RES 1.0 in Zeeland goedgekeurd

In de Statenvergadering van 10 juli 2020 werd de Regionale Energie Strategie besproken. Het betoog van ons Statenlid Gerwi Temmink:

Voorzitter, 

“Yes, we hebben een RES!” GroenLinks verwacht dat we dit aan het eind van deze maand overal in Zeeland kunnen zeggen. GroenLinks wil hier nog een aantal belangrijke zaken bij naar voren brengen. Zo mogen we trots zijn dat we vanuit de dialogen eind 2017 binnen een paar jaar gekomen zijn tot een heuse 1e Regionale Energie Strategie. 

Daarbij mogen we niet vergeten wat Zeeuwse jongeren destijds al voorhielden: “Het is 2 voor 12!”

GroenLinks pleitte in de commissie al om z.s.m. te starten met een RES 2.0. Geen hobby, maar noodzaak. Willen we de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs, maar ook van Nederland en de het Zeeuwse energieakkoord halen, dan is reductie van 49% CO2 in 2030 niet genoeg. Meer besparen, reduceren, hergebruiken en compenseren dus in plaats van bijvoorbeeld het opslaan van CO2 onder de grond. Want daarmee verminder je in feite niet de uitstoot. 

Eerder vandaag zagen we al dat versnelling van de vergroening kan leiden tot nieuwe kansen op banen en kennis. Zo zou GroenLinks erg graag zien dat er bijvoorbeeld ruimte komt voor R&D rond energiewinning uit zeewier naast alle ander mogelijkheden die zeewier biedt. Die ontwikkelingen staan niet stil. In de Ierse Zee, maar ook voor de kust van IJmuiden en Groningen wordt er steeds meer op ingezet. Terwijl wij hier alle kansen hebben, zeker met de komst van het Delta Kenniscentrum. Op het ministerie van EZ wordt er ook naar gevraagd. Daarom hebben wij 1 vraag:

VRAAG: wil GS toezeggen hieraan bij de uitwerking van de RES 1.0 aandacht te besteden?

En zo ja, dan ook aangeven op welke wijze dit z.s.m. vorm kan krijgen? 

Reactie GS: in eerste instantie wilde men die discussie niet aangaan, maar hoop op positieve resultaten uit diverse – ook Europese – proefprojecten is ondertussen groeiende.   

Voorzitter, het moge duidelijk zijn dat GroenLinks gaat instemmen met de RES 1.0. Hoe eerder projecten die daaronder hangen uitgewerkt kunnen worden hoe beter. Ongeacht of die nou onder verantwoordelijkheid van provincie, waterschap, gemeenten, bedrijven of instellingen dan wel burgerinitiatieven vallen.  

Op 1 punt wil GroenLinks echter nadrukkelijk een stemverklaring uitbrengen. Namelijk bij alles wat binnen deze RES opgesomd wordt voor een evt. verlenging en/of realisatie van nieuwe kerncentrales en thoriumcentrales, zijn wij tegen. Niet alleen omdat wij als Zeeland daar niet over gaan, maar ook omdat het erg duur is – zowel in productie als aanleg – het erg lang duurt en niet zonder risico is om nog maar te zwijgen van het radioactieve afval waarmee we de generatie na ons blijven opzadelen. 

Moties met als kern besparing en/of versnelling van duurzame energieopwekking heeft GroenLinks (soms als mede-indiener) ondersteund. Moties over met name verlenging/vernieuwing kerncentrale en/of Thoriumcentrale niet. Ook niet die ene over haalbaarheid en betaalbaarheid – op zich prima insteken – omdat die pleitte voor geen enkele vernieuwing. Alleen wat nu rendabel zou zijn. En zelfs daar kun je dan je vraagtekens bij zetten, als je kijkt wie waarvoor opdraait. 

In tweede termijn heeft GroenLinks ingestemd met de Zeeuwse RES 1.0.