Kadernota Economische Agenda 2.0

Op de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 6 november: de Kadernota Economische Agenda 2.0. De looptijd van de huidige Economische Agenda eindigt op 31 december 2015. GS stellen voor de lopende agenda te verlengen met één jaar en de Kadernota 2.0 vast te stellen. Daarbij zijn vier opgaven geformuleerd: * transitie naar een circulaire economie; * demografische uitdagingen/vestigingsklimaat; * stimuleren innovatie; * benutten  en versterken beleving en imago van Zeeland.

Lees de bijdrage van Gerwi Temmink:
 

GroenLinks ziet deze nota als leidraad om de Zeeuwse economie te stimuleren. Wij stellen als PS daarvoor nu de kaders.

Het is goed om ons vooral te richten op die onderdelen waarop we als provincie invloed hebben, en daarbij aan te sluiten op landelijke en Europese doelstellingen.

De provincie is niet meer automatisch de pinautomaat. We moeten onze kracht als verbinder gaan gebruiken als katalysator. GroenLinks spreekt dan ook liever van vier O's in plaats van drie: naast overheid, ondernemers en onderwijs ook maatschappelijke organisaties. Laten we deze gebruiken als sparringpartners. Kan de gedeputeerde toezeggen deze vierde 'O' ook mee te nemen? [Reactie gedeputeerde De Bat: de maatschappelijke organisaties worden komende week uitgenodigd, dus hier zijn GS al mee bezig.]

Als Statenlid heb ik in het door eerdere sprekers al aangehaalde jeugddebat van 22 oktober jl. toegezegd graag een verbindende rol te willen spelen. Tussen vertegenwoordigers vanuit het Zeeuwse bedrijfsleven en onderwijs enerzijds, en één digitaal platform van de jongeren anderzijds. Zij willen daar een plek vinden om op passende wijze vraag en aanbod op elkaar af te stemmen voor een stageplaats. Daarop kwamen enthousiaste reacties en een begin hiermee is gemaakt. Wordt vervolgd.

GroenLinks pleit voor continuering van de ontwikkeling van de biobased en circulaire economie. In hergebruik liggen kansen, stap voor stap. Bedrijven zetten ook steeds meer daarop in. Idem met de landbouw: verduurzamen! De ideeën van GroenLinks over nog meer asfalt en meer bebouwing langs de kust zijn bekend.

GroenLinks heeft in de commissie al gezegd dat we ook nog veel meer kunnen en moeten doen met duurzame energie. We hebben hier zon, wind, water, getij etc. Daar liggen kansen op nieuwe banen. Die liggen er ook bij het terugdringen van het energiegebruik: isolatie van woningen, zonnepanelen op daken.

GroenLinks vindt dat de provincie meer kan en moet sturen, op bedrijventerreinen etc. Dit heb ik ook al gezegd in de commissie. GroenLinks vraagt niet alleen aandacht voor cijfers en centen, maar ook voor de mensen! Daarom zijn wij mede-indiener van de motie sociaal ondernemen met ChristenUnie, SP en 50PLUS, die wordt toegelicht door de CU.