In de Statenvergadering van 11 februari werd het onderzoeksrapport over woonbeleid van de Rekenkamer besproken. Hieronder leest u de samenvatting van het betoog ons Statenlid Maaike Walraven namens de fractie. 

Voorzitter,

Wij willen dank zeggen voor de rapportage van de Rekenkamer. We vinden het een keurig rapport en we hechten vooral aan de aanbevelingen die in het rapport zijn gedaan. Wellicht is het rapport te laat of te vroeg maar het is wel zo dat er is intussen een nieuw kabinet is met nieuwe doelstellingen op het gebied van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening. Wij zijn dan ook benieuwd hoe deze kabinetsdoelstellingen worden vertaald naar Provinciaal Zeeuws niveau. Hoe ziet de gedeputeerde dat ? En wie gaat dit doen en wanneer?

Wij zien aanbeveling 1 uit het rapport van de Rekenkamer “Maak van wonen een Thema” als één van de belangrijkste aanbevelingen (zie:  pag.69 .5.3 uit het rapport;  Informatie en betrokkenheid van Prov. Staten).

Voor ons betekent dit: in de begroting de doelen, indicatoren, budgetten en de uitvoering helder maken. Rapporteer over resultaten van de uitvoering. Dit lijkt ons een goed instrument om als PS het Provinciaal Woonbeleid beter te kunnen “sturen”. 

In de commissie hebben we het al eerder genoemd:  Maak een beleidsnota zodat duidelijk wordt hoe er de komende jaren uitvoering  gaat worden gegeven aan de doelstelling van de vastgestelde Zeeuwse Omgevingsvisie. Doel: in 2040 wonen alle inwoners 100 % naar hun “zin“ in Zeeland.

En over het dictum , het amendement van de VVD en andere fracties. Het blijft  de vraag of we met  dit dictum meer en sneller woningen gaan bouwen. Bouwen we wel juiste  woningen voor doelgroepen zoals starters, spoedzoekers, daklozen en arbeidsmigranten? En leidt dit nieuwe dictum tot de gewenste verduurzaming van het woningbestand in de provincie Zeeland?

We vinden in de aandachtspunten 2 en 3 uit het dictum, de opdracht tot onderzoek wel te begrijpen, echter de voorstellen onder punt 4 en 5 van het amendement gaan wat onze fractie betreft nu te ver, omdat uniformiteit het maatwerk dat nodig is, wel eens in weg kan zitten bij  de regionale plannen. 

We zullen dan ook niet met het voorgestelde nieuwe dictum instemmen. Ook al omdat we dit rapport en de  genoemde aanbevelingen al zien als goede stap op weg naar een effectievere sturing van PS in het provinciaal woonbeleid.

We volgen als fractie nu liever de ingezette koers van GS en natuurlijk zien we graag de resultaten van de aanbevelingen bij “ aanpak van het  woonbeleid “ tegemoet,  om te beginnen bij de begroting  2022.