plofkipstal - foto Wakker Dier

Toenemende uitbreidingen intensieve veehouderij

Op 7 oktober jl. stelde GroenLinks vragen over de omgevingsvergunning voor uitbreiding van een megavarkensstal in Aagtekerke, die niet in overeenstemming is met het Provinciaal Omgevingsplan. Eerder is al een plan gepasseerd voor intensieve veehouderij in Hulst; nu liggen er alweer twee plannen voor uitbreidingen in Sluis. Reden voor Gerwi Temmink om op 14 oktober opnieuw (aanvullende) vragen te stellen. De antwoorden van GS:

Toelichting

Onlangs stelde GroenLinks vragen over de omgevingsvergunning voor uitbreiding van een megavarkensstal in Aagtekerke, die niet in overeenstemming is met het Provinciaal Omgevingsplan. Eerder is al een plan gepasseerd voor intensieve veehouderij in Hulst; nu liggen er alweer twee plannen voor uitbreidingen in Sluis. Een van deze plannen betreft de uitbreiding van een pluimveebedrijf in Sint Kruis dat o.i. een direct gevaar oplevert voor de gezondheid van omwonenden. Het bedrijf ligt op 150 meter van de woonkern. In een onafhankelijk advies van de GGD wordt aangedrongen op minimaal een gezondheidsverklaring wanneer (nieuwe) bedrijven gevestigd worden op 250 tot 1.000m van een woonkern. Een dergelijke verklaring ontbreekt o.i.

Waar de Verordening Ruimte en het Omgevingsplan duidelijk zijn in de verduurzamingseisen, zien we hiervan bijzonder weinig tot niets van terug in deze uitbreidingsplannen. De Agrarische Adviescommissie Zeeland is eveneens zeer kritisch over deze plannen als het gaat om o.a. die verduurzamingseisen uit zowel de verordening als het Omgevingsplan, de noodzaak tot uitbreiding, de omgevingskwaliteit (meer verkeer, stank, gezondheid) en de vraag of er voor een dergelijk grote uitbreiding tot boven de grens van 85.000 mesthoenders geen MER vereist is. De zorgen van GroenLinks stijgen door deze groeiende uitbreidingsaanvragen voor intensieve veehouderijen en leiden - met verwijzing naar onze vorige vragen - tot de volgende aanvullende vragen:

