter, dan zijn we als fractie snel klaar. Die kloppen als een bus. Ruim 20 miljoen overhouden op een begroting van 320 miljoen is weliswaar veel, maar vanwege corona en doorlopende opgaven kan GroenLinks akkoord gaan dit positieve resultaat op te delen in 10,5 miljoen voor de Algemene Reserve, 9 miljoen voor de Bestemmingsreserve en 0,6 miljoen voor de egalisatie reserve onderhoud gebouwen. 

GroenLinks is blij met de beantwoording van de technische vragen, dank daarvoor. En met de verklaring van de accountant. Niet alleen omdat de verantwoording voldoet aan de getrouwheid en rechtmatigheid, maar ook omdat zij komt met aanbevelingen. Met name het advies korter en bondiger te formuleren en dubbelingen te voorkomen spreekt ons aan. Bovendien adviseert zij nadrukkelijk om een voorziening te creëren om de aandelen Evides in publieke handen te krijgen. 

VRAAG: Wat gaat GS met name met deze 2 aanbevelingen van de accountant doen?

GS neemt zich onze opmerkingen aangaande het wollige taalgebruik en de weinig concrete resultaatbeschrijving ter harte. De aanbevelingen van de accountant worden overgenomen. 

 

Voorjaarsnota 2021

Voorzitter,

Ondertussen zijn we aanbeland bij de voorjaarsnota, geldend als de opmaat naar de nieuwe begroting.  Mijn fractie onderschrijft de insteek te blijven inzetten op voortgang in maatschappelijke opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, slimme mobiliteit en de omgeving. 

Zichtbaar Zeeland komt later deze vergadering aan de beurt. Het belang van op 1 lijn komen met alle partners is o.i. van kardinaal belang. Pas dan kunnen strategieën concreet uitgewerkt worden. Betrek bij die vorderingen PS aub! 

We lezen in de voorjaarsnota dat ook na corona de neuzen wederom gericht dienen te zijn op de regionale economie, gangbare landbouw en het toerisme. Aansluitend bij de huidige praktijk. GroenLinks ziet andere uitdagingen. Wij worden warm van een betere balans tussen ecologie en economie en gaan zeker mee in meer aandacht voor welzijn en leefbaarheid als het gaat om de Zeeuwse samenleving. Benut die kansen en begin met een aantal pilots. Ik kom zo met een paar voorbeelden.

Zoomen we in op de energietransitie, dan bereidt GroenLinks zich voor op de discussie over een Zeeuwse RES2.0. Niet voor niets zetten de EU – en Rutte - in op 55% reductie. Daarom zijn wij mede-indiener van een motie van de PvdA. Wij denken dat het goed zou zijn als we aan de hand van cijfers en kwantificeerbare prestaties laten zien dat de doelen ook in Zeeland aangescherpt moeten worden. De verschillende uitwerkingsplannen kunnen daarmee geactualiseerd worden. Wij zouden sowieso graag zien dat we als PS op de hoogte worden gehouden van die diverse uitvoeringsplannen voortvloeiend uit de RES 1.0. 

VRAAG: Kan GS dat toezeggen?

GS: jazeker. Terecht punt. Waarschijnlijk komt er nog voor de zomer een brief naar PS met de huidige stand van zaken. De motie haalde het niet: in je eentje kan je als provincie de streefpercentages niet aanpassen, maar erkenning noodzaak groeit.  

Om het draagvlak te behouden ziet GroenLinks veel in een open dialoog met burgers over de energietransitie. Een burgerberaad voor zo’n RES 2.0 lijkt ons zinvol. Met de komst van het Delta Kenniscentrum zou GroenLinks willen inzetten op innovatieve kansen van andere opwekkers van duurzame energie naast die van zon, wind, water. Nu Rijk en de Tweede Kamer onlangs op zoek gegaan zijn naar locaties voor energie uit zeewier, lijkt dit mijn fractie een kans die wij nu moeten grijpen. Mee eens? 

De CO2-uitstoot moet omlaag. Evenals de stikstofdepositie. Industrie, landbouw en mobiliteit dienen allemaal hun steentje bij te dragen. De Europese subsidies hiervoor nemen toe. Van de week nog een nieuwe erbij. Zeeland maakt hier meer gebruik van, maar onderzoeken tonen aan dat hier nog meer kansen liggen. Zo hoopt en verwacht GroenLinks dat er bij de nieuwe begroting ruimte gevonden wordt voor de realisatie van een pilot voor een rendabel voedselbos. Een oplossing die ook nog eens bijdraagt aan een betere bodemstructuur, waterhuishouding en biodiversiteit. 

VRAAG: Kan GS al helderheid bieden dat er in het najaar daadwerkelijk een informatiebijeenkomst komt over voedselbossen n.a.v. dit initiatief van GroenLinks?

GS: ja in het najaar fysiek. En 30 juni a.s. een digitale opwarmer. Inschrijven kan al.  

Bij de uitwerkingen rond de milieudienst, de bosvisie, de slimme mobiliteit en andere voorzieningen zal GroenLinks scherp blijven opletten of een en ander ten goede komt aan onze Zeeuwse samenleving. En voor iedereen betaal- en bereikbaar blijft. Mede daarom zijn we mede-indiener van een aantal moties.

Ik sluit af voorzitter. Met de constatering dat ook de makers van kunst en cultuur op achterstand zijn geraakt door corona. Cultuurlocaties – en niet alleen die in de grote steden – en vrijwilligers in die sector hebben veel last gehad. De provincie kan hier een extra helpende hand bieden en GroenLinks ziet die graag terug in de begroting. 

Tot slot. Heeft u het antwoord al op de vraag wat het volgende getal zou moeten worden? 340. Desgewenst volgt de uitleg nadien. Wat GroenLinks betreft houden we dit aan als streefgetal voor de bladzijden van jaarrekening en begroting samen.

GroenLinks heeft ingestemd met de jaarrekening 2020 en de voorjaarsnota 2021.

3 moties waarvan wij mede-indiener waren zijn aangenomen: Zeeland inclusief (normen voor o.a. busstations moeten overeenkomen met VN verdrag rechten van personen met een handicap), geschenkhuizen watersnoodramp beschermen en stimuleringsregeling leegstaande panden hergebruiken vervolgen.