Vragen ontgassen gevaarlijke stoffen

Op grond van internationale wetgeving werkt het ministerie van I en M hard aan een verbod op ontgassingen van gevaarlijke, vluchtige stoffen uit schepen op open water in Nederland. Ontgassen is nodig om restanten uit het ruim te verwijderen na het lossen. Vaak gaat het om benzeen(houdende) gassen, waarvan eind vorig jaar nog is aangetoond dat deze 10x zo gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen dan eerder werd aangenomen. Bovendien laat ingeademde benzeen zich niet meer afbreken; er is sprake van een stapeleffect in iemands lijf.

GroenLinks fractievoorzitter Gerwi Temmink stelde op 10 juni jl. vragen aan GS (verderop de antwoorden, en zie ook het blog over dit onderwerp en de motie e-noses) De fractie van GroenLinks was niet tevreden met de beantwoording. Eind 2015 vroeg Statenlid Gerwi Temmink met een motie om meer inzet van de provincie. Gedeputeerde Ben de Reu zegde toe bij andere provincies te zullen informeren. Begin 2016 meldde de gedeputeerde dat Zeeland meedoet (en meebetaalt) aan onderzoek naar het tegengaan van ontgassen in onze provincie.
 

- vervolg toelichting -

Vorig jaar tekende I&M een convenant met het bedrijfsleven, de haven van Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Brabant dat daar dit ontgassen alleen nog maar aan de wal mag plaatsvinden. De schepen zijn op grond van internationale regels al verplicht te investeren om het ontgassen aan wal mogelijk te maken. De ondertekenaars van het convenant hebben dit ook gedaan. Per 1 januari 2015 wordt er daarom in ZH en Noord-Brabant ook niet meer op open water ontgast.

In Zeeland is dit nog wel het geval, onder meer omdat bedrijven niet beschikken over walinstallaties. Volgens RWS behoren schepen ontheffing voor dit ontgassen op de Westerschelde en Oosterschelde aan te vragen - N.B. beschermd Natura2000 gebied! – maar gebeurt dit slechts zelden. Terwijl er volgens GroenLinks toch meerdere malen per week ontgast wordt op open water. De fractie van GroenLinks acht dit en voor de volksgezondheid en voor de natuur/het milieu (te) gevaarlijk. Daarom:

 1. Is het College van GS bekend met het ontgassen van schepen op open wateren in Zeeland, waarbij gevaarlijke benzeen(houdende) stoffen vrijkomen?
  Ja.
 2. Worden er metingen gedaan naar concentraties van deze gevaarlijke stoffen?
  Nee, wel worden op twee punten in de provincie metingen verricht naar gevaarlijke stoffen door het RIVM (Philippine en Zierikzee). De meetpunten meten echter geen concentraties benzeen(houdende) stoffen.
 3. Zo ja, hoe hoog zijn die concentraties dan en overschrijden die de internationale norm? Zo nee, is het college bereid hier metingen naar te laten verrichten?
  Niet bekend is hoe hoog de concentraties zijn en of er sprake is van een overschrijding van een internationale norm. Meten is een taak van de Rijksoverheid (RIVM). Op dit moment heeft het college niet besloten metingen te verrichten.
 4. Natuur valt vanaf 2015 helemaal onder verantwoording van de provincie. Ziet het College het als haar taak om De Oosterschelde als Natura2000 gebied afdoende te beschermen tegen de gevolgen van het ontgassen met gevaarlijke benzeen(houdende) stoffen?
  Op grond van de natuurwetgeving kan de provincie hier geen aanvullende eisen aan stellen.
 5. Is het college bereid te werken aan een verbod op ontgassen net zoals de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland dit hebben gedaan, samen met bedrijfsleven, havens en I&M? Zo ja, m.i.v. wanneer? Zo neen, waarom niet?
  De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben per 1 januari een verbod op varend ontgassen van benzeen opgenomen in de Provinciale milieuverordening (PMV). Ons is niet bekend of dat na overleg met het bedrijfsleven is gedaan. Wel hebben verschillende partijen (Schuttevaer, CBRB, VNCI enEVO) een zienswijze ingediend naar aanleiding van het in de PMV opgenomen verbod.

  De landsadvocaat heeft aangegeven dat het niet zonder meer vast staat dat een provincie of gemeente de mogelijkheid heeft om een ontgassingsverbod vast te stellen. Het ministerie van I&M heeft in de  beantwoording van de Kamervragen van 12 maart 2014 het volgende aangegeven:

  'Bij de bestaande regelgeving met betrekking tot ontgassen is er naar mijn oordeel geen ruimte om bij gemeentelijke of provinciale verordening het varend ontgassen te verbieden.' Tevens is de handhaving van een verbod in een PMV op dit moment erg lastig, ook zal Rijkswaterstaat geen medewerking verlenen voor handhaving van een dergelijk verbod.

  Op dit moment is internationale regelgeving (verbod) in de maak. Eind december wordt het CDNI (scheepsafvalstoffen) verdrag gewijzigd, daarna wordt de nationale wetgeving er op aangepast. Het internationaal
  verbieden van ontgassen heeft veel voordelen: het zorgt voor een level playing field; gewenst vanuit de binnenvaartbranche, de kosten voor ontgassen aan de wal komen op rekening van de verlader en niet op kosten van de individuele schipper. Daarnaast is het verbod beter te handhaven. Daarom geeft het college de voorkeur aan het (inter)nationaal regelen van het verbod op ontgassen.

Gerwi Temmink,
Fractievoorzitter / Statenlid GroenLinks

In de media:
PZC: Provincie gaat lozen benzeen niet verbieden
Omroep Zeeland: Provincie: geen verbod op ontgassen benzeen
Omroep Zeeland: Ontgassen benzeen gevaarlijk voor  Zeeuwen
Telegraaf: Ontgassen benzeen gevaarlijk voor mensen
Totaaltrans.nl: GroenLinks wil einde aan ontgassen binnenvaart in Zeeland
kassa.vara.nl: Ontgassen benzeen gevaarlijk voor mensen
PZC: GroenLinks wil ook in Zeeland verbod op ontgassen tankschepen

 

[N.B. het schip op de foto heeft niets te maken met de inhoud van dit artikel.]