Voorzitter,

De GroenLinks fractie kan zich vinden in de brief met wensen en bedenkingen.

We willen een aantal punten benadrukken. 

Zorg voor een werkbaar plan omtrent de mobiliteitscentrale en koppel tijdig terug naar gemeenteraden en PS.  Onze verwachting is dat deze ambitie nog wel enige tijd zal nemen. We hebben wel zorg daarom, dit moet in samenwerking met alle betrokken partijen tot stand gebracht worden.

Maak op zorgvuldige wijze gebruik van data en zorg voor inzichtelijke en veilige data - processen ;

De ambitie om te willen ontschotten is groot maar  is ook bedoeld als efficiëntie maatregel; voorkom dat het doelgroepenvervoer het kind van de rekening wordt. Onze voorwaarden is dat het deur tot deur vervoer tip top is geregeld in de provincie.

 

Het busvervoer. Wij wachten op de uitgangspuntennotitie voor de nieuwe Openbaar vervoersconcessie.  We menen dat  het OV-busvervoer op  een bereikbaar niveau moet blijven zolang er geen sprake is van een betrouwbaar en praktisch fijnmazig vervoersnetwerk in Zeeland.

Zorg voor een goed OV-busvervoer voor alle reizigers en niet alleen scholieren.

Overigens is het scholieren kernnet nu ook nog niet duidelijk! Er worden nog gesprekken gevoerd begrepen we!

 

In de commissie SO is ook geconstateerd dat een aantal zaken nog niet voldoende zijn uitgewerkt. Sommige zaken vragen om meer tijd en meer verdieping. De pilots kunnen daaraan bijdragen. We zijn dan ook benieuwd naar rapportage over de resultaten van de pilots.

 

Onze vraag: Mogen we ervan uitgaan dat in het najaar, als het definitief ontwerp Regionale mobiliteit er ligt  het  duidelijk is  hoe er samen met de gemeenten wordt gewerkt aan dekkend  OV-netwerk in de provincie?

 

Bij  een aantal zaken is stevige medewerking nodig van de Zeeuwse gemeenten. En er zijn  volgend  jaar ook raadsverkiezingen. Is de gedeputeerde voorbereid op mogelijke  vertraging bij deze plannen ?

 

Na de reactie van de gedeputeerde stemde de fractie in met de wensen en bedenkingen.