Hieronder leest u het betoog wat Gerwi Temmink namens onze fractie hield. Ook ziet u de motie die we daarover ingediend hadden. 

Voorzitter,

Klimaatveranderingen houden ons bezig. In elk geval sinds de akkoorden van Parijs. Niet voor niets bereiden 40 wereldleiders gisteren en vandaag de volgende klimaattop alweer voor. De uitstoot van broeikasgassen zal verder omlaag moeten. GroenLinks heeft daar al meermaals op gewezen. Ook in Europa heeft onze premier dit bepleit en de EU stelde vorige week het doel voor 2030 inderdaad scherper: geen 49% reductie van CO2, maar 55%.

Vandaag gaat het vooral om hoe we in Zeeland zo goed mogelijk kunnen inspelen op de gevolgen van die geconstateerde veranderingen. Want ja, het is voor praktisch iedereen helder dat we ook in onze provincie te maken hebben met meer wateroverlast, droogte en hitte. De maatregelen daarvoor dienen verder te gaan dan eerste aanzetten als je tuin vergroenen of een waterbassin plaatsen bij je bedrijf. Hoe sterk GroenLinks dergelijke initiatieven ook toejuicht. 

Tijdens de commissievergadering heeft de fractie van GroenLinks al geconstateerd dat de voorliggende strategie inderdaad aan de hand van 8 uitgangspunten op diverse terreinen veel meer opties aanreikt: rond de infrastructuur, de natuur, de landbouw, bebouwd gebied en de recreatie bijvoorbeeld. Overkoepelend ook nog met het oog op overstromingen. 

GroenLinks heeft in de commissie aangegeven dat het stuk gedegen in elkaar steekt.

Maar eveneens dat juist deze grote maatschappelijke opgave niet op zichzelf gezien kan worden. De link naar de Omgevingsvisie wordt weliswaar voorzichtig aangehaald door te stellen dat deze klimaatadaptatiestrategie samen met de energietransitie de 4e bundel van die visie vormt. GroenLinks gaat vandaag noch bij de Omgevingsvisie noch bij deze behandeling van de klimaatadaptatiestrategie nader in op die energietransitie, wetende dat we later hierover nog een extra vergadering zullen krijgen. Maar van groot belang is zij wel in dit kader. Alles hangt met alles samen.

Gelukkig is echter de wens van mijn fractie om die samenhang en alle dwarsverbanden met andere grote maatschappelijke opgaven wel sterker naar voren te laten komen is nadrukkelijk opgenomen in de brief met aanvullende wensen op dit stuk richting GS. Net als een andere wens – namelijk om ook aandacht te hebben voor bodemdaling als effect van klimaatveranderingen – meegenomen wordt. 

Hoewel de fractie van GroenLinks later benieuwd is naar de definitieve uitwerking, zal het u niet verwonderen dat zij voornemens is straks in te stemmen met het Statenvoorstel en de genoemde brief met wensen. Op voorwaarde dat GS daaraan gevolg zal geven. 

VRAAG: Kan GS dit bevestigen?

Reactie GS: dat is wel de intentie ja. We nemen ze allemaal als zodanig mee. Maar u moet wel beseffen dat dit een van de grote maatschappelijke opgaven is, die we samen met anderen hebben op te lossen in een netwerkconstructie. 

Tot slot voorzitter: nog 1 aspect dat de fractie van GroenLinks in dit tussenstadium nog eens met klem wil benadrukken.  Namelijk dat het van het grootste belang is dat er goed gecommuniceerd wordt over zowel dit concept als de wensen. Om de bewustwording en het draagvlak te vergroten!

Immers dit stuk gaat na de raadpleging van de stakeholders rond de zomer net als dat van de Omgevingsvisie ter inzage gelegd worden voor iedereen die daar belang bij heeft. Bedrijven, belangenbehartigers, instellingen en individuen. Dat is goed. De provincie gaat er niet alleen over en klimaatveranderingen raken ons allen.

Aansluitend bij de wens van PS om na de definitieve vaststelling e.e.a. te kunnen monitoren en evalueren, dient de fractie van GroenLinks een motie in met als strekking dat de effecten bij het uitvoeringsbeleid van de klimaatadaptatie – voor zover die onder de provincie vallen – zo concreet mogelijk worden bijgehouden en vermeld voor in ieder geval de broeikasgassen. Ik dien die motie nu in, mede namens de Partij voor de Dieren, 50PLUS en D66. 

Uiteindelijk hebben we de motie ingetrokken na overleg met de mede-indieners. Dit omdat we de toezegging van de gedeputeerde binnen hadden waarin zij stelt dat GS in ieder geval binnen de eigen provinciale organisatie inderdaad meer aandacht zal moeten besteden aan de concretisering van de effecten die verwacht mogen worden van maatregelen. In een speciale klimaatparagraaf bij toekomstige uitvoeringen van beleid in deze. Stimuleren om dit ook bij andere overheden gedaan te krijgen vond GS een stap te ver in de directieve richting, daar paste zij voor. 

GroenLinks heeft ingestemd met de brief met aanvullende wensen en met het voorstel voor de concept klimaatadaptatiestrategie Zeeland.