Statenvoorstel compensatie marinierskazerne

Na een aantal maanden lag er een compensatiepakket op tafel, omdat de marinierskazerne niet  in Vlissingen zal komen. Hieronder, namens de fractie van GroenLinks Zeeland, het betoog van Statenlid Gerwi Temmink.

Voorzitter, 

“Zo wijd de wereld strekt.” De lijfspreuk van de mariniers. Maar voor hun thuisbasis bleek Vlissingen al te ver. De staatssecretaris toonde een luisterend oor en begon daarmee de Zeeuwen aan het lijntje te houden en ongehoord te bedonderen. Op 14 februari jl. wist u de woede van iedere provinciegenoot treffend te verwoorden. Dit was onbehoorlijk bestuur. Zo ga je niet met elkaar om. 

Maar het gebeurde wel! Ook toen GS en Wientjes aan een zoektocht naar compensatie begonnen hield de fractie van GroenLinks het gevoel geen directe invloed te kunnen uitoefenen. Ondanks een unaniem aangenomen motie die stelde dat PS vanaf de start zou worden meegenomen. Ondanks dat  elke partij aan het begin van het proces met suggesties zou kunnen komen. Ondanks een extra PS vergadering. De kaders waren gesteld door het kabinet: tel de gemaakte kosten op, werk aan een compensatiepakket en verbetering van het imago. Niet alleen Vlissingen leek ver weg. Ook Den Haag.

Wat doe je dan als fractie? Boos blijven? Dat kan, maar zet geen zoden aan de dijk. GroenLinks ging uit zichzelf aan de slag. En schreef: “Op koers naar een sterk en zelfstandig Zeeland” met als kernboodschap dat versnelling van de vergroening kansen biedt op structurele versterking. Om te kunnen bepalen of GroenLinks kan instemmen met het voorliggende totaalpakket aan compensatie, willen we toetsen of de koers in het eindrapport van dhr. Wientjes – “Wind in de zeilen” – aardig overeenkomt met wat wij wenselijk achten.

Als eerste valt dan op dat GroenLinks en haar achterban niet zit te wachten op een EBI. “Willen de mariniers niet, krijg je zware criminelen. Daar zitten we niet op te wachten” hoorden we vaak. Het justitionele complex blijkt meer te omvatten dan zo’n superzwaar bewaakte gevangenis en kan al met al leiden tot 500 arbeidsplaatsen. Toch had GroenLinks liever een andere rijksdienst hier gezien, bijvoorbeeld een kazerne voor de douane.

VRAAG: Kan GS bevestigen dat het de bedoeling is dat dit complex op het beoogde terrein voor de marinierskazerne wordt gevestigd? 

Reactie GS: ja, zeker zo’n 10 ha van dat terrein zal nodig zijn voor het justitioneel complex. Wat gebeurt met resterende stuk is aan gemeente Vlissingen. Niet alles past echter naast zo’n inrichting.

Het grote Delta Kenniscentrum lijkt daarentegen 1 op 1 overgenomen uit onze suggesties. Als er ruimte is voor 380 fte en later zelfs zo’n 1000 studenten zou dat Zeeland echt de proeftuin van Nederland maken op het terrein van energie, water en food. 

Een ander onderdeel uit het rapport – Zeeland beter bereikbaar maken – sluit ook bij waar GroenLinks al langer voor pleit. Niet alleen via schoon water en duurzame havens, ook de snellere verbindingen per spoor juichen wij toe. Naar de Randstad, maar ook Gent-Terneuzen en dan niet alleen voor goederenverkeer. Mooi om in dit kader te zien dat een reeds eerder door GroenLinks geuite wens is opgenomen ten behoeve van o.a. een groene Waterstoffabriek: de 380kV kabel onder de Westerschelde door naar Zeeuws-Vlaanderen. 

Voorzitter, hier slaat de fractie van GroenLinks even een zijpad in naar de bijlagen van het rapport Wientjes. Als een soort vlooienspel wordt daar aan elk voorstel een aantal fiches toegevoegd. Op zich complimenten dat die doorgaans voorzien zijn van concrete invullingen met bijbehorende bedragen. Maar op dit punt prikten de opgesprongen vlooien heftig. Er staat immers dat een en ander eerst nog nader onderzocht dient te worden. 

VRAGEN: Kan GS daar wat nadere uitleg over geven? Wat is bv. de insteek van die onderzoeken? Toch wel met de intentie dat het de bedoeling is die kabel te trekken? Of wordt het een kip ei verhaal? Tennet doet het alleen wanneer DOW en Yara blijven, terwijl die daarvoor nou juist willen dat die kabel er komt. Idem dito met de verbindingen naar Vlaanderen. Toch wel onderzoek a.u.b. om vooral ook de Belgische kant van het verhaal te versnellen? Anders worden het sigaren uit eigen doos volgens GroenLinks.  

Reactie GS: men heeft de druk daartoe wel opgevoerd, maar kan geen zekerheid geven of de beoogde resultaten ook bereikt gaan worden. Wel staat er in het rapport dat mochten er een of meerdere onderdelen van het pakket niet doorgaan, daar dan iets met soortgelijke waarde voor in de plaats dient te komen.            

Terug naar het hoofdspoor. Andere voorstellen schaart de fractie van GroenLinks onder de noemer verbeteringen van voorzieningen, met name rond de gezondheidszorg en de door andere fracties reeds aangehaalde optie om de aandelen Evides (=water) van de PZEM in publieke handen te krijgen om niet. Een huisartsenopleiding, een gezondheidscentrum en aanpassingen in de bijbehorende infrastructuur voor Vlissingen. Daar zijn we als GroenLinks altijd voorstander van. Al geldt in dit geval, net als voor het gehele pakket, dat we vasthouden aan de lijfspreuk: “Eerst zien, dan geloven.”

Tot slot voorzitter is het de fractie van GroenLinks opgevallen dat in dat verband gesproken wordt over een bewaker, die moet beoordelen of de gemaakte afspraken wel tijdig en volledig worden nagekomen. Niet verkeerd, gezien de opgedane ervaring met wat beloftes vanuit Den Haag waard zijn. Echter: wie stelt die waakhond aan…? Den Haag. Daarom nog 1 vraag:

VRAAG: Is er nagedacht om op een of andere manier ook vanuit Zeeland mee te laten beoordelen of de gemaakte afspraken bij de verdere uitwerking van dit pakket wel volledig en tijdig worden nagekomen? Gezien het belang hiervan is GroenLinks mede-indiener van een motie van D66.

GS zegde dit toe waardoor de motie overbodig werd en is ingetrokken.

Voor de behandeling van het totaalpakket compensatie marinierskazerne had GroenLinks – net als alle andere partijen in PS – al voor gestemd om de geheimhouding op alle stukken rond MarKaz op te heffen. Met betrekking tot diverse amendementen en/of moties rond nog meer verlangens ter compensatie heeft GroenLinks tegengestemd. Uiteindelijk verdient dit pakket een kans en we houden de vinger aan de pols. Daarom heeft GroenLinks in tweede termijn ingestemd met het totaalpakket.

In de bijlage kunt u ons plan  “Op koers naar een sterk en zelfstandig Zeeland” vinden evenals het rapport van Wientjes  “Wind in de zeilen”