Motie e-noses: aangehouden

In de Statenvergadering van 6 november diende GroenLinks bij de begrotingsbehandeling met steun van SP en 50PLUS een motie in om e-noses te plaatsen op zowel de Oosterschelde als de Westerschelde, Natura 2000-gebieden. Zeeland laat namelijk het ontgassen op open water toe, waarbij benzeen(houdende) dampen vrijkomen die tien keer schadelijker blijken voor het milieu en de gezondheid van mens en dier dan tot voor kort werd aangenomen. Op 7 juli stelde GroenLinks vragen over het ontgassen op open wateren; GS geven nog altijd de voorkeur aan het (inter)nationaal regelen van het verbod op ontgassen.

De motie werd aangehouden, in afwachting van de uitkomsten van overleg van gedeputeerde De Reu met 'de buren'. Toelichting: zie verderop.

Motie: E-noses

van de leden Gerwi Temmink (G), Sylvia Tuinder (SP) en Willem Willemse (50PLUS) - ontvangen: 3 november

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 6 november 2015;

Gelet op het gegeven dat:

 • De provincie Zeeland ontgassen op haar open wateren zoals de Westerschelde en Oosterschelde toelaat.
 • Van deze ontsnappingsroute om te ontgassen op Zeeuwse wateren volgens deskundigen door een toenemend aantal schepen gebruik gemaakt wordt.
 • Vrijkomende benzeen(houdende) dampen 10x schadelijker blijken voor het milieu en de gezondheid van mens en dier dan tot voor kort werd aangenomen.
 • Betrokken wateren voor een groot deel behoren tot Natura2000-gebieden.
 • Het college van GS op vragen van GroenLinks heeft geantwoord te willen wachten op landelijk beleid in deze (waarvan effecten dus ook nog jaren op zich laten wachten).
 • Het college van GS economische ontwikkelingen toejuicht, maar alleen in combinatie met een gezonde en veilige leefomgeving (blz. 29 programma milieu uit de begroting) en speerpunten hanteert voor metingen en controles op luchtkwaliteit, lozingen etc. (blz.30).

Overwegende dat:

 • Met ingang van 2016 naast Noord-Brabant, Zuid-Holland – met de havens van Moerdijk en Rotterdam - ook Antwerpen overstapt naar het verplicht ontgassen aan de wal en er daardoor nog meer schepen zullen ontgassen op Zeeuwse open wateren.
 • Vooruitlopend op landelijk beleid er straks overal e-noses noodzakelijk (b)lijken te zijn.
 • De kosten van één e-nose variëren tussen 1.500 en 2.000 euro per stuk; inclusief het aanleggen van een registratienetwerk zijn de jaarlijkse kosten te overzien en kunnen wellicht in samenwerking met andere (mede) verantwoordelijke instanties als RWS gevonden worden en/of binnen de begroting milieu dan wel uit meevallers uit de septembercirculaire.

Spreken als hun mening uit:

 • Dat meten weten is en dat de provincie minimaal datgene moet doen dat noodzakelijk is om de beoogde controles op luchtkwaliteit en lozingen waar te maken in het belang van het milieu en de gezondheid van mens en dier.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

 • Minimaal vijf e-noses te plaatsen op zowel de Oosterschelde als de Westerschelde met bijbehorend registratienetwerk.

En gaan over tot de orde van de dag.

Gerwi Temmink (GL), Sylvia Tuinder (SP), Willem Willemse (50PLUS)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gedeputeerde De Reu over de motie: Wij hebben ons laten informeren. Daaruit blijkt dat e-noses geen oplossing bieden: ze kosten veel geld en ze voldoen niet, want ze meten geen benzeen. Als je kijkt naar de vaarroutes in Zeeland zou je er heel wat nodig hebben. Er komt een landelijk verbod; dit zal neerkomen op administratief toezicht.” Gedeputeerde zegt toe met ‘de buren’ te zullen bespreken in regulier overleg, zo mogelijk vóór 1 januari, wat dit gaat helpen als je niet kunt handhaven. Intussen ontraadt de heer De Reu de motie.

GroenLinks is van mening dat tien e-noses wellicht te weinig is, en dat de kosten oplopen is waarschijnlijk zo. Van de andere kant: nietsdoen betekent dat Zeeland een prachtige ontsnappingsroute is voor schepen. Bovendien: ook andere provincies als Gelderland, Utrecht en Noord-Holland zijn er mee bezig. Zeeland mag in de ogen van GroenLinks – en deskundigen en andere belanghebbenden – niet de enige provincie zijn die hier niets aan doet.

In overleg met mede-indieners van de motie besluit GroenLinks daarom de motie aan te houden, in afwachting van de uitkomsten van overleg met ‘de buren’.