Vragen

 1. Bent u op de hoogte van c.q. geïnformeerd over  de uitbreidingsplannen in Hulst en Sluis?
  Wij zijn op de hoogte van de bedoelde uit-breidingen nabij Graauw (gemeente Hulst) en Sint-Kruis (gemeente Sluis).
 2. Hoe verhouden deze plannen zich tot de Verordening Ruimte en het Omgevingsplano. o.a. de 10% norm en met name daar waar deze zo duidelijk zijn over de verduurzamingseisen?
  De ontwikkeling nabij Graauw is een uitbreiding van een neventak intensieve veehouderij. Uitbreiding van een bestaande neventak is op grond van het Omgevingsplan Zeeland en de Verordening Ruimte Provincie Zeeland (VRPZ) toegestaan tot maximaal 2100 m2 bedrijfsvloeroppervlak mits er sprake blijft van een neventak en de uitbreiding noodzakelijk is voor de continuïteit van het bedrijf. Voor neventakken geldt de verduurzamingseis niet.
  De uitbreiding bij Sint Kruis is een uitbreiding van een hoofdtak intensieve veehouderij. Hiervoor geldt op grond van het omgevingsplan en de VRPZ dat een uitbreiding tot ten hoogste 5000 m2 bedrijfsvloeroppervlak is toegestaan, mits een significante bijdrage wordt geleverd aan de verduurzaming van het bedrijf, de uitbreiding noodzakelijk is voor de continuïteit van het bedrijf en indien omgevingskwaliteiten zich niet tegen de uitbreiding verzetten.
  De in uw vraag aangehaalde 10%-norm is voor beide situaties niet van toepassing. Deze norm geldt voor hoofdtakken die reeds groter zijn dan 5000 m2.
 3. In hoeverre is er sprake van doorgroei van neventak naar hoofdtak intensieve veehouderij en wat doet u hiertegen?
  Gemeente Hulst heeft voor de besluitvorming advies gevraagd aan de Agrarische Adviescommissie Zeeland (AAZ). Uit dit advies blijkt dat er ook na uitbreiding sprake zal zijn van een neventak. Dit is in het bestemmingsplan vastgelegd. Er is daarom geen sprake van doorgroei naar een hoofdtak. Het bedrijf nabij Sint Kruis is nu reeds een hoofdtak.
 4. Nu een plan in Hulst al is gepasseerd en twee uitbreidingsplannen in Sluis in aantocht zijn, vraagt GroenLinks zich af: wat speelt er verder nog? Mag op grond van het gelijkheidsbeginsel nu eenieder het  bedrijf uitbreiden ten nadele van het milieu? Zo nee: wat zijn de normen dan?
  Voor uitbreiding van neventakken en hoofdtakken intensieve veehouderij gelden criteria die vragen om gemeentelijk maatwerk en sterk afhankelijk zijn van de lokale situatie. Advisering door de AAZ maakt onderdeel uit van de procedure. Zie voor de criteria ons antwoord onder 2. Onze inzet voor de hoofd-takken is gericht op verduurzaming. Milieuaspecten maken nadrukkelijk onderdeel uit van die afweging. Omdat ons is gebleken dat de toelichting bij de VRPZ niet eenduidig is over het begrip verduurzaming stellen wij in het kader van de tussentijdse herziening van het omgevingsplan en de VRPZ voor de VRPZ aan te passen. Dit in de zin dat bij een uitbreiding van een bedrijf op basis van verduurzaming er geen sprake mag zijn van het afnemen van milieukwaliteiten. Daarmee wordt de bedoeling van de huidige regeling nadrukkelijker in de VRPZ vastgelegd (bladzijde 79-80 Ontwerp herziening Ruimte voor verbetering; vastgesteld 20 oktober 2015).
 5. Gaat u akkoord met deze aanvragen uit Hulst en Sluis of gaat u ze tegenhouden op grond van de Verordening Ruimte en het Omgevingsplan? Graag uw antwoord toelichten.
  Wij hebben geen reden voor het oordeel dat gemeente Hulst in redelijkheid niet mee kon werken aan de uitbreiding.
  Wij zullen de gemeente Sluis in de procedure van het voorontwerp-bestemmingsplan wijzen op de provinciale uitgangspunten van het beleid en de VRPZ. Milieuaspecten maken daarvan onderdeel uit. Gemeente Sluis moet onze reactie inhoudelijk beoordelen en beantwoorden. Dit kan mogelijk tot bijstelling van het plan leiden. Wij wachten deze reactie af. Daarom kunnen wij op dit moment niet aangeven of wij gebruik zullen maken van onze wettelijke bevoegdheden.
 6. Het landelijk gebied maakt mede deel uit van het toeristisch product Zeeland; het recreatief medegebruik is een belangrijk bestanddeel van de dagrecreatieve voorzieningen in Zeeland, aldus het Omgevingsplan. Hoe serieus wordt deze regel nog genomen en hoe verhouden zich de uitbreidingsplannen tot die regel?
  Het belang van het landelijk gebied voor het toeristisch product Zeeland is onveranderd. Het ligt ten grondslag aan het door Provinci-ale Staten vastgestelde beleid gericht op het voorkomen van nieuwvestiging van inten-sieve veehouderij en de gelimiteerde uitbreiding van bestaande hoofdtakken tot maximaal 5000 m2. Zie verder de beantwoording onder 5.
 7. Bent u met ons van mening dat deze uitbreidingen de verduurzaming van de sector tegenwerken en dat de volksgezondheid hiermee in het geding is? Zo ja: wat gaat u daar aan doen? Zo nee, hoe ziet u dan het onafhankelijke GGD-advies?
  Zoals aangegeven onder 2 geldt voor de uitbreiding nabij Graauw de eis van verduurzaming niet. Het gaat hier om een uitbreiding waar moet worden voldaan aan wettelijke milieueisen. De uitbreiding nabij Sint Kruis is door gemeente Sluis in procedure gebracht. Het is aan de gemeente om maatwerk te leveren en af te wegen of er sprake is van een duurzame ontwikkeling en een verantwoorde ontwikkeling waartegen omgevingskwaliteiten zich niet verzetten. Ook het aspect volksgezondheid zoals bedoeld in het door u aangehaalde GGD-advies is daarbij van belang.
 8. Wat willen Gedeputeerde Staten bereiken met de verduurzamingseis?
  Het doel van verduurzaming in het door Provinciale Staten vastgestelde beleid is tweeledig. Ten eerste gaat het om een ontwikkeling die een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de omgeving oplevert. Ten tweede gaat het om een bijdrage aan een verantwoord economisch bedrijfsperspectief.
 9. Bent u het met GroenLinks eens dat u uw eigen beleid loslaat wanneer al deze uitbreidingen worden toegestaan? En dat op grond van het gelijkheidsbeginsel straks eenieder mag uitbreiden? Wat is hierover uw standpunt en wat gaat u daar aan doen?
  Nee, dat zijn wij niet met u eens. Zoals aangegeven in ons antwoord op vraag 8 is het door Provinciale Staten vastgestelde verduurzamingsbeleid gericht op een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de omgeving. Dit betekent dat de omgeving baat heeft bij verduurzaming van een bedrijf. Zie ook ons antwoord bij 4.

In de media:

Omroep Zeeland: Protest tegen uitbreiding pluimveehouderij Sint Kruis