Deze  provinciale visie is een aanzet tot uitwerking van de opdracht  in de motie van 11 november 2021.

Ook wij vinden dat burgers betrokken kunnen worden bij provinciale beleidsvraagstukken vooral als het gaat om  de leefomgeving. De wijze waarop en wanneer en hoe hangt wel erg samen met de vraag en inhoud van het participatieproces. 

Wij menen dat de uitwerking van de visie een duidelijk antwoord moet zijn op de vraag:  hoe zorg je  als provinciale overheid voor een klik tussen provinciale overheden en de Zeeuwse samenleving?

In ieder geval zou vooraf wel duidelijk moeten zijn wat de  deelnemers kunnen verwachten bij deelname in het participatieproces. De rol van Provinciale Staten en GS in dergelijk proces dient ook duidelijk beschreven te worden. Daarom zou het begrip verwachtingsmanagement ook nog verder uitgewerkt mogen  worden. 

Inzet van participatie betekent ook dat we ons bewust zijn van onze eigen politieke drijfveren zoals het waarom van de participatie. Voorkomen moet worden dat participatie gebruikt wordt voor “eigen politiek gewin”.  Een andere grote uitdaging is de gepaste werkvorm. In de gepresenteerde visie staat een aantal voorbeelden. 

Duidelijke  Informatie, maar ook  vooral ‘samenspraak’ kan zorgen voor verbinding en vertrouwen.

Ik las niets over de dialoog als mogelijke werkvorm tussen beleidsmakers, burgers en plannenmakers.  Mijn vraag is of deze werkvorm nader uitgewerkt kan worden. Wij kunnen ons wel  voorstellen dat overheidsparticipatie makkelijker toepasbaar is dan het proces van burgerparticipatie.

Omdat de burger ook graag wil weten hoe de provincie met participatie om gaat is onze vraag : wordt de participatie-visie ter inzage gelegd en gevraagd wat de inwoners van deze visie vinden?

Antwoord op de laatste vraag : nee , de visie gaat nu niet verder de inspraak in omdat er aan de voorkant uitgebreid met vele actoren is gesproken en de klankbordgroep, namens Provinciale Staten, heeft meegedacht en e.e.a. in de commissie Bestuur is besproken.