Voorzitter,

We mogen elkaar feliciteren want er is een nieuwe Zeeuwse Omgevingsvisie. Een visiedocument als een spoorboekje met doelen op weg naar 2030 en met vergezichten naar 2050.  De omgevingsvisie dankzij de inzet van veel mensen en niet zonder het  ondersteunend team van ambtenaren. Dank daarvoor en ook voor de handige leeswijzer. Dat hielp enorm om zoveel tekst te verwerken!

Een boekwerk in twee delen, in deel A een korte krachtige samenvatting over de gestelde ambities tot 2050 en in deel B de strategische doelen gericht op uitvoering met acties geschetst tot 2030. En hoe waardevol allemaal, onze verwachting is ook dat veel van de doelen en acties de komende 10 jaar zullen  worden herschreven. Want de opgaven voor Zeeland zijn niet mis!

De klimaatambities, de energietransitie en klimaatadaptatie, zijn belangrijke bouwstenen bij het terugdringen van CO2 en op weg naar CO2 neutraal in 2050, een thema actueler dan ooit! Dat betekent niet perse dat GroenLinks nu kernenergie omarmt, integendeel.

Citaat: emissie (CO2 neutraal in 2050) en klimaatadaptatie. Hoe groot de effecten exact zullen zijn, is afhankelijk van de wijze waarop en mate waarin er uitvoering wordt gegeven aan de geformuleerde acties.

Nu ook de rijksoverheid inzet op het terugdringen van steun aan fossiele   projecten zullen we vaart moeten maken met verdere verduurzaming en de uitvoering van RES1.0  en deze doorontwikkelen met concrete stappen, ook voor onze inwoners.

Ook de fractie van GroenLinks kan zich vinden in de kernkwaliteiten van Zeeland – genieten en opladen, waarderen en beschermen van het Zeeuwse landschap, verbonden voelen met historie, met passende werkgelegenheid en  kansen voor iedereen. 

Maar aan een Zeeuwse omgevingsvisie op papier hebben we niet genoeg! Daarom is de  uitvoering minstens zo belangrijk en niet alleen in provinciale handen. Veel thema’s betekenen vooral samenwerken om gestelde doelen en ambities te behalen! En u hebt ons hierover rapportage beloofd, prima.

Wij zijn voor het behoud van de kernkwaliteiten van onze provincie en dan past daar terughoudendheid en niet meer pijplijnprojecten in kwetsbaar landschap of nog meer verblijfsrecreatie. 

En voorzitter, hoe is nu gesteld met onze boekenkast? Welke boeken missen we nog? Gaan we ook een gebiedsvisie Deltawateren maken? 

Laten we ons ook houden aan de afspraken van de Zeeuwse kustvisie. U mag erop rekenen dat GroenLinks hier de vinger aan de pols zal houden.

De Participatie.  Wij zijn niet ontevreden over het participatieproces en er is veel werk verzet in tijden van corona. Toch verwachten bij een volgend beleidsthema graag  een participatievoorstel voorafgaand aan het proces. De gedeputeerde heeft al eerder toegezegd extra aandacht te hebben voor de aanpak van het  participatieproces! Wij wachten het af.

In deze agenda van de Staten met ingekomen stukken: de informatieve brief met aanbevelingen van de UCR over de resultaten over het onderzoeksproject  Zeekraal gericht op de RES. Ook wij willen daarom deze brief agenderen voor de commissie Bestuur.

En over de reactie van GS  op de  aanbevelingen van de  MER-commissie.

Wij zijn nog niet echt overtuigd dat uw keuze voor de Beste Keuze Hulp het alternatief voor milieueffectrapportage bij grote projecten en programma’s kan zijn. En die methode zal ook nog nader worden uitgewerkt. Onze vraag : krijgt de Beste Keuze Hulp een plaats in de nieuwe verordening?

We kunnen de Commissie volgen als zij spreekt over tekortkomingen en daarbij  b.v. wijst op de ruimtelijke effecten die onvoldoende inzichtelijk worden gemaakt en dat de kernkwaliteiten van Zeeland niet SMART genoeg zijn gedefinieerd. U denkt daar op dit moment anders over. Wellicht dat we de komende jaren gaan merken wie er gelijk had.

Het overzicht in het milieueffectrapport laat zien wat het betekent als de beleidsdoelen/ambities niet worden behaald. Met nu wel een  0-meting en een mooie uitgangspositie bij monitoring van de uitvoeringsacties genoemd in     deel B. 

Bij de aanpassing van aanbeveling 5 noemt u nog het monitoringsplan. Daar is onze fractie dan wel weer nieuwsgierig naar of is dat enkel voor interne gebruik?

Belangrijk is het om duidelijk te zijn over de kaders zodat deze de omgeving , inwoners en overheden ook houvast te bieden bij nieuwe initiatieven en plannen. En over het juridische toetsingskader voor deze visie, de Omgevingsverordening,  komen we nog te spreken. 

In het Statenvoorstel staat een vetgedrukte tekst: waaraan kunnen we zien of alles is bereikt?  ons antwoord is nu: voorlopig  biedt de visie voldoende houvast om breed samen te werken aan de Zeeuwse ambities ! 

De officiële terinzagelegging betrof 30 zienswijzen uit de Zeeuwse samenleving. Mooi dat zoveel mensen en  organisaties hun standpunt kenbaar hebben gemaakt. Wij menen dat de beantwoording van GS duidelijk is en kunnen daarmee instemmen. 

Tot slot

De fractie van GroenLinks wil graag uw aandacht voor de motie “Gezond en Veilig wonen in Zeeland”. Wij menen dat we het probleem van mensen (een onbekend deel van de bevolking) in Zeeland die last hebben van toenemende stralingsbelasting en die niet vermindert met de tekst zoals op pag. 33. in deel B. We willen met de motie bereiken dat dit probleem van deze inwoners beter in kaart wordt gebracht door de provincie Zeeland zodat gerichte maatregelen mogelijk worden